Hebreos 11

1Nan tagun waday pangulug nan Apu Dios ya ongal di dinol na an ipaannung Apu Dios am-in nadan kinali nan atona an dadiye nan namnamaon taku. Ya takon di adi ni-an matibon maat dadiyen kinalina ya kulugon diyen tagu an maat. 2Gapuh pangulug handidan tatagu handih done ya tobalon Apu Dios an maphod da. 3Ya gapu boh pangulug taku ya ininnila taku an handih pinghana ya hay kalin Apu Dios di nunlutu tuh luta ya nadan wadad uwani. Kinali maawatan taku an am-in hantudan matibon wadad uwani ya maid da ni-an, mu winadan Apu Dios. 4Hay pangulug Abel di gapunah mapmaphod di in-appit na ke Apu Dios mu hay in-appit Kain. Gapun diyen pangulug Abel ya timbal Apu Dios an maphod di in-appit na ke hiya. Ya takon di nateh Abel dih done ya nanongnan waday naadal takun hiya mipanggep hi pangulug ke Apu Dios. 5Athidi bon Enoch an gapuh pangulug na ya takon di ugge nate ya naala ot awiton Apu Dios hi langit ot maid di pakahamak ke hiya. Hay kanana nah nitudok an kalin Apu Dios ya handih uggena inawit hi Enoch ya ongal di nangipaamlongan Enoch ke hiya. 6Nan tagun maid di pangulug na ya adinadaman paamlongonah Apu Dios. Te nan tagun pinhod nan mihayyup ke hiya ya mahapul an kulugonan wadah Apu Dios ya kulugona bo an baddangan Apu Dios nadan mumbaga hi baddangna. 7Hi Noah boy oha an gapuh pangulugna ya inidngol nay kinalin Apu Dios an waday ahi maat. Inun-unud nah Apu Dios ot mangapyah bapor ot hidiy hinggopan da nadah pamilyana ot uggeda nilagat an nalting handih nalbongan di luta. Gapuh pangulug na ya imbilang Apu Dios an maphod, adi umat hanadah udum an tatagu kediyen tiempo an maid di pangulug da, kinali nalting da. 8Athidi bo ke Abraham an gapuh pangulug na ya inun-unud nay kalin Apu Dios an taynana nan numboblayana ta mit-an nah boblen kinalin Apu Dios an ipaboltana ke hiya takon di uggena inilah diyen ena pangayan. 9Gapuh pangulug na ya nun-otta-ottan hi ena nakiboblayan nah kinalin Apu Dios an ipaboltana. Hay baleda ya niabbung an tulda te maid di naduttuk hi eda pumboblayan. Athidi damdaman da Isaac an imbabalena ya hi Jacob an inap-apuna yaden nigappat da kediyen kinalin Apu Dios an lutan ipaboltana. 10Inanusan Abraham di athidi te namnamaonan ahi mihaad nah nahamad an boblen kinapyan Apu Dios. 11Takon hi Sara an ahawan Abraham ya nahamad di pangulug na te hiya ya adi pakaimbabale, namam-a bo udot te nain-ina ya hi ke bo Abraham ya naam-ama, mu gapuh pangulug da nah kinalin Apu Dios an wadan tuy imbabaleda, ya nawadaan hi Sara ot mun-imbabale. Ot loktat ya dimmakol di tinanud da an umat hi kinadakol nadan bittuwon hi kabunyan ya nan pantal nah pingngit di baybay an adi mabilang. 13Am-in datuwen tatagu ya waday pangulug da inggana nate da. Hay kitib-an di pangulug da ya hinoohood day pangidatan Apu Dios nah kinalinan dida. Mu ugge impakulug Apu Dios hidiye handih kataguda, mu takon di athidi ya uggeda inwalong di pangulug da an hi udum hi algo ya umannung hidiye. Inilada an bokon hituh lutay panawatan da nah kinalin Apu Dios an idat nan dida, kinali inabulut da an dida ya makiboble da ya abun tuh luta. 14Datuwen tatagu ya kulugon da an wada nan boblen ahida