Hebreos 10

1Din Tugun Apu Dios an intuttudun Moses mipanggep hi iappit ke Apu Dios ya adi nahamad te hituwe ya kay ya abu a-on nadan kiphodan taku handih immaliyan Jesu Kristo. Kinali takon di inanun-unud di katagutagu an katootoon on waday iappit da ke Apu Dios ya hiya damdaman adina tobalon didan maphod. 2Te gulat nat napakomaan di liwat nadan tatagun umat hidiy nundayaw da ya adida ot nonomnomon di liwat da, ta itikod dan mangiappit hi aggayam ke Apu Dios hi pamakomaanah liwat da. 3Mu adi athidi te uggeda intikod, ta katootoon on immiappit da te deke on ninomnom day liwat da. 4Adi mabalin an mapakomaan di liwat gapuh pangiappitan hi dalan di baka weno gulding ke Apu Dios. 5Ta hidiye nan kanan Kristo ke Apu Dios handih immaliyana tuh lutay "He-a ya adim mo pinhod di aggayam an miappit ke he-a, kinali winadam tun adol ku ta hituwey miappit ke he-a. 6Ya adika umamlong nadah gohbon dan iappit da weno nadan udum an idat dan he-a ta kanan da ot di mapakomaan di liwat da. 7Kinali deyan indinol kuy adol kun he-a Apu Dios, ta nangamung kah pinhod mun kiatak ta miunnud nah kinalim nah impitudok mu." 8Takon di kinalin di Tugun Moses an mahapul nadan miaapit ke Apu Dios ya kinalin Kristo an adi pinhod Apu Dios dadiye. 9Kanan bon Kristoy "Apu Dios, abulutok di pinhod mun maat ke ha-on." Hituwey nangipatikodanah pangi-edan mangiappit ke Apu Dios ot hannotanah hinnatkon an pangi-e. 10Ya gapu te inat Jesus nan pinhod Apu Dios an atona an hay adol nay ihulug nan miappit ya pinakomaan Apu Dios di liwat takun am-in. Hituwe ya adi mahapul an ipidwan Jesus an aton te umustuy maminghan. 11Hay pangi-en di Judyu ya kabigabigat on waday iappit nadan padida ke Apu Dios, mu hiya damdaman adi mapakomaan di liwat da. 12Mu hi Jesus ya naminghan ya abuy nangiappitanah adol na hi nangikatayanah liwat am-in di tagu, mu munnananong di kihilbiyan diyen inat na. Ad uwani ya dehdin inumbun hi winawwan Apu Dios an kitib-an di kinatag-en di saad na. 13Dehdin hadhad-onay pangapputan Apu Dios am-in nadah buhul na ta hiyay tangadon dan Ap-apu da. 14Ya gapu kediyen naminghan an nangiappitan Jesus hi adol na ya imbilang Apu Dios nadan tatagun ingkaten Jesus di liwat da an makakkaphod ta inggana. Dida nan badbaddangan Apu Dios ta makangngun-unud dan hiya. 15Takon nan Espiritun Apu Dios ya ihadak na datuwen kinalin Apu Dios an kananay 16"Ahi madatngan nan algon ipainilak nan balun planuk hanadah tataguk. Iha-ad kuy tugun ku hi nomnom da ta hidiyey pinhodon dan un-unudon." 17Kanana boy "Kediyen tiempo ya adik mo nonomnomon di liwat da ya nadan gaga-ihon inainat da." 18Gapu teden nipainila an pinakomaan Apu Dios di liwat taku, ya adi mo mahapul an umiappit takuh aggayam. 19Kinali kaibaiban mangulug, ad uwani mo ya mabalin an mihayyup taku ke Apu Dios an wadah langit gapuh nangikatayan Jesus hi liwat taku. 20Handih natayana ya kay nabik-i nan kultinan nangodwa nah duwan kuwaltu nah Tabernacle ta maid moy humanih dalanon an umeh kad-an Apu Dios, ta hiya moy pangidalanan. 