Hebreos 5:3

3Kinali nah pangiappitana nah midat ke Apu Dios ya mahapul an hiyay mamangulun umiappit ta ahina iappit nan idat nadan tatagu ke Apu Dios, te takon di hiya ya waday liwat na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More