Santiago 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi James an ohan muttatyun Apu Dios ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. Muntudokak ke dakayun am-in an mangulug ke Jesus an nihinap hi kabobboble ta ipainilak an nonomnomon dakayu, takon di daanay kad-an yu. 2Dakayun iibak an mangulug, takon di waday holholtapon yuh nganneh diye ya mun-am-amlong kayu 3te inila taku an hay ligat di mangihamad hi pangulug takun Jesu Kristo, ta takon di nganney maat ya munnanong di pangulug takun hiya. 4Kinali mahapul an anusan takuy ligat ta mihamad di pangulug taku ta maid di pungkudangan di kaphod taku. 5Ya hin kananat wada dan dakayuy uggena inila hin nganney atonan mangun-unud ke Apu Dios ya mundasal ke hiya ot baddangana. Te hi Apu Dios an makaiddat ya mun-am-amlong an mamaddang ke ditaku. 6Mu deket mundasal kayu ya adi kayu munhalinduwa, mu madinol kayun idat Apu Dios nan ibaga yu. Man-uke ya nan tagun maid dinol nah dasal na ya umat nah dalluyun nah baybay an mumbinangngadan an miun-unud nah puluyon di dibdib. 7Ya nan tagun munhalinduwa an maid di maptok hi un-unudona ya nihalla hin nomnomona an idat Apu Dios di pinhod na. 9Dakayun iiban nungkawotwot, maan-anla kayu kuma te gapuh nangulugan yu ya nakattag-ey pangibilang Apu Dios ke dakayu. 10Ya dakayu ken iiban kakadangyan an mangulug, maan-anla kayu kuma hi nipababaan yu te imbilang dakayun Apu Dios gapuh nangulugan yu. Te hay ine-en di nitaguwan tuh luta ya umat nah habung an gagala on nakleng on nag-a. 11Te deket nahalman di potang ya mungkakleng day nitanom on nungkag-ay habung da ta adi mo maphod di ang-ang da. Athidi nah kadangyan an ikate nay panapul na hi kad-uman di kinadangyana, mu indait nate ya maid di hilbina te adina itabin di kinadangyana. 12Hanan tagun nanongnan nahamad di pangulug na, takon di munligligat ya maphod ke hiya te idatan Apu Dios hi biyag an maid di poppog na an hidiye nan kinalinan idat na hanadah naminhod ke hiya. 13Deket wadan dakayuy mahaul ta atonay gaga-iho ya adiyu ipanuyun Apu Dios. Te hiya ya adi mahaul hi gaga-iho, kinali adi mabalin an e dakayu haulon ke hiya ta aton yuy adina pinhod. 14Hay humlun hi kahaulan di tagu ya hay naminhodanan mangun-unud hi gaga-ihon wadah nomnom na. 15Kinali deket un-unudon di gaga-ihon wadah nomnom ya maliwat ta, ta hay pumbanagana ya kate an hidiyey kihi-anan ke Apu Dios. 16Kinali dakayun iiban mangulug, adiyu kanan di hi Apu Dios di kalpuwan di haul 17te am-in di malpun hiya an wadah langit ya makakkaphod an maid di kudang na. Lintuna nadan bittuwon, nan algo ya nan bulan. Ya takon di oggan malumman dadiyen lintuna, mu hiya ya munnananong an adi malumman di pangi-ena. 18Ya hiya ya imbilang ditakun mangulug an imbabalena hi nanginilaan taku nah makulug an tuttuduna te hidiye tuwaliy pinhod nan aton. Inat nah tuwe ta mumbalin takun katagtag-ayan am-in nadah lintuna. 19Dakayun iiban mangulug, donglon yu tun kalyok. Hay pinhod ku ya gaga-id takun mundongol nah kalin Apu Dios ya nomnomon taku on ahi taku kimmali. Ya adi hi ittay on bimmungot taku 20te maid di ibaddang di bungot hi pangatan hi pinhod Apu Dios. 21Ta hidiye nan mahapul an kaanon yun am-in nadan gaga-ihon wadah nomnom yu ya itikod yun am-in di gaga-ihon at-atton yu. Mahapul bon mumpakumbaba kayu ta hanan kalin Apu Dios an kinulug yuy un-unudon yu an hidiyey mangibaliw ke dakayu. 22Adi taku pangaliy abunay etaku dongdonglon di kalin Apu Dios te mahapul damdaman un-unudon takuh diyen ituttudu na. 23Te nan tagun abunay dongdonglona nan kalin Apu Dios, mu adina un-unudon ya umat nah tagun nundiggal 24ot paka-ang-angonay angana ot ume, mu inda-dai ya kinal-iwanay ang-ang na. 25Mu nan tagun makulug an un-unudonay kalin Apu Dios an hidiye nan mangipatikod hi punliwatan ya adina kal-iwan nadan dingngol na, mu un-unudona ta nangamung. Hituwen taguy baddangan Apu Dios am-in nah atona. 26Hanan tagu an kananay hiya ya mangulug, mu adina koloklaon di kalkalyona ya hay adol nay linangkakana ya maid di hilbin nan kananay hiya ya mangulug. 27Hay ibilang Apu Dios an nahamad di pangulug na ya nan tagun inila nan hummok hanadah maligatan, umat hanadah nungkabalun binabai ya nadan nungkapuh-ig an u-unga ta baddangana dida. Ya mahapul bon tibonat adina iun-unud nah gaga-ihon atoaton di tagun adi mangulug.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\