Galatas 3

1Anakkaya kayun iGalatia! Nakaihhallay punnomnom yu. Tipe ahan ta kahinnaul kayu? Impakainnila yu bo tuwali nan mipanggep hi natayan Jesu Kristo nah krus yaden antipet ekayu midmidngolan ta hay udum an tuttuduy pinhod yu mon un-unudon? 2Dakayu ya inilayu an dinawat yu nan Espiritun Apu Dios gapuh nangulugan yu nah nituttudu mipanggep ke Jesu Kristo, bokon gapuh nangun-unudan yu nah Tugun di Judyu. 3Nakaihhalla kayu te handih nangilappuwan yun mangulug ya hay Espiritun Apu Dios di nangidinolan yun bumaddang ke dakayu, yaden ad uwani ke bo ya hay kabaelan yuy pangidinolan yuh pambalan Apu Dios ke dakayu. 4Kon maid moy hilbin am-in nan namaddangan Jesu Kristo ke dakayu? Hana ot anhan ta adi athina! 5Mahmahak ke dakayu, kon hay pangidatan Apu Dios hi Espirituna ya hay pangipatib-anah milagro ya gapu te hay pangun-unudan yu nah Tugun di Judyu, weno gapu te hay nangngolan yu ya hay nangulugan yu ke Jesu Kristo? Inilak ot inila yu an gapu te hay nangulugan yun Jesu Kristo. 6Wada hanan impitudok Apu Dios mipanggep ketuwe an kananay "Hi Abraham ya imbilang Apu Dios an maphod gapu te hay nangulugana an hi Apu Dios ya atonan am-in di kalyona." 7Hidiyey nomnomon yu an am-in di mangulug ke Apu Dios ya diday mibilang an tanud Abraham. 8Hanah kalin Apu Dios an nitudok tuwali handi ya kananay ibilang na an maphod nadan bokon Judyu hantuh ahida pangulugan. Hiyah naey kibalinan nan kinalin Apu Dios ke Abraham handih kananan hiyay "Gapu nah pangulug mun ha-oy ya pumhod am-in di tagu ten umat nah pangulug muy pangulug da." 9Ya makulug an indat Apu Dios ke Abraham di kiphodana gapuh nangulugana. Athidi boy atona hanadah tatagun mangulug ke hiya. 10Am-in da nan tatagun idinol day kibaliwan da nah pangun-unudan dah Tugun Apu Dios an impainilanan Moses ya kastiguwon Apu Dios dida, te kanana nah nitudok an kalinay "Nan tagun adina paka-un-unudon am-in nan wada nah Tugun an impitudok Apu Dios ya makastigu." 11Hay oha bo ya impakainnila taku an maid di tagun e tobalon Apu Dios an maphod gapuh pangun-unudana nah Tugun, te wada boy impitudok Apu Dios an kananay "Nan tagun ibilang Apu Dios an maphod gapuh pangulug nan hiya ya midatan hi biyag an munnananong." 12Te hay pangun-unudan nah Tugun ya nakahhinnatkon hi pangulug ke Jesus te nitudok an kananay "Kah-in di paka-un-unudon am-in nadan wada nah Tugun ta ahinadaman midatan takuh biyag an maid di poppog na." Gulat nat damanan pakaun-unud takun am-in nadan Tugun di Judyu ya adi ot kah-in di idinol ke Jesu Kristo. 13Mu adi taku pakaun-unud, kinali immalih Kristo ot ibaliw ditakuh kakastiguwan taku ta hiya ot ya abuy nakastigu nah krus an bokon ditaku. Wada tuwaliy nitudok an kananay "Nan tagun mipatak nah kaiw ya hiyay niayan di kastigu." 14Hidiyey naat ke Jesus ta hanan kiphodan an kinalin Apu Dios handi ke Abraham ya milak-am da hanadan bokon Judyu gapuh pangulug dan Jesu Kristo ta am-in takun waday pangulug na ya dawaton takuy Espiritun Apu Dios an kinali nan idat na. 15Kaibaiba, hituwen kinalin Apu Dios ke Abraham an atona ya paddung na nan oggan taku punhuhummanganan an deket waday duwan nunhummangan ta numpelma dah papel ya adinadaman e ma-idon weno e udman di kumpulnan taguh diyen eda inhummangan. 