Hebreos 5

1Hay kapiliyan di natag-en padi ya hanadah ibbanan tagu. Hiyay mangitakdog ke didah hinangngab Apu Dios ya hiyay mangiappit nah idat di tagu ke Apu Dios ta waday aton di liwat dan mapakomaan. 2Hiya ya tagu damdama an wadan waday punliwatana. Kinali maawatanay ibbanan tatagu hanah kibahhawan da te dakol di uggeda inila mipanggep ke Apu Dios. 3Kinali nah pangiappitana nah midat ke Apu Dios ya mahapul an hiyay mamangulun umiappit ta ahina iappit nan idat nadan tatagu ke Apu Dios, te takon di hiya ya waday liwat na. 4Maid di tagun na-ala on pinilinay adol na an mumbalin hi natag-en padi, mu nangamung hi Apu Dios an mamilin hiya an umat hi namiliyanan Aaron an namangulun natag-en padin handidan aammod takun dih done. 5Umat boh din Jesu Kristo an adi na-ala ot tudduwonay adol nan mumbalin hi natag-en padi te hi Apu Dios di nanuddu ke hiya. Nipainilah tuwe handi kanan Apu Dios ke hiyay "He-a ya Imbabale daka. Ipainilak mod uwani an ha-on hi Amam." 6Ya kanana boy "Tinuddu dakan mumpadita inggana an umat hi kinapadin Melkisidek." 7Handih kawadan Jesus tuh luta ya inloinlot nan nundasadasal ya limmuwaluwah numpahmokana ke Amana te inila nan hiya ya abuy waday kandamanan managun hiya. Ya gapu te numpakumbaba ot un-unudonay pinhod Amana ya dingngol Amanay dasal na. 8Man-ut hiya ya Imbabalen Apu Dios, mu kah-in di nunligligat hi nangun-unudanan am-in hi pinhod Amana. 9Ginibbu nan am-in di pinhod Apu Dios an aton di natag-en padi, kinali numbalin an mangibaliw hanadah mangun-unud ke hiya ta midatan dah biyag an maid di poppog na. 10Ya hiyay tinuddun Apu Dios hi natag-en padi an umat hi kinapadin Melkisidek. 11Wada ot di udum an pinhod kun ituttudun dakayu mipanggep hi ine-en tuwen pumpadiyan Jesus, mu inilak an naligat hituwen ituttudun dakayu te adiyu maawatan, takon di nabayag kayun nangulug. 12Gulat na ya damana ot mon muntuttudu kayuh mipanggep hi kalin Apu Dios, mu adinadama te takon ad uwani ya mahapul an ipanidwan dakayu nadan inadaadal yu. Te kay kayu goggolang an hay intannung weno gattak di mabalin an kanon yu, adi kayu ni-an pakakan hi umat hi kanon di kat-agu. 13Umat kayu hanadah ka-kulugna an uggeda inilan mangimatun hi niptok weno nihallan pangi-e. 14Adi kayu umat hanadah nihamad di pangulug da an hay niptok di atoaton da ya inila dan mangimatun hi niptok ya nihalla. Ta dida nan kay mangan hi kanon di kat-agu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\