Galatas 4

1Hay kiingngohan nan panawatan taku nah kiphodan an kinalin Apu Dios an idat na ya umat nah tawid di unga. Te deket ugge ni-an kimmat-agu ya kay himbut te adinadaman hiyay mumpaptok nah tawid na. 2Mahapul an un-unudona ni-an hanadan pintok ama nan mangipaptok ke hiya ya mangipanu nah tawid na ingganay madatngan nan tiempon pangipaboltanan amanan hiya. 3Umat damdama handi ugge taku ni-an nangulugan, kay taku u-unga an mahapul an dakol di un-unudon takun pangi-en di aammod taku. 4Mu handih nadatngan mo nan tiempon gintud Apu Dios ya intud-ak na nan Imbabalena tuh luta. Ot mumbalin hi tagu te intungon di babai ot umongal an inun-unud nay pangi-en di Judyu an hidiye nan Tugun Apu Dios an indat nan Moses. 5Hiya ya ingkatenay liwat taku ta mibilang takun imbabalen Apu Dios. Inat nah diye ta bokon mo nan Tugun Moses di pangidinolan hi kibaliwan taku. 6Ya hay kitib-ana an imbabale ditaku mon Apu Dios ya impaali nan ditaku nan Espiritun nan Imbabale nan hi Jesus. Ta damana mon madinol takun kalyon di "Ama" ke Apu Dios. 7Ta hidiye nan bokon taku mo kay himbut te numbalinon ditakun Apu Dios an imbabalena ta am-in nan ipaboltana ya ditakuy mamoltan. 8Handih uggeyu ni-an inilah Apu Dios ya himbut dakayu hanadah nalnalgom an adi makulug an dios te diday inanun-unud yu. 9Mu deyan ad uwani ya inila yu moh Apu Dios an nangipatiboh hayudut nan dakayu, mu tipe bot pinhod yu bon mibangngad nah pangi-eyu handi an maid di hilbina? Te deket dadiyey un-unudon yu, ya kon pinhod yu bon mumbalin kayu an himbut ke dadiye? 10Teya mo anhan an kanan yuy kah-in di maunud nan Tugun ta waday paniawon yun algo, bulan ya toon. 11Madanaganak ke dakayu te deket athidi ya maid moy hilbin nan intuttuduk ke dakayu mipanggep hi pangibaliwan Apu Dios ke ditaku. 12Kaibaiba, hay pinhod ku ot anhan ya iunnud yun ha-on an adik idinol nah Tugun di Judyu. Takon di Judyuwak ya numbalinak an umat ke dakayun bokon Judyu te adik mo idnol nah Tugun. Nomnomon yu an handih nakiha-adak ke dakayu ya maphod kayun ha-on an maid di eyu impatiboh gaga-iho. 13Ya handih pinghanah nangaliyak hina ya nundogowak ot mabaybayagak hina, kinali waday wayak an nangituttudun dakayu nah kiphodan taku an inat Jesu Kristo. 14Kediyen nundogowak ya naligaligatan kayu gapun ha-on, mu uggeyak impaingle. Maka-apnga kayu ot ya abu an kayak anghel Apu Dios weno hi Jesu Kristo. 15Handi ya maka-am-amlong kayun ha-on. Ya gulat na nin ta mabalin ya kaanon yuy matayu ta ihulug yun ha-on, mu nganney naat ta e nabaliwan di punnomnom yun ha-oy ya nan intanuttuduk ke dakayu? 16Kon balawonak mo ke dakayu te hay pangituttuduwak ke dakayuh makulug? 