Galatas 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo an apostoles an napilin e mangituttuduh mipanggep ke Jesu Kristo. Bokon hay tataguy namilin ha-on an mun-apostoles te bokon diday nangipatakdog ke ha-on, mu hanadan namilin ha-oy ya maid di udum hin bokon hi Jesu Kristo ya hi Apu Dios an hi Ama taku an nunmahun Jesus handih natayana. 2Am-in kami hantudah iiba takuh tu ya nonomnomon dakayun mangulug hinah kabobboble ad Galatia. 3Hana ot ta munnananong an wadan ditakuy hayudut ya linggop an malpun da Apu Dios an hi Ama taku ya hi Apu takun hi Jesu Kristo an 4nangikateh liwat taku ta ihwang ditaku hi etaku kilaggatan nah gaga-ihon atoaton di tatagud uwanin tiempo te hidiyey pinhod Ama takun hi Apu Dios 5an madayaw ta inggana. Amen. 6Dakayun mangulug an iGalatia, tipe mo ahan ta maid uhup yaden iwalong yuh Apu Dios an nangibilang ke dakayun imbabalena gapuh hayudut Jesu Kristo ke dakayu, ta hay hinnatkon ot ya abun mituttuduy eyu dongdonglon? 7Hay kakulugana ya maid di udum hi makulug an tuttudu mu nan intuttudu min dakayu an mipanggep ke Jesu Kristo. Kalyok ke dakayuh tuwe te wadadah nay humauhaul ke dakayu an banalbalinon dah diyen intuttudu min dakayu. 8Ahi kastiguwon Apu Dios di dahdih diyen umalih na an e muntuttuduh hinnatkon nah intuttudu mi ya hidiyen kastiguna ya holholtapona ta inggana. Takon di dakami weno kumpulnan anghel hi langit ya kastiguwon Apu Dios ten aton miy athidi. 9Deyan pidwaok an kalyon ke dakayu an kastiguwon Apu Dios hanan tagun hinnatkon di ituttuduna mu nan inabulut yun intuttudu mi. 10Kanan bon di udum di eyak pitpitbal hi tatagu te hay katbalak ya kadkadngolak di gagamgamak. Mu adi athidi. Mainila nah pungkalkallik an adiyak pitpitbal. Te deket hay katbalak hi tataguy gagamgamak ya bokon moh Jesu Kristoy un-unudok. 11Iibak dida, teyan kalyok ke dakayu ta inilaon yu an hituwen ituttuduk mipanggep hi kibaliwan taku ya bokon hay taguy nalpuwana. 12Hituwen ituttuduk ya uggek dingngol hi udum an tatagu ya maid di tagun e nangituttudun ha-on ketuwe. Te hituwe ya hi Jesu Kristoy nangipainilan ha-on. 13Dingngol yu an ha-oy ya makangngun-unudak handi hi pangi-e min Judyu ya namahig di impangat kun nangipaholholtap hanadah mangulug ke Jesus ya inat kun am-in di kabaelak an manadag hi pangulug nadan mangulug ke hiya. 14Hanadah katoonak an ibbak an Judyu ya ha-oy di kahamhamadan hi pangun-unud na nah pangi-emi te nahalman di pangitakdog ku nah intuttudun handidan aammod mi. 15Mu ongal di hayudut Apu Dios ke ha-on ot piliyonak an munhilbi ke hiya handi tuwali uggeyak nitungo. 16Ot handih impainilanan ha-oy nan Imbabalena ta ek ituttuduy mipanggep ke hiya hanadah bokon Judyu ya uggeyak immeh kumpulnan tagun e numpatuttudu. 17Takon hanadah namangulun apostoles an wadad Jerusalem ya uggeyak immen dida an e numpatuttudu. Hay ot ya abu inat ku ya nadaggaak ad Arabia ot ahiyak mibangngad ad Damascus. 18Handi ya abuh nala-uy tuluy toon ot ahiyak umed Jerusalem an ek tiniboh Pedro ot miha-adak hi kad-anah duwan lingguwan. 19Mu maid di udum hi ek tinibo hanadah apostoles hidi, abunah James an tulang Apu taku an hi Jesus. 20Hituwen intudok ku ya makulug, ya inilan Apu Dios an adiyak munlangkak. 21Nala-uh diyen duwan lingguwan ot taynak ad Jerusalem ot umeyak ad Syria ya ad Cilicia. 22Kediye ya uggeyak ni-an tinibo hanadah mangulug ke Jesu Kristo hi kabobbobled Judea. 23Hay ya abu dingngol dah mipanggep ke ha-oy ya nan kinalin di udum an tatagu an kanan day "Hidiye ken tagu ya nunholholtapon ditakun mangulug ke Jesus ya namahig an inat nan am-in di kabaelanan manadag hi pangulug taku, mu deyan ad uwani ya hi Jesus moy itutttuduna." 24Ta hidiye mo nan daydayawon dah Apu Dios te hay numbaliwak handih nangulugak ke Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\