Hebreos 8:3

3Hay ngunun di natag-en padi ya hiyay mangiappit hi iappit di tatagu ke Apu Dios. Kinali hi Jesus ya mahapul damdaman waday iappit nan Apu Dios, ot hay adol nay in-appit na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More