Hebreos 5:12

12Gulat na ya damana ot mon muntuttudu kayuh mipanggep hi kalin Apu Dios, mu adinadama te takon ad uwani ya mahapul an ipanidwan dakayu nadan inadaadal yu. Te kay kayu goggolang an hay intannung weno gattak di mabalin an kanon yu, adi kayu ni-an pakakan hi umat hi kanon di kat-agu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More