Efesios 6

1Hay maphod ke dakayun u-unga ya un-unudon yuy aammod yu te hidiyey lebbeng nan aton di mangulug ke Apu Jesus, 2te hituwey tugun Apu Dios: "Un-unudon yu da amayun inayu." Hituwey mamangulun tugun an waday gun-udon nadan mangun-unud ketuwe. Hay gun-udon nadan mangun-unud ketuwe ya nitudok an kananay "Maphod di maat ke dakayu ya adukkey biyag yu tuh luta." 4Dakayun aammod, adi na-ala on binoh-olan yu nadan imbabaleyu ta adiyu pabungoton dida. Hay ot ya abu aton yu ya ip-iphod yuy panugun yun dida an miunnud nah pinhod Apu takun panugun. 5Mahapul an dakayun himbut ya paka-un-unudon yu nadan ap-apuyu tuh luta an hay nonomnomon yu ya hay pangipaamlongan yun dida. Paka-un-unudon yu dida an kay hi Jesu Kristoy un-unudon yu. 6Adiyu ipatpatibo an makakkahlu kayu ya abu hin wada kayuh hinangngab nan ap-apuyu ta ekayu pitpitbal, mu hay pangun-unudan yun dida ya mahapul an malpuh nomnom yu te hidiyey pinhod Apu Dios an aton yu gapu te kay kayu damdama muttatyun Jesu Kristo, an bokon hay tagu ya abu. 8Ya inila takun hi Apu Jesus ya idat nay gun-udon takun am-in nah maphod an aton taku, takon di himbut weno bokon. 9Ya dakayu ke damdaman ap-apuda ya athidi damdaman ip-iphod yuy pangat yun dida umat hi nanugun kun pangat dan dakayu. Adiyu tanaktakuton dida te inila yun am-in taku, himbut ya bokon, ya nun-iingngoy Apu takun am-in an dehdih langit ya mun-iingngoy atonan munhumalyan ditaku. 10Hay manguddidih kalyok ya idinol yun Apu taku ya nah ongal an kabaelanan mamaddang ke ditaku ta mihamad di pangulug takun hiya. 11Usalon yun am-in di indat Apu Dios an panani yu ta adi kayu maapput hin ipatnan Satanas an munhaul ke dakayu. 12Te hay kabuhul taku ya bokon tagu, mu nadan dimonyon aap-apun di gaga-iho. Datuwe ya waday kandama da ya am-in nah pangayan da ya ipatibo dah diyen kandama da. Diday mangipangpangulu hanadah mungngohen Apu Dios tuh luta. 13Ta hidiye nan usalon yuy indat Apu Dios an panani yu ta takon di dakol di punhaul dadiyen gaga-ihon kabuhul yu ya mabalin an makihangga kayun dida ta inggana. 14Ta hidiye nan hay aton yu ya kay kayu tindalun nundadaan ta nangamung an makigubat. Hay usalon yun kay yu balikis ya hay pangitakdog yuh makulug an maunud. Ya hay kay yu pananih pagoyu ya hay pangatan yuh maphod ta adi madadag di pangulug yu. 15Ya hay kay yu apatut ya hay naminhod yun mangipainila nah ituttudun Apu Dios hi linggopan taku. 16Bokon datuwe ya abu, mu mahapul damdaman nahamad di pangulug yu te hidiyey kay yu happiyon mananih punhaul Satanas an kay mundadalang an panan muntutun-ud an mangali. 17Idinol yuh nibaliwan yuh liwat yuy mananin dakayu, umat nah tindalun idinol na nah helmet nay pananinah uluna. Ya mundadaan kayun mangikalih kalin Apu Dios an ipanomnom nan Espiritunan dakayu te hituwey kay yu otak. 18Takon di nganney ma-ma-at ke ditaku ya idinol taku nah Espiritun Apu Dios an mamaddang ke ditaku nah pundasalan taku. Mundasal takut nangamung ta baddangan ditakun Apu Dios. Ya mahapul bon papohdanan taku ta adi taku kal-iwan an idasalan nadan ibba takun pinilinan tataguna. 19Ya idasalanak damdama ta ipainilan Apu Dios di kalyok nah ek puntuttuduwan mipanggep ke Apu taku ya adiyak tumakut an mangipainila ketuwen kiphodan an ugge ni-an nipainila. 20Gapu ketuwen pangipainilaak ke hiya ya dehtuwak an nikalabut, mu takon di athidi ya idasalanak ta adiyak tumakut an muntuttudu te hidiye tuwaliy nidinol an ngunuk hi nangitud-akan Apu takun hi Jesus ke ha-on. 21Hi Taykikus an napateg an iba takun makangngun-unud ke Jesus di ahi mangalkalin dakayu hi mipanggep hi ma-ma-at ke ha-on hitu ta inilaon yu. 22Itud-ak kuh kad-an yu ta inilaon yuy mipanggep ke dakamih tu ya ta tumulid kayu. 23Iiba dida, hana ot ta hi Apu Dios an hi Ama taku ya hi Apu Jesu Kristo ya palinggopon dakayu ya ihamad day pangulug yu ta munnanong di pumpopohhodan yu. 24Ya hana ot ta hi Apu Dios ya hayudutan ditakun am-in an nahamad di naminhod nan Apu takun hi Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\