Hebreos 13

1Ditakun kaibaiba an mangulug ke Jesu Kristo ya mahapul an itultuluy takun munhimpopohhodan. 2Deket wadaday mundag-uh baleyu ya maapnga kayun dida, takon di uggeyu inila dida. Te athidiy inat di udum handidah aammod taku ya hin-uddum on uggeda inilan anghel gayam hidiyen dimmung-oh baleda. 3Ya adiyu bo kal-iwan an bumaddang hanadah ibbayun nungkibalud. Homkon yu dida an kay kayu nakibabalud ke dida. Ya athidi bo an homkon yu nadan udum an paligligaton di tatagu an kay kayu damdama makililigat ke dida. 4Ya am-in kayun nangahawa ya mahapul an iohha yuy pamhod yu nah inayan yu ya adiyu ihuyop di bokon yu inayan weno eyu aton di udum an malalao te makulug an kastiguwon Apu Dios di mangiathidi. 5Ya bokon bo hay pihhuy gagamgaman yu ya adiyu unguhan di nganneh diyen wadan dakayu, te wadah Apu Dios an mangipaptok ke ditaku ya idat nay mahapul taku, kinali kananay "Adi dakayu iwalong ya adi dakayu tayanan." 6Kinali madinol taku ke Apu Dios ta waday ohan ditaku on mabalin an kananay "Hi Apu Dios di bumaddang ke ha-on, kinali takon di nganney aton di tagun ha-oy ya adiyak tumakut te dida ya taguda ya abu." 7Nomnomon yu handidan namangulun nuntuttudu ke ditakuh kalin Apu Dios. Nomnomon takuy kahamad di pangulug dan Jesu Kristo ta iun-unud takun dida. 8Te hi Jesu Kristo ya adi malumman te hiya ya munnananong tuwali nipalpu handih pinghana, ad uwani ya ta inggana. 9Adi kayu midmidngolan nadah dakol an nungkihallan mituttudu an adi miunnud nah nitanuttudun dakayu. Te hay ya abu aton taku ta mihamad di pangulug taku ya idinol taku nah hayudut Apu Dios, bokon hay pangun-unudan taku nah nitugun mipanggep hi mapanion makan, te maid di magun-ud hi pangun-unudan ke dadiye. 10Ditaku ya kinulug taku an hi Jesu Kristoy niappit ke Apu Dios an hidiyey nipuunan di nanawatan taku nah kiphodan an malpun Apu Dios. Mu hanadan mangitultuluy an mangidinol nah iappit nadan padi nah Tabernacle hi pangun-unudan da nah Tugun Moses ya adida milak-am tuh kiphodan an nidat ke ditaku. 11Hay oggan aton nan natag-en padi ya alana nan dalan nan aggayam ta iena nah makalin Nakassantun Kuwaltu ta iappit na te hay liwat di tagu. Mu nan adol diyen naklong ya idawdawi da nah boble ne ahida ginhob. 12Hituwe ya waday nipaddungana nah naat ke Jesu Kristo te indawdawi da nah boble ot ahida patayon nah krus ta nan immayun dalanay niappit ke Apu Dios ta mapakomaan di liwat di tagu. 13Kinali mahapul an adi taku mo idinol hi umat nah pangi-e taku handi, mu idinol takun Kristo an mangibaliw ke ditaku ya abuluton takun milagat nah kababain an natayanah krus. 14Kapyanah tuwen maat ke ditakun mangulug te adi taku munnananong an miha-ad tuh luta te namnamaon takun mihaad nah boble hi langit an ahi taku kiha-adan ta inggana. 15Ta hidiye nan ditakun mangulug ke Jesus ya mahapul an dayawon takuh Apu Dios ta inggana an hidiye nan pangalkalyan takuh kinatag-ena ta kay hidiyey iappit ke hiya. 16Ya adi taku kal-iwan an mangat hi maphod ya munhimbabaddang taku hin waday maligatan ke ditaku te datuwey kay taku iappit ke Apu Dios an mangipaamlong ke hiya. 17Un-unudon yu nadan mangipangpangulun dakayu ya aton yun am-in di kalyon dan dakayu te diday nangidinolan Apu Dios an mangipaptok ke ditaku nah pangulug taku. Te hi udum hi algo ya mahmahan Apu Dios hin inat da nan ngunu an nidinol ke dida. Maphod di un-unudon taku dida ta maan-anla dan mangat nah ngunuda, te deket ngohayon taku dida ya humiga da mo. Ya deket athidi ya maid moy gun-udon taku. 18Ya idasalan dakami ke dakayu. Maphod di nomnom mi te ipakat miy kabaelan min mangat hi maphod te pinhod min matbal am-in hi nganneh diye. 19Hay oha bo ya dawatok ahan ke dakayu an idasalanak ta kal-ina ot ya gagala ya pumbangngadonak ke Apu Dios hina. 20Hi Apu Dios an kalpuwan am-in di linggop ya minahuwanah Apu takun hi Jesus an madayaw an mangipaptok ke ditakun mangulug an kay na karnero. Hay nangikatayanah liwat takuy nipaannungan nan munnananong an planun Apu Dios an kiphodan taku. 21Ya idasal ku an hana ot ta idat Apu Dios di kabaelan takun mangat am-in nah pinhod na ya am-in nadan umipaamlong ke hiya gapuh baddang Jesu Kristo. Hana ot ta hiyay madayaw ta inggana. Amen. 22Iibba dida, nomnomon yu tun kanalyok ke dakayu tuh tudok te pinhod ku ot ahan an mihamad di pangulug yu, anusan yun bidbidon ot antikke. 23Pinhod kun ipainilan dakayu an hi tulang takun hi Timothy an nikalabut ya nipae mo. Ta deket mangindadatong hitu ta akhupanak ya ikuyug kuh pangaliyak hina. 24Ipainila yu hanadah mangipangpangulun dakayuh na ya hanadah maamu-amung an tatagun Apu Dios an nonomnomon mi dida. Ya impaad bon nadan iibba takun mangulug hitud Italy an nonomnomon dakayun dida. 25Hana ot ta ipatibon Apu Dios di hayudut nan dakayun am-in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\