Hebreos 3

1Ta hidiye nan dakayun kaibaiba an pinilin Apu Dios an tatagunan makiha-ad ke hiyah langit ya iohha takuy nomnom taku ke Jesus an tinuddun Apu Dios an mangitakdog ke hiya, ya hiya boy natag-en padi nah pangulug taku. 2Impaka-un-unud nay pinhod Apu Dios, umat ke Moses an inun-unud nah Apu Dios handi hiyay nun-ap-apuwona handidah aammod takun Judyu an imbilang Apu Dios an tataguna. 3Mu ugge nun-ingngoy kinatag-en da Jesus ke Moses, te hi Jesus ya hiyay nunlutuh tagu, kinali hiya ya natagtag-e mu hi Moses an lintuna. 4Te umat nah bale an adi na-ala on nakapya te mahapul an waday mangapya. Ya athidi bon am-in hantudan wadad uwani an nawadada te hi Apu Dios di nunlutu. 5Hi Moses ya makangngun-unud ke Apu Dios. Impaka-ippaptok na handidan mibilang an tatagun Apu Dios ya intuttudu na bon dida nan ahi ipainilan Apu Dios. Muden hiya ya muttatyu ya abu. 6Hi ke Kristo ya makangngun-unud damdama an ipaptok na hanadan tatagun Apu Dios, mu bokon muttatyu te hiya ya Imbabalena. Ya ditakun mangulug di mibilang an tataguna hin itultuluy takun mangidinol ke Jesu Kristo ya adi taku iwalong nan namnamaon taku an hidiye nan pakitaguwan ke hiyah munnananong an mangipaamlong ke ditaku. 7Ot gapu te mibilang takun mangulug an tatagun Apu Dios ya maawatan taku nan impitudok nan Espirituna an kananay "Kal-ina ket donglon yuy kalin Apu Dios ad uwani 8ya mahapul an adiyu ngohayon ta adi kayu umat handidah aammod yun nginhe dah Apu Dios handih nihaha-adan da nah adi maboblayan ta panib-an da hin waday poppog di anus nan dida. 9Mu kanan Apu Dios di `Dakol di inainat handidan aammod yu dih done an umipaboh-ol ke ha-on, takon di tinibotibo day inainat kuh nangipatib-ak hi kandamak hi nap-at di toon.' 10Ot hidiyey gapunan bimmoh-olak ke dida ot kanak di `Datuwen tatagu ya adida pinhod an aton di pinhod ku ya hinnatkon di un-unudon da an bokon ha-on.' 11Namahig di bungot ku ot isapatak an kanak di `Adida migappat nah pun-iyatuwan an indadaan kun dida.'" 12Ta hidiye nan tibon yun iibak ta adiyu iummat ke dadiyen makangohhen tatagun adi mangulug, te indai ya iwalong yu nan makulug an Apu Dios. 13Ta ad uwanin mabalin an inilaon takuy pangi-en Apu Dios ya maphod di munhintuttugun takut nangamung ta adi taku mahaul hi punliwatan ta adi taku ngohayon hi Apu Dios. 14Ya deket mitultuluy nan datin pangidinol takun Jesu Kristo ya mihamhamad di kihayyupan takun hiya. 15Ya pidwaok bo nan impitudok Apu Dios an kananay "Kal-ina ket donglon yuy kalin Apu Dios ad uwani ya mahapul an adiyu ngohayon ta adi kayu umat handidah aammod yun nginhe dah Apu Dios." 16Ya hanadan nungngohen Apu Dios an pungkalik ya maid di udum hin bokon handidan tatagun mina-id Apu Dios di nihbutan da handih nangipanguluwan Moses hi nanayanan dad Egypt. 17Ya handih wadada nah adi maboblayan hi nundanallanan dah nap-at an toon ya impaboh-ol dah Apu Dios te intultuluy dan nunliwat, kinali dakol day nungkakaten dida ot mungkibati da nah adi maboblayan. 18Gapu kediyen ngoheda ya bimmungot hi Apu Dios ot isapatana an kananay "Adi mabalin an e migappat nadan nungngohe hantuh ninomnom kun eda ot pun-iyatuwan." 19Ta ad uwani ya maawatan taku mo an hay gapunan uggeda nigappat ya hay uggeda nangulugan ke Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\