Hebreos 5:4

4Maid di tagun na-ala on pinilinay adol na an mumbalin hi natag-en padi, mu nangamung hi Apu Dios an mamilin hiya an umat hi namiliyanan Aaron an namangulun natag-en padin handidan aammod takun dih done.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More