Hebreos 8:10

10Mu ahi madatngan nan algon kinalik ke dakayu an ipainilak hituwen balun planuk nah tataguk an iIsrael. Iha-ad kuy tugun ku hi nomnom da ta hidiyey un-unudon da. Ta ha-oy moy Dios an un-unudon da ya diday tataguk an ipaptok ku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More