Hebreos 4

1Ad uwani ya takon di ditaku ya damanan makiiyatu takun Apu Dios nah makaphod an boblen indadaana. Mu mahapul an halipat-an takuy pangi-e taku ta maid di ohan ditakuy adi dumatong kediyen boble. 2Hituwen kiphodan takun nipainilan ditakud uwani ya nipainila damdama handidah aammod taku dih tiempon Moses. Mu maid di hilbinan dida te uggeda kinulug. 3Mu ditakun mangulug ya nunna-ud an datngan takuh diyen indadaan Apu Dios an pun-iyatuwan taku, mu hanada ken adi mangulug ya adida datngan an umat nah impitudok Apu Dios an kananay "Impaboh-olak ke dida, kinali isapatak an adinadaman makiiyatu dan ha-on." Hinaen kinalin Apu Dios an pun-iyatuwan di tagu ya indadaana tuwali handih nangibbuwanan nunlutu ke datuwen wadad uwani. 4Makulug hituwe te impitudok Apu Dios di ine-en di nun-iyatuwana. Kananay "Nun-iyatuh Apu Dios handih mikapitun algoh nangibbuwanan nunlutu ke datuwen wadad uwani." 5Mu takon di wadah diyen pun-iyatuwan di tagu ya hituwey kinalina "Adinadaman eda makiiyatun ha-on." 6Te man-ut diday namangulun nangipainilaan Apu Dios mipanggep ketuwen pun-iyatuwan an kiphodan da, mu uggeda kinulug, kinali ugge da nigappat kediye. Mu takon di athidi ya damanan makiiyatuy udum ke Apu Dios hin mangulug da. 7Makulug hituwe te handih nala-uy kaatnay toon kediyen uggena nangipadatngan handidah aammod taku nah indadaanan pun-iyatuwan da ya impitudok na ke David an kananay "Deket donglon yuy kalin Apu Dios ad uwani ya adiyu ngohayon." 8Hidiyey kitib-anan bokon hidid Israel an nangipanguluwan Joshua ke dadiyen aammod takuy kialigan nan kinalin Apu Dios an pun-iyatuwan di tataguna. Te gulat nat hidi ya ugge ot kinalin Apu Dios an damanan makiiyatuy udum ke hiya. 9Kinali ditaku ken mibilang an tatagun Apu Dios ya waday ahi taku pun-iyatuwan umat handih nun-iyatuwan Apu Dios handih ginibbu nan lintun am-in. 10Ta hidiye nan, hanan tagun makiiyatu ke Apu Dios ya mun-iyatuh ngununa, umat ke Apu Dios handih nangibbuwanah ngununa. 11Kinali aton takuy kabaelan takut igappat ditakun Apu Dios nah pun-iyatuwana ta adi taku umat handidah aammod taku dih done an ugge da dimmatong nah pangayan da te uggeda inun-unud nan kalin Apu Dios. 12Hay kalin Apu Dios ya ongal di kabaelana mu hay katadtadoman an hinalung. Te hay hinalung ya abuna nan adol an gol-anan gogodon ta budhanay wadad dalom. Mu hana ken kalin Apu Dios ya damanan ipainilana nan nidalom an wadah nomnom ya nan pinhod di tagun aton ta mabudhan am-in di pangi-ena. 13Inilan Apu Dios di ine-en am-in di lintuna. Kinali am-in di wadah nomnom taku ya atoaton taku ya impakainnila na. Ya hi udum hi algo ya hiyay pangikalyan takun am-in nadah inainat taku tuh luta. 14Tedeyan nibangngad hi Jesus hi langit an hiya nan natag-en padin mangitakdog ke ditakuh hinangngab Apu Dios an hi Amana ya mahapul an itultuluy takun mangulug ke hiya. 15Maphod ta itakdog ditakun hiya hi hinangngab Amana te homkon ditaku nah punligligatan takun mangun-unud ya nah pungkapuyan taku. Te hiya ya napatnaan am-in hi ine-en di kahaulan di tagu, mu ugge nunliwat. 16Ta hidiye nan maphod di mundinol taku ya mundasal takun Apu Dios an mahayudut ya makandama ta hiyay pumpahmokan taku an mumpakomah liwat taku te hiya ya gaga-on bumaddang ke ditaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\