17Kalyok ke dakayu an hanadan udum an tatagun immalin muntuttudun dakayu ya maphod di ipatibo da, mu gaga-ihoy wadah nomnom da. Te hay pinhod da ya maputtut di nunhintutulangan taku ta diday un-unudon yu an bokon mo ha-on. 18Man-u te maphod an hay maphod di ipatibo dan dakayu, mu athidi ot damdama an maphod di wadah nomnom da. Te handih kawadak hina ya maphod di pun-uunnudan taku. Ya takon di maidak hina ya maphod di pangpangngayon takuh diye. 19Imbabale dida an impakappinhod ku, inila yu an handih kawadak hina ya nahalman di hakit di nomnom ku gapu ke dakayu te pinhod kun abun mangulug kayu. Ot kay ahan ya nangulug kayu ot luminggop di nomnom ku. Mu deyan ad uwani bo ya athidi boy pangibok kun dakayu te pinhod ku ot anhan an miunnud hi pangi-en Jesu Kristoy pangi-eyu. 20Pinhod ku ot an wadaak hinad uwanin makihumhummangan ke dakayu ta adik pabinnungot an kumali, mu munhuhummangan takuh maphod ta inilaok di nganney innun di pangulug yu te dehtun makadannaganak ke dakayu. 21Dakayun iiba an mangidinol nah Tugun Moses te pangali yu nin on hidiyey kibaliwan yu, kon adiyu maawatan 22nan impitudok Apu Dios mipanggep ke Abraham? Hiya ya duway imbabalena. Nan oha ya imbabalena ke Hagar an himbut na. Ya nan oha ya imbabalena ke Sarah an bokon himbut. 23Nan imbabalen Abraham nah himbut na ya nitungo, mu bokon hiyay nipaannungan nan kinalin Apu Dios. Mu hana ken imbabalena nah bokon himbut ya nitungon hiyay kipaannungan nan kinalin Apu Dios. 24Datuwen duwan babaiy nialigan nan duwan planun Apu Dios. Hay oha ya nan Tugun an dinawat Moses ad Sinai an ohan bilid hidid Arabia, hituwey niingngohan Hagar ya nadan imbabalena an himbut dan am-in. Miingngo bon Hagar nan bobled Jerusalem an ibilang nadan Judyun nalpuwan da, an dida nan makangngun-unud nah Tugun Moses. Ta hidiye nan datuwen Judyu ya kay da himbut hi pangun-unudan dan diyen Tugun. 26Mu hanan ohan planu ya nipatibo nah bokon himbut an hi Sarah. Hiya ya miingngo nah Jerusalem hi langit an mialig an ina takun mangulug an bokon himbut. 27Hituwey kibalinan nan impitudok Apu Dios an kananay "He-a an adi pakaimbabalen babai ya mun-am-amlong ka te takon di uggem hiniktaman di hakit di mun-imbabale ya ahi dumakol di imbabalem. Umat ka nah babain tinaynan di inayana, mu ahi daka kaya homkon ke Apu Dios ta dakdakol day imbabalem mu nan babain ugge tinaynan di inayana." 28Kinali hituwey kalyok ke dakayun iibbak an mangulug, man-uket numbalin takuh imbabalen Apu Dios ya gapu te kinulug taku nan kinalina mipanggep hi pumbalinan takun iimbabalena. Hituwe ya umat ke Isaac an man-uket nawada ya hidiye tuwaliy kinalin Apu Dios ke Abraham. 29Hi Isaac ya nitungo gapuh kandaman di Espiritun Apu Dios, mu hi ke Ismael an tulang na ya adi athidi. Ya inila taku an namahig di nunholholtapan Isaac hi impangapangat Ismael. Athidi bon ditakud uwani an mangulug ke Jesu Kristo an teyan munholholtap taku hi pangpangngat nadan mangidinol nah Tugun Moses. 30Mu wada nah impitudok Apu Dios an kananan Abraham di "Itud-ak mu hanan himbut mu ya nan imbabalena. Te hanan imbabaleyu nah himbut ya adinadaman e makiboltan nah ipatawid mu nah imbabaleyu nah bokon himbut." 31Kinali iibak dida, maphod ta adi taku mibilang an imbabalen nan himbut an babai ta adi taku mo idinol nah Tugun, mu mibilang takun imbabalen nan bokon himbut ta matbal taku ke Apu Dios gapuh pangulug takun hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\