Galatas 6

1Dakayun iiba, deket waday inila yuh iiba takun mangulug an gaga-ihoy inat na ya dakayun nahamad di pangulug nay mangipaul-ulen manugun ke hiya. Mu tibon yu te indani ya takon di dakayu ya mumbahul kayu damdama. 2Ya munhinbabaddang kayu ta baddangan yu hanadan ibbayun numbahul te hidiyey pangi-en di pangun-unudan yuh tugun Jesu Kristo. 3Deket wada nan tagun hay punnomnom nah adol na ya natag-e, mu hi kakulugana ya adi, ya hay adol nay linangkakana. 4Hay ot aton taku ya mahapul an waday oha on nomnomona hin maphod di at-attona weno adi. Te deket hay inat taku ya maphod ya adi mahapul an etaku titibbon di nibahhawan di udum ta ahi taku madinol an maphod taku. 5Te waday oha on hiyay nangamung an manumang ke Apu Dios hi in-innat na tuh luta. 6Hanan tagun tuttuduwan dah kalin Apu Dios ya maphod di idatnay nganneh diyen maphod an wadan hiya hanah nanuttudun hiya. 7Adiyu e pangaliy ugge inilan Apu Dios di at-atton taku, te hiya ya inilaonan am-in ta adi mabalin an etaku ilangkakan. Ta hidiye nan papohdanan takuy aton taku te inila taku an nganneh diyen intanom di ohan tagu ya hidiyey aniyona. 8Hin hay tagu ya hay gaga-ihon pinpinhod di adol nay un-unudona ya ligat ya abuy kay na aniyon ta mapa-iy nitaguwana. Mu nan tagun nan pinhod nan Espiritun Apu Dios di un-unudona ya midatan hi biyag an munnananong an malpu nah Espiritun Apu Dios. 9Kinali adi taku uminglen mangat hi maphod te makulug an idat Apu Dios di gun-udon taku hin adi taku iwalong an mangat hi maphod. 10Ta hidiye nan deket mahapul di ibbay baddang ya waday kabaelan takun bumaddang ya maphod di baddangan dida, namam-a nadan iiba takun mangulug hi pamilyan Apu Dios. 11Ha-on moy mangitudok ketuwen mangudidin tugun kun dakayu, kinali deyan o-ongal di panudok ku. 12Ipainilak ke dakayu an hanadan tatagun mangipapilit an mumpakugit kayu ya pinhod da ya abun pitpitbal hanadah ibba min Judyu an paka-un-unudon day Tugun Moses. Te gulat nat ipainila da an kulugon dan bokon gapuh pangun-unudan hi Tugun Moses, mu hay natayan Jesu Kristoh krus di kibaliwan di tagu ya pihulon nadan ibbamin Judyu dida. 13Man-ut mumpakugit da, mu hay kakulugana ya adida paka-un-unudon nadan udum an wada nah Tugun Moses. Mu pinhod dan mumpakugit kayu ta ipahhiya da hanadah ibba min Judyu an inun-unud yuy kinali da. 14Mu ha-oy ke pe ya maid di udum hi ipahhiyak hin bokon ya abu nan natayan Apu takun hi Jesu Kristoh krus, te handih natayana ya kayak nakikaten hiya, kinali ad uwani ya adiyak mo malalit hanah pangi-en di adi mangulug ya adik mo ibilang an importante hanadan pinpinhod di tatagu tuh luta. 15Bokon hay pumpakugitan weno adi pumpakugitan di importante te hay tuwali importante ya hanan balun nitaguwan gapuh pangulug ke Kristo. 16Ya hana ot ta ditakun mangun-unud ketuwe ya malinggop taku ya homkon ditakun Apu Dios. Ya pinhod kun athidi boy maat hanadah tatagun Apu Dios an wadah udum hi boble. 17Ke datuwen ek kinalikali ya adiyu mo danongdonglon hanadan mangipapilit an mahapul an un-unudon di pangi-en di Judyu, ta adi makahakkit di nomnom kun dakayu. Dida ya adida abuluton hantun kinaapostoles ku, mu kon gulat nat makulug an bokon hi Jesus an nangidat ketuwen ngunuk ya uggeyak ot impaholholtap hanadah buhul na ta maid ot datuwen piklat ku. 18Hay mangudidi mon kalyok ke dakayun iiba ya hana ot ta hayudutan dakayu ke Apu takun hi Jesu Kristo ta inggana. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\