Hebreos 12

1Dakol day tatagu dih done an nahamad di pangulug da. Hay pangi-e day pangiun-unudan takun mangulug te kay da ang-angon di pangi-e takud uwani. Kinali mahapul an itikod takun mangmangngat hi nalgom an humaliw-ah pangun-unudan takun Apu Dios. Ya iwalong taku nadan punliwatan an kay mangigagakod ke ditaku ta hay maphod ya anusan takun mangiat hi pinhod Apu Dios an aton taku. 2Hi Jesus ya abuy kulugon ya pundinolan taku te hiyay nipuunan di pangulug taku ya hiya boy mangipahamad hi pangulug taku. Te takon di kababain di mipatak hi krus ya uggena ninomnom hidiye te inila nan ahi mun-an-anla hantuh kagibbuwana, kinali inippol nay ligat na nah krus. Ot ad uwani ya wadah langit an inumbun hi winawwan Apu Dios an mun-ap-apu. 3Ya mahapul an nomnomon taku boy nangippolan Jesus hi inainat di nungkaliwat an tatagu ke hiya ta adiyu nomnomon an maid di hilbin di pangulug hin waday ligat yu. Adi kayu madismaya, mu ihamad yuy pangulug yu. 4Te takon di makaliggatan kayun mangiwalong hi punliwatan ya maid ni-an ke dakayuy nangikate kediye. 5Kon kinal-iwan yu nan tugun Apu Dios ke ditakun imbabalena an kananay "Imbabalek, adim langlangkuyyaon di tugun kun he-a, ya adika umalmot hin boh-olan dakan ha-on. 6Man-uke ya tugunok ya kastiguwok nadan pinpinhod ku ya ibilang kun imbabalek." 7Kinali mahapul an anusan takuy ligat te hidiyey ohah panugun Apu Dios ke ditaku ya hidiye boy kitib-an di pangibilang nan ditaku an imbabalena. Kapyanah diyen aton Apu Dios te takon di aammod hituh luta ya tugunon day iimbabaleda. 8Hi Apu Dios ya tugunon ditakun am-in an imbabalena. Te deket adi ditaku tugunon ke hiya ya kitib-anan bokon ditaku imbabale. 9Handih u-unga taku ya tugutugunon ditakuh aammod taku, kinali pakalispituhon taku dida. Ya deket athidin paka-un-unudon taku nadan aammod takun wada tuh luta ya namam-a ot kumay pangun-unudan taku ke Ama takun hi Apu Dios an wadah langit ta waday innun takun makitagun hiya ta inggana. 10Hanada ken aammod taku ya tinugun ya kinastigu ditaku handih kau-unga taku mipuun nah punnomnom da mipanggep hi maphod, mu hi Ama takuh langit ya tugunon ya kastiguwon ditaku ta kiphodan taku ta milak-am taku hi kaphod na. 11Mahakit di nomnom taku hin tugunon ditaku, mu deket natugun taku ya maphod moy pangi-e taku ya luminggop moy punnomnom taku. 12Hidiye nan dakayu ken kimmapuy di pangulug na gapuh punligligatan yu ya ipakodhol yuy pangulug yun Jesus. 13Itultuluy yun mangun-unud nah maphod an pangi-e ta dakayuy pangitib-an nadan kimmapuy di pangulug da ta adida mam-ahon an mangiwalong hi pangulug da, mu ihamad ot ya abu. 14Aton yun am-in di kabaelan yu an mangip-iphod hi paki-kie yuh ibbayun tagu. Ya hay pinhod Apu takuy un-unudon yu te adi mabalin an tibon yu hiya hi udum hi algo hin adiyu iathidi. 15Tibon yu ot ta maid ke dakayuy mangitikod an mundinol nah hayudut Apu Dios. Ya maid ke dakayuy mangipangpangulun mangat hi gaga-iho te un-unudon di udum ta loktat ya humlun hi punliwatan di dakol ke Apu Dios. 16Halipat-an yu bot maid ke dakayuy mangat hi malalao umat hi makibabai weno makilalaki. Ya tibon yu bo ta adi kayu umat ke Esau an nginhe nah Apu Dios te takon di hiyay panguluwan ya uggena imbilang nan kalebbengan an panguluwanan an indat ot Apu Dios ke hiya. Te handih naagangan ya na-ala ot ihannot nah diyen kalebbengana hi ohan pinnangan ke tulangna. 17Inila taku an indani ya pinhod nan bangngadon hidiyen kalebbengana, mu adi mo mabalin, takon di munluluwa an mumpahpahmok ke amana. 18Hay nanginilaan takun Apu Dios ya adi umat handidah Judyun dih done. Handih nih-up da nah bilid ad Sinai an eda dawaton nan Tugun Apu Dios ya timmattakut da te nan bilid ya mundadalebdeb hi apuy ya mungngingitit di ahukna. Ya muntatapol di nunlinikkod ya mumpuwok. 19Waday dingngol dah tangguyub ya indai ya dingngol dan kimmalih Apu Dios. Handih dingngol day kalina ya timmakut da ot mumpahpahmok dan hiya ta itikod nan kumali, 20te namahig di takut da nah kinalinan kananay maid di mabalin an mih-up kediyen bilid an kad-ana te takon di aggayam an mih-up hidi ya mahapul an matugmilan ingganay mate. 21Katatakut hidiyen tinibo da te takon hi Moses ya kananay munggagayonggong hi takut na. 22Athidiy numpainilaan Apu Dios ke dida, mu ditaku ke ya gapuh pangulug takuy nanginilaan takun hiya. Ya handih nangulugan taku ya nigappat taku hanadah mundayaw ke hiya nah bilid an Zion ad Jerusalem hi langit an kad-an nan makulug an Dios. Ya maki-am-amlong taku hanadah dakkodakkol an anghel na, 23hanadah imbabalen Apu Dios an nitudok di ngadan dah langit, ya hanadah mangulug an impaphod Apu Dios di pangi-eda handih matagu da. Ya nihayyup taku bon Apu Dios an munhumalya am-in hi tagu. 24Ya nihayyup takun Jesus an mangitakdog ke ditaku te hiyay nangipaannungana nah balun planun Apu Dios hi pangabulutana ke ditaku. Ya nibilang taku nah niatan di dalan Jesus hi natayana gapuh ongal an homok nan ditaku ya hay pumpakomaanah liwat taku. Adi umat hi niatan di dalan Abel handih natayana an mahapul an mibalo. 25Athidiy ine-en diyen balun planun Apu Dios ke ditaku, kinali mahapul an tibon taku ta un-unudon takuy tuguna. Hi Apu Dios ya kinastiguna handidan Judyu an nungngohe nah punhapitonan hi Moses ot namammam-a moy pangastiguna hin nan Imbabalenay ngohayon taku. 26Handih kimmalih Apu Dios nah bilid ad Sinai ya kimmolyog di luta. Mu kinalina bo an kananay "Ahik bo iwagot tun luta, mu bokon tun luta ya abu te takon di kabunyan." 27Hay pinhod nan kalyon ketuwen kinalina ya deket ahina bo iwagot ya madadag am-in hantudan lintuna ya mama-id da ta hanada ken adi mabalin an madadag ya munnanong da ta inggana. 28Ta hidiye nan mumpasalamat takun Apu Dios te ahi taku makiha-ad nah pun-ap-apuwana an adi mabalin an madadag. Ya mahapul an dayawon taku ya un-unudon taku ta umamlong 29te nahalman di pangastigun Apu Dios hanadah adi mangun-unud ke hiya. Hiya ya kay apuy an gumhob.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\