Hebreos 1

1Handih done ya namindakol ya nunhihinnatkon di inat Apu Dios an nangipainilah kalina handidah aammod taku an hay nunhapitona ya handidan profetas. 2Mu hantudah nanguddidin algo ya nan Imbabalenay nangipainilah kalinan ditaku. Gapu ke hiya ya lintu dan Apu Dios am-in hantudan wadad uwani. Ya hiya boy pinili nan mamoltan am-in ke datuwe. 3Hiyay kitib-an di kinatag-en Apu Dios an hi Amana. Dida ya naka-ingngo da hi am-in. Te am-in nan wadan Apu Dios ya athidi bon wadan nah Imbabalena. Hiyay mangipaptok am-in hi nakapya. Waday kandamanan mangat ketuwe, takon di kalina ya abu ya maat di pinhod na. Handih ingkatenay kapakomaan di liwat taku ya imbangngad nah langit ot umbun di winawwan Apu Dios an katagtag-ayan te hidiy ubunanan makiap-apu ke Amana. 4Kinali nainilan hiya ya natagtag-e mu hanadan anghel, te takon nan nangalyan Apu Dios an hiya ya Imbabalena ya gumlah diyen kitib-anan hiya ya natagtag-e mu hanadan anghel. 5Te hiya an bokon hanadan anghel di nangalyan Apu Dios nah kananay "He-a ya Imbabale daka. Ipainilak mod uwani an ha-oy hi Amam." Ya bokon bo hanadah anghel di nangalyana nah kananay "Ha-oy di ahi mainila an Amana ya athidi bo an hiyay ahi mainilan Imbabalek." 6Am-in datuwen kinalina ya nan nakattag-en Imbabale nay nangalyana. Handih nangitud-akan Apu Dios ke hiya tuh luta ya kanana boy "Am-in nadan anghel ku ya mahapul an dayawon da tun Imbabalek." 7Hay damdama kinalin Apu Dios mipanggep hanadah anghel ya kananay "Hanadan anghel ya ba-ba-alok ya abu dida an mangat hi pinhod ku, takon di pumbalinok didah dibdib weno apuy hin pinhod ku." 8Mu hay bo kinalin Apu Dios mipanggep nah Imbabalena ya kananay "He-a an Dios ya munnananong ya maandong di pun-ap-apuwam. 9Pinpinhod muy maphod an pangi-e ya adim pinhod di nganneh diyen gaga-iho. Kinali ha-oy an Dios an un-unudom ya tinuddu dakan madaydayaw mu hanadan ibbam ta umamlong ka." 10Ya hay impitudok na bo mipanggep nah Imbabalena ya kananay "Handih lappuna ya he-a an Apu di nunlutun tuh luta, hay kabunyan ya am-in nadan wadah din mundidilag. 11Datuwen lintum ya ahida mama-id te umat dah bulwatin mumbalin hi layut, mu he-a ke ya munnananong kat nangamung. 12Hi udum hi algo ya ahim kaanon datuwen lintum ta hannotam didah balu. Mu he-a ke nimpe ya ad-addi ka mahannotan te ad-addi ka maam-ama." 13Bokon hay anghel di nangalyan Apu Dios ketuwe an kananay "Umbun kah winawwan ku ingganay apputok nadan buhul mu ta he-ay ap-apu da." Mu hay nangalyanan tuwe ya hi Jesu Kristo ya abu an Imbabalena. 14Te hanada ken anghel ya ba-ba-alon Apu Dios ya abu dida an bumaddang hanadah tatagun mibaliw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\