pangayan an kiha-adan ta inggana an hidiyey gagamgaman da. 15Adida mo nomnomnomon nan boblen tinaynan da, te kon gulat na ya nibangngad da. 16Man-uke ya nan boblen gagamgaman dan pangayan ya kudkudukdul mu nan boblen tinaynan da te hituwen boble ya wadah langit an indadaan Apu Dios. Kinali adi bumain hi Apu Dios an mangali an hiyay Dios da, te indadaanana dida hi pumboblayan da. 17Hay oha boh kitib-an di nahamad an pangulug ya hay inat Abraham handih pinatnaan Apu Dios. Gapuh pangulug na ya inabulut nay kinalin Apu Dios an iappit na nan binugtung an imbabalenan hi Isaac, takon di kinalin Apu Dios handi ke hiya an hi Isaac di kahlagan di dakol an tatagu. 19Uggena kinawwanan ot ena ot patayon te madinol an waday kandaman Apu Dios an managu hi nate. Ya makulug an kay tinagun Apu Dios te kinalyanah Abraham ot uggena intuluy an in-appit nan imbabalena. 20Athidi bon Isaac an gapuh pangulug na ya impainila na hanadah duwan imbabalena an da Jacob ke Esau an hi udum hi algo ya idat Apu Dios di kiphodan da. 21Athidi bon Jacob an gapuh pangulug na ya handih naka-am-aman dandaniy katena an nihakdol nah patanong na ya dinayaw nah Apu Dios ya indasalana nadan inap-apuna an imbabalen Joseph. 22Ya athidi bon Joseph an gapuh pangulug na ya handih mungkatkate ya kinalina an hi udum hi algo ya taynan nadan tanud Israel di Egypt. Ongal di dinol nah nangalyanan tuwe ot ibaganan pakial-ala day adol na ta eda ilubuk nah boblen pangayan da. 23Takon nadan ammod Moses ya gapuh pangulug da ya uggeda timmakut an mangahing nah olden nan patul an pipate nan am-in di ka-itungon linalakin imbabalen di Judyu ot italu dah Moses hi tuluy bulan nipalpuh nitungowana. Oha bo ya inila da an makakkaphod di kagolangna hi hinangngab Apu Dios. 24Takon hi Moses handih kimmat-aguwana ya gapuh pangulug na ya adina pinhod an mibilang an imbabalen nan babain imbabalen nan patul di Egypt an nangong-ongal ke hiya. 25Man-uke ya pakudukdulonan mid-um hanadah ibbanan tatagun Apu Dios an munligligat mu nan makidkid-um hanadah iEgypt nah at-atton dan punliwatan te inila nan nakatang ya abuy pun-am-amlongan da. 26Hay punnomnom Moses ya kudukdul nay munligligat gapuh pangulug nah aliyan Kristo an tinuddun Apu Dios an ahi mumpatul mu nan ena boltanon am-in di kinadangyan an wadad Egypt, te nonomnomona nan ahina gun-udon hi ohan algo. 27Gapu boh pangulug na ya tinayananad Egypt an ugge timmakut hi pamoh-olan nan patul hi panayananah di. Ta takon di nunligligat hidi nah nangayana ya kapyanan hi Apu Dios di inanun-unud na an kay na tinibo yaden adi matibo. 28Ya handih uggeda ni-an tinayanan ad Egypt ya gapuh pangulug na ya inun-unud nay kinalin Apu Dios. Ot hiyay nangipangpangulu nah kanan dan piyestan di Nala-uwan di anghel Apu Dios an wakgihan da nan pamadingan di babaleda hi dalan di karnero. Ta deket umali nan Anghel Apu Dios an mamate hanadah linalakin panguluwan an imbabalen nadan iEgypt ya hidiyey pangimatunana ta adina ilagat nadan panguluwan an imbabalen nadan Judyu. 