16Athidi damdama nah hinamad Apu Dios an kinali ke Abraham ya nah ohan tanud na. Adina e kanan di am-in nadan tanud Abraham, mu kananay nan ohan tanud Abraham di kipaannungan nan kinalin Apu Dios an atona. Hidiyen ohan tanud na ya hi Jesu Kristo. 17Hay pinhod kun kalyon ketuwe ya athitu: Hidiyen kinalin Apu Dios ke Abraham an atona ya nunnanong. Hituwey kitib-ana; nala-uy opat di gatut ta tulumpulun toon ot ahina idat nan Tuguna ke Moses. Mu hidiyen Tugun ya uggena mina-id ya uggena hinannotan hidiyen kinalin Apu Dios ke Abraham te bokon nah Tugun di pambalan Apu Dios ke ditaku. 18Te gulat na nin ta hay kibaliwan ya gapuh pangun-unudan nah Tugun an nidat ke Moses ya maid moy hilbin nan kinalin Apu Dios ke Abraham. Mu adi athidi te hay pangibaliwanan ditaku ya nipuun ya abu nah kinali nan atona. Kinali hituwey nomnomon yu: Hay kibaliwan ya gapuh nipaannungan nan kinalin Apu Dios ke Abraham an atona. 19Wadan pangali yuy "Ta nganne moy hilbin nan Tugun an indat Apu Dios ke Moses?" Hidiye ken Tugun ya nipab-o nah kinalinan Abraham ta panginilaan taku an naliwat taku. Mu hidiyen Tuguna ya napoppog handih nangaliyan Jesu Kristo an hidiyey immannungan nan kinalin Apu Dios ke Abraham. Hay inat Apu Dios an nangidat kediyen Tugun nah tataguna ya athitu. Intud-ak na nadan anghel ot diday mangipainila ke Moses ot idat Moses hidiyen Tugun ke dida te hiyay nangitakdog ke Apu Dios. 20Mu adi mahapul an waday mangitakdog hi ohan tagu hin munna-ud an mangibagah pinhod na. Athidiy inat Apu Dios an nunna-ud an nakihummangan ke Abraham. 21Wadan pangaliyu boy "Adi mun-unnud nan Tugun Apu Dios ya nan kinalikali nan ahina aton." Mu adi umat hidi te gulat nat hay pangidinolan taku ketuwen Tugun di pangidatanah biyag taku an munnananong ya damana mon ibilang ditakun hiyan maphod gapuh pangun-unudan taku kediyen Tuguna. 22Mu hay kakulugana ya kanana nah impitudok Apu Dios di am-in di tagu tuh luta ya naliwat da. Kinali mahapul an mangulug dan Jesu Kristo ta ahida mibaliw te hituwey kinalin Apu Dios an atona hi mangulug. 23Hay bo oha ya handi ya hanan Tugun Moses di mahapul an un-unudon, mu hidiyey gumapuh kakastiguwan taku te adi taku paka-un-unudon hidiyen Tugun. Nangnangngeh diye ingganay nipainilay aton takun mangulug ke Jesu Kristo. 24Ot nan Tugun ya hidiyey nangituttuduh aton taku ingganay immalih Jesu Kristo ot mipainilan hay pangulug takun hiyay pambalan Apu Dios ke ditakun maphod. 25Ot deyan hi Jesu Kristoy pangidinolan taku, kinali adi mo mahapul an etaku idinol kediyen Tugun di pambalan Apu Dios ke ditaku. 26Hay pangibilangan Apu Dios an imbabale ditaku ya hay pangulugan takun Jesu Kristo. 27Te am-in nadan mangulug ke Jesus an numpabonyag ya nigappat da mon hiya ta umat moh pangi-enay pangi-eda. 28Kinali maid di nunhihinnatkonan di katagutagu, Judyu weno bokon, himbut weno bokon, babai weno lalaki, te nun-iingngo takun am-in gapuh nigappatan takun Jesu Kristo. 29Ta ad uwanin nitulang taku mon Jesu Kristo ya ditaku moy mibilang an tinanud Abraham an manawat nah kiphodan an kinalin Apu Dios ke hiyan ahina aton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\