21Hiya moy natag-en padin mangipaptok ke ditakun tatagun Apu Dios. 22Kinali hay maphod an aton taku mo ya ihamad takun mihayyup ke Apu Dios an adi taku munhalinduwa, ya idinol taku ot ya abu ke Jesus an mangitakdog ke ditakuh hinangngab Apu Dios. Te gapuh natayana ya adi mo mabulubulun di nomnom taku gapuh gaga-ihon inainat taku. Ya gapuh numpabonyagan takuh malin-ong an danum ya makallini takuh hinangngab Apu Dios. 23Maphod boy madinol takun ipaannung Apu Dios nan namnamaon takun kiphodan an kinali nan idat na. Te hiya ya makulug an atona nan kinalina. 24Ya nomnomon taku ot an munhimbabaddang ta kihamadan di pangulug di hin-oh-an ditaku ta munhimpopohhodan taku ya hay maphod di aton taku. 25Adi taku iun-unud hanadah nangiwalong hi pangulug da an intikod dan makiamu-amung an mundayaw ke Apu Dios. Mu maphod ot di itultuluy takun munhintuttugun ta mihamad di pangulug takun am-in, namam-ad uwanin nih-up moy kibangngadan Apu taku. 26Deket inguddan takun adi un-unudon nan nipainilan ditaku ta itultuluy takun munliwat ya maid moy hilbin di nangikatayan Jesus hi liwat taku. Ya hay pumbalinan diye ya makahmok taku te maid di udum an e miappit hi kibaliwan taku. 27Ya deket athidi ya munho-ho-od ke ditaku nan katatakut an kahumalyaan ya kakastiguwan nah mundadalebdeb an apuy an pangastigun Apu Dios hanadah buhul na. 28Te takon nan Tugun Moses an deket ngohayon ya adida homkon nan tagun nungngohe kediye on pinate da hin waday duwa weno tulun mangihadak an makulug an nginhena nan Tugun. 29Kinali deket athidi ya namam-ay kakastiguwan nan tagun mungngohe nah Imbabalen Apu Dios an hi Jesus. Te imbilang nan maid di hilbin di dalana an in-appit nan Apu Dios hi kapakomaan di liwat taku, nipuun nah balun planun Apu Dios. Hidiyen pangat diyen tagu ya maid di pangibilang na nah Espiritun Apu Dios an mahayudut ke ditakun naliwat. 30Makulug an kastiguwon Apu Dios hidiyen tagu te waday kinalinan kananay "Ha-oy di mangibalo nah mangiathidi." Kanana boy "Humalyaok nadan tataguk an mangat hi gaga-iho." 31Kinali katatakut hin nan makandaman Dios di mangastigun ditaku. 32Nomnomon yu, handih nangulugan yun Jesus ot mapat-alan di nomnom yu ya nahalman di nunligligatan yu, mu impunnanong yuh diyen pangulug yu. 33Hin-uddum on pumpadngolan dakayu ya pinalohanan dakayu hi hinangngab di dakol an tatagu. Ya hin-uddum on nilagat kayu hanadah udum an mangulug an munholholtap. 34Nilagat kayu nah pumpalpaligatan nadan ibbayun mangulug an nikalabut te hay homok yun dida. Ya takon di nun-ala day limmuyu ya adi mahakit di nomnom yu, mu mun-am-amlong kayu ot ya abu te inilayu an nan maphod an wadan dakayu ya munnananong ta inggana an adi matalak. 35Kinali adi kayu madismaya, mu punnanongon yuh naen nahamad an dinol yu, ot ongal di ahiyu gun-udon. 36Mahapul an anusan yuy kumpulnan ligat ta hay pinhod Apu Dios di un-unudon yu ta idat nan dakayu nan kinali nan gun-udon yu 37te nitudok di mipanggep ketuwe. Kananay "Gagala mo ya umali nan hadhad-on yu. 38Ta hanadan tataguk an nibilang an maphod ya diday mangitultuluy an mangidinol ke ha-on, takon di hidiyey gumapuh punligatan da. Mu wada key mangiwalong hi pangulug nan ha-oy ya ad-adiy punnomnomak ke hiya." 39Hanada ken athidin tatagu ya mihi-an dan Apu Dios. Mu ditaku ke ya punnanongon takuy pangulug takun hiya te hidiyey kibaliwan taku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\