29Handih panayanan nadan Judyu ad Egypt ot pudugon nadan iEgypt dida ot mahkuk da nah kanan dan Maingit an baybay ya binaddangan Apu Dios dida gapuh pangulug da an impunhi-ana nan danum ot waday mamagan dinalan da. Mu handih immagwat da ya impundammu na bo nan danum ot malting nadan iEgypt an mumpamdug ke dida. 30Handih nundanallanan da hi nap-at an toon ya dimmatong dad Jerico. Mu maid di innun dan humgop te waday natag-en binattun alad an nunlinikkod nah boble, mu gapuh pangulug da ya inun-unud da nan kinalin Apu Dios an aton da an likkodon da nan boble hi pituy algo. Ot aton dah diye ya na-ala on nungkagde nan binattun alad ot humgop da ot pumpate da nadan tataguh di. 31Pinate dan am-in nadan tataguh di an adi mangun-unud ke Apu Dios, mu uggeda inlagat nan ohan babain pabpabbayad nay adol nah linalaki an hi Rahab ya nan pamilyana te gapuh pangulug na ya binaddangana nan duwan impamangulun nadan Judyun e munsiim. 32Kon mahapul an tagak hi tonton hi tatagun pangitib-an yuh ine-en di pangulug? Gulat nat tontonok nadan ongal di pangulug da ya makudang di tiempo te dakkodakkol da, umat ke da Gideon, hi Barak, hi Samson, hi Jephtah, hi David, hi Samuel ya handidan profetas. 33Hay udum ke datuwen tatagu ya hay pangulug day gapunah nanganapputan da hanadah eda nakigubatan. Ya maandong di nun-ap-apuwan dah bobleda. Ya dinawat da nadan kinalin Apu Dios an idat nan dida. Ya nihwang di udum hi e panganan di layon ke dida. 34Gapu boh pangulug da ya nihwang day udum hi e punggohoban di tatagu ke dida te naala ya ugge ginhob di apuy dida. Ya gapu boh pangulug da ya nihwang da boy udum hi eda pamatayan ke dida. Ya nan udum an nakapuy ya gapuh pangulug da ya inumlot da ta natulid da mon makigubat ot apputon da nadan immalin e pumloh bobleda. 35Ya wadada boy binabai handi an gapuh pangulug da ya namahuwan nadan naten imbabaleda. Ya wadada boy udum an impaholholtap da ot ahida patayon dida te hay adida pangiwalongan hi pangulug da te pakudukdulon dan mate mu nan eda iwalong di pangulugan dan Apu Dios. Te inila dan mamahuwan da ta waday kudkudukdul an kitaguwan an gun-udon da. 36Hanadan udum an mangulug ya tinaltalanggaan da dida on nunhuplit da dida. Hay udum ya binangkilingan da dida on ingkalabut da dida. 37Ya nunhihinnatkon di inat dan namate nadah udum an mangulug te nuntugmilan day udum. Ya ginolgol day adol di udum ot mungkabongwa da ya hanadan udum ya nun-itpig day ispada ke dida ot mate da. Hanadan udum ya mahmahmok da an punholholtapon ya palpaligaton di tatagu dida ya makakuddang di mahapul da ta hay bubulwati da ya nakapyah bolat di karnero weno gulding. 38Ya hay bo udum ya impakaan da dida nah numboblayan da ta eda mo humanawwangan nadah adi maboblayan ya nadah bilid an hay kiha-adan da ya liyang weno lungab. Mu hi kakulugana ya diday maphod an tatagu an adida umat hanadah adi mangulug an mangipaligligat ke dida. 39Datuwen tatagu ya man-u te tobalon Apu Dios didan maphod gapuh pangulug da, mu uggeda ni-an dinawat nan kinalin Apu Dios ke didan gun-udon da 40te wada nan kudkudukdul an ninomnom Apu Dios an aton ke ditakun am-in, bokon ke dida ya abu. Mu takon di ditakud uwani ya milak-am taku damdama kediyen magun-ud gapuh pangulug taku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\