Hebreos 6

1Ta hidiye nan adi taku iohha nah namangulun inadal taku mipanggep ke Kristo, mu mahapul an adalon taku damdama nadan tuttuduna an mangipahamad hi pangulug taku. Te maid di hilbinah pangipanidwaan takun mangadal hanadah nagibbun nituttudun ditaku handi. Inila taku mo datuwen mipanggep nah pangiwalongan hanadah maid di hilbinah hinangngab Apu Dios ya hay pangulug takun hiya. 2Handih lappunah nangulugan taku ya inadal taku boy kibalinan di bonyag, hay pangihakmowan hi takle nah ulun di ohan tagun idasalan, hay mipanggep hi kamahuwan di nate ya nan ahi punhumalyaan Apu Dios hi tatagu ta hanada ken naliwat ya makastigu dat inggana. 3Ot ad uwani ya adalon taku nadan tuttudun mangipahamad hi pangulug taku, mu mahapul an idinol takuh baddang Apu Dios an mangadal ke datuwe. 4Halipat-an yu te nan tagun manginguddan an mangiwalong hi pangulug nan Jesu Kristo ya adinadaman muntutuyu ta mangulug bon hiya. Te deket naawatan di taguh diyen mituttudun kiphodana ta pinat-alan Apu Dios di nomnom na ya hiniktamana mo nan ongal an homok na ya ginibok nay kabaelan nan Espirituna an wadan hiya 5ya ininnilanay kaphod di kalin Apu Dios ya nan ongal an kandamana hi pangipatib-anah dakol an milagro, 6mu inguddanan inwalong am-in dadiye ya adi mabalin an muntutuyu ta mibangngad bon mangulug. Te athidi ke ya ongal di pama-inanan Jesus an Imbabalen Apu Dios hi hinangngab di tagu te kay na bo ipapidwan pipateh Jesus hi krus. 7Hay tagun mangiwalong hi pangulug na ya mialig nah lutan takon di maudaudanan ya abunay holok ya nadan napagitan di tummol. Nan tagun umat hidi ya hiyay kastiguwon Apu Dios nah apuy. Mu hay tagun mangitultuluy hi pangulug na ya mialig nah lutan maluwab di mitanom ta waday aniyon nan kon lutan diye. Ya hay tagun umat ketuwen luta ya waday maphod an ih-ih-od Apu Dios ke hiya. 9Mu takon di athituy kalyok ke dakayun kaibaiba ya madinol kami an adi athituy pangi-eyu, te inila mi an kudkudukdul kayu mu hanadan tatagun mialig nah lutan abunay holok ya nadan napagitan di tummol ya madinol kami an maphod di atoaton yu te nibaliw kayu. 10Te hi Apu Dios an maandong di pangat na ya adina kal-iwan nadan maphod an inainat yu ya hay nangipatib-an yuh naminhod yun hiya hi namanaddangan yu hanadah ibbayun mangulug an nitultuluy ingganad uwani. 11Hay ahan pinhod mi ya waday oha ke dakayu on punnanongon yu nan nahamad an pangulug yu ta ingganay umannung nan namnamaon taku. 12Hituwey ipaanhan mi te adimi pinhod an ekayu uminglen mangulug. Pinhod min iummat yu hanadah mangitultuluy hi pangulug da ya mangan-anus an munho-ho-od hi kipaannungan nan kinalin Apu Dios an kiphodan taku. 13Hay ohan pangiun-unudan ya hi Abraham an hinhin-od nay nipaannungan nan kinalin Apu Dios ke hiya an atona. Handi nangalyan Apu Dios ketuwe ya hay adol nay nangisapataana te maid di udum an natagtag-e mu hiya. 14Hay insapatana ya hituwe: "Kalyok ke he-a an idat kuy kiphodam an hidiye nan mahlag ka ta mangaddu ka." 15Ya inan-anusan Abraham an hinhin-od hidiyen kinalin Apu Dios ke hiya inggana immannung. 16Deket waday isapatan di tagu hi ibbana ya isapatana nah natagtag-e mu hiya. Ya deket nuntobbalan da kediyen nisapata ya hidiyey kapoppogan di punhallaan da. 17Athidi damdaman Apu Dios an insapata nay pangipaannungana nah kinali nan atona. Hidiyey pangipainilaana an adina hannotan di ninomnom nan aton. 18Hi Apu Dios ya adi munlangkak, hay kalyona ya hay isapatana ya adina ibabawi weno ena hannotan. Kinali ditakun mangulug ke Jesus ya madinol takun manman-od hi kipaannungan nan kinali nan ditaku an kibaliwan taku. 19Hinaen dinol takuh umannungan nan kinalin Apu Dios di mangipakodhol hi nomnom taku ta adi taku iwalong di pangulug takun hiya. Te inila takun udum hi algo ya ume takuh kad-ana. Hidiyen pakiha-adan taku ke hiyah langit ya maid di punhalinduwaan taku te wada moh dih Jesus an kay nangibughul hi kultina ot humgop nah kuwaltun kad-an Apu Dios ta humgop taku damdama. Immen e mangitakdog ke ditakuh di te numbalin hi natag-en padi an umat ke Melkisidek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\