Galatas 5

1Ad uwanin hi Jesu Kristo moy pangidinolan taku ya tibon yu ta adiyu bo e idinol nah Tugun Moses ta adi kayu mibangngad an himbut kediyen Tugun. 2Donglonak an hi tulang yu: Deket mumpakugit kayu te pangaliyu on hidiyey pambalan Apu Dios ke dakayu ya hinaey kitib-anan maid moy hilbin di pangulug yun Jesu Kristo. 3Deyan ipidwak an kalyon ke dakayu ta pakaddonglon yu, deket mumpakugit kayu te pangaliyu on hidiyey pambalan Apu Dios ke dakayu ya mahapul an paka-un-unudon yun am-in di Tugun di Judyu, te deket adiyu ya hiya damdaman kastiguwon dakayun Apu Dios. 4Hanadan udum an ibbayu an hanan Tugun di Judyuy pangidinolan dah pambalan Apu Dios ke dida ya maid moy hilbin Jesu Kristo ke dida, ta hidiye nan adida mo milak-am nah hayudut Apu Dios. 5Mu ditaku ke ya ongal di dinol taku an tobalon ditakun Apu Dios an maphod te hay pangulug takun Jesu Kristo. Ya baddangan ditaku nah Espiritun Apu Dios an mun-anus an munhood hi ahina pambalan ke ditaku. 6Te ditaku ken mangulug ke Jesu Kristo ya adi importante hin numpakugit taku weno ugge. Te hay importante ya hay pangulug taku an mipatibo nah naminhod takuh ibba takun tagu. 7Man-u handih lappunan nangulugan yu te nahamad di nangun-unudan yu nah makulug an nituttudu, mu tipe bot ad uwani ya eyu inwalong? An dahdi nan e kimmalikali ta ekayu nidnidngolan? 8Adinadaman hi Apu Dios an namili ke ditakun tatagunay nangat kenae. 9Wada nan kanan dan "Takon di ittay an yeast di mikamo ya palbagona nan tinapay." Hay kiingngohan tuwe ya nan gaga-ihon tagu an takon di ohana ya mabalin an agalinana nadan udum. 10Mu madinolak an gapuh pangulug yun Jesu Kristo ya adiyu abuluton di hinnatkon an tuttudu mu nan intuttuduk ke dakayu. Nan tagun nangituttudun dakayuh nihalla ya kastiguwon Apu Dios takon di dahdi diye. 11Kalyok ke dakayun iibak dida, gulat nat makulug an ituttuduk an hay pangi-en di Judyuy mahapul an un-unudon ya adiyak ot e punholholtapon hanadah ibbak an Judyu. Mu adi makulug, te hay ituttuduk ya mipanggep hi natayan Jesus nah krus, kinali deyan punholholtaponak. 12Danae ken tatagun ipilit day pumpakugitan ya kudukdulnay mumpakapun da ot udot. 13Mu dakayu ken iiba ya pinili dakayun Apu Dios an tataguna ta bokon mo hay Tugun di Judyuy eyu pangidinolan, mu malibli kayu kediyen Tugun. Mu adi gapu te athidi ya eyu pangigadulan an mangat hi gaga-ihon pinpinhod di adol yu. Hay mahapul ot ya abu ya munhimpopohhodan kayu ta munhimbabaddang kayu. 14Te wada nan tugun an kananay "Pohdon yuy ibbayu umat hi naminhod yuh adol yu." Hituwen Tugun di niohhaan am-in hanan Tugun Apu Dios an intuttudun Moses. 15Mu deket umat kayu hanadah ahu an pumanatpatte ya tibon yu ot te loktat ya mapa-iy nunhintutulangan yu. 16Kalyok ke dakayu, deket un-unudon yu nan Espiritun Apu Dios ya umannung an bokon nan gaga-ihon pinpinhod di adol yuy maun-unud. 17Makulug hituwe te hay pinhod di adol taku ya hinnatkon hanah pinhod di Espiritun Apu Dios, te hay gaga-ihon pinhod di adol taku ya adi pinhod di Espiritun Apu Dios. Kinali naligat an un-unudon datuwen duwa te pumanulpullo da. 18Mu deket hay pinhod di Espiritun Apu Dios di un-unudon taku ya adi mo mahapul an idinol taku nah Tugun Moses. 19Makaimmatun ten hay gaga-ihon pinpinhod di adol di un-unudon di tatagu te gaga-ihoy punnomnom ya pangi-eda, umat hanah pangihuyopan hi bokon inayan, 20hay pundayawan hi adi makulug an dios, hay pangatan hi ayak, hay punhinboboh-olan ya hay pun-aawwitan. Ya munhin-a-amo da, mabungot da ya hay pinhod da ya abuy ipapilit dan aton. Ya adi mun-uunnud di punnomnom da, ta hidiye nan munhihi-an da. 21Ya maka-amo dah ibba dah tagu, mumbutobutong da, maid di laoda ya dakol di udum an gaga-ihon at-atton da. Pidwaok bo nan kinalik ke dakayu handi an hanan tagun datuwey atoatona ya adinadaman e migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 22Mu hanadan tatagun mangun-unud nah Espiritun Apu Dios ya waday pamhod dah ibbada, mun-am-amlong da, malinggop da, adida makabbalo, maule da, maphod da, pundinlan dida, 23adida mumpatag-e ya inila dan mangikonoknong hi aton da. Adi mahapul di tugun nah tagun mangat ke datuwe te adida ngohayon di nganneh diyen wada nah Tugun. 24Hanadan tatagun mangulug ke Jesu Kristo ya kay nakikate hanan gaga-ihon kinatagu da ke hiya nah krus ta adida mo pinhod an aton di gaga-ihon impainghan di adol da. 25Te deyan hay Espiritun Apu Dios di kalpuwan tuwen balun nitaguwan taku ya mahapul an un-unudon takun am-in di pinhod na. 26Ta adi taku mumpatag-e, ipaboh-ol di ibba taku ya adi taku amowan dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\