Hebreos 8:6

6Ya ad uwani ya mapmaphod di kinapadin Jesu Kristo mu hay kinapadin handidan padin di Judyu, te nan ngununan mangitakdog ke ditaku ya nipuun nah maphod an planun Apu Dios mu nan namangulun planuna, te kinali na an pakomaanay liwat di tagu hin idinol dan hiya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More