Santiago 2

1Iiba dida, deket kanan yuy mangulug kayun Apu takun hi Jesu Kristo an madayaw an Apu ya mahapul an pun-iingngohon yuy pangat yuh ibba yun tagu, adiyu pakudukdulon di udum. 2Umat nah oggan yu kaam-amungan an mundayaw ke Apu Dios an adi maphod nan gapu te hidiyen tagun immali ya kadangyan an numbulwatih mapmaphod ya numbalituk ya eyu pab-unon hi maphod an ubunan ta naken nawotwot an nabikbik-iy bulwatina ya muntadtaddog weno eyu pab-unon nah dot-al. 4Hay athitun pangat an pakudukdulon yuy udum gapu te kadangyan ya ap-apilon yu nadan nawotwot ya malpuh gaga-ihon nomnom. 5Dakayun kaibaiba, donglon yu tun kalyok. Dakdakol hanadah nungkawotwot di pinilin Apu Dios an mangulug ke hiya, ta hidiye nan diday ibilang nah kakadangyan gapuh pangulug da ta dida mah-udot di migappat nah pun-ap-apuwana te hidiyey kinali nan maat hanadah naminhod ke hiya. 6Yaden tipet athinay pangat yu hanadah nungkawotwot? Kon uggeyu inila an hanadan kakadangyan di mangipaligligat ke dakayu an hi ittay on edakayu indiklamu? 7Ya kon bokon diday mamihupihul ke Apu takun hi Jesu Kristo an ningadanan takun Kristiano? 8Hay umanhan an tugun an impitudok Apu Dios an un-unudon taku ya kananay "Pohdon yuy ibbayuh tagu umat hi naminhod yuh adol yu." Ya maphod hin makulug an un-unudon yu. 9Mu deket abuna nadan kadangyan an pohdon yu ya naliwat kayu te uggeyu inun-unud nan Tugun Apu Dios. 10Te nan tagun paka-un-unudona nan Tugun Apu Dios, mu waday ohan nibahhawana ya naliwat damdama an umat nah tagun maid di inun-unud na hanadah Tugun Apu Dios. 11Umat bo nah tagun adina ihuyop di bokona inayan, mu pimmate ya naliwat damdama te man-ut inun-unud na nan tugun Apu Dios an kalyonay adim ihuyop di bokon mu inayan, mu uggena inun-unud nan tugun Apu Dios an kananay adika pumate. 12Hay tugun Apu Dios di bumaddang ke ditaku ta wada ot an mihwang takuh liwat. Kinali halipat-an taku ta maphod am-in di aton taku ya kalyon taku te ketuwen tugun di kipuunan di ahina punhumalyaan ke ditaku. 13Ta hidiye nan, nan tagun adina homkon di ibbanan tagu ya adi homkon Apu Dios hantuh kahumalyaana. Mu nan tagun homkonay ibbanan tagu ya maid di gapunan e tumakut hantuh punhumalyaan Apu Dios ke hiya. 14Dakayun iiba, deket waday tagun kananay mangulug ke Apu Jesu Kristo, mu maid di kitib-an di nangulugana ya maid di hilbin diyen kananay mangulug te adi gumla nan ena pangalyan an hiya ya mangulug hi pangabulutan Apu Dios ke hiya. 15Hin kananat waday oha hanadah ibbayuy makudangan hi bulwatina ya kanona, 16kon abunay kanan yuy "Umanamut ka ya adika madanagan nah mahapul mu ot hi Apu Dios di nangamung." Maid di hilbin diyen maphod an kinali yu hin takon di wadan dakayu dadiyen mahapul na ya adiyu idatan. 17Umat hitu nah pangulug an deket abunay kalyon yuy mangulug kayu, mu adiyu ipatibo nah aton yu ya maid damdamay hilbina. 18Mu kal-ina ya waday mangalin kananay "Kon ugge nun-iingngo an mangun-unud takun Apu Dios hin wada nadan ipaanhan day maphod an aton ya hay udum ya adida ibilang di maphod an aton, mu ipaanhan day pangulug da?" Hay ihumang kun nae ya mahapul an mun-unnud danaen duwa, te kon nganney kitib-an di pangulug hin adi aton di maphod? Tibon yu ken ha-on an atok di maphod ta kitib-anan waday pangulug kun Apu Dios. 19Ya wada nin an kanan di udum di nahamad di pangulug da te kulugon da an ohay Dios. Om, makulug, mu takon nadan dimonyo ya kulugon da an ohay Dios, kinali gumayonggong dah takut dan hiya. 20Dakayun maid di nomnom na, kon kah-in di waday pangitib-an yu ta ahiyu inilaon an hay pangulug ya maid di hilbina hin adi mipatibo nah aton? 21Nomnomon yu din ammod takun hi Abraham, hiya ya imbilang Apu Dios an maphod te gapuh nangun-unudanah kalina an ena ot iappit nan imbabalenan hi Isaac ke hiya. 22Hituwen inat Abraham di kitib-anan nahamad di pangulug nan Apu Dios. Hidiyen nangun-unudanah pinhod Apu Dios di nangipahamad hi pangulug na. 23Hituwen naat di immannungan nan impitudok Apu Dios an kananay "Hi Abraham ya kinulug nah Apu Dios ot hidiyey gapunah nangibilangana ke hiya an maphod." Ya gapu bon diye ya kanan Apu Dios di gayyum nah Abraham. 24Tibon yu an hay gapunah pangibilangan Apu Dios an maphod di ohan tagu ya bokon hay pangulug na ya abu, mu mahapul damdaman un-unudonay pinhod Apu Dios. Athidi bo din hi Rahab an babain pabpabbayad nay adol nah linalaki, mu imbilang bon Apu Dios an maphod te nan maphod an inat na an intalu na nadan tatagun Apu Dios ot ahina itudduy ohan dalanon da an nibangngad hi kampu da ot uggeda nadpap. Datuwey kitib-anan adi gumlay pangulug ya abu. 26Kinali nan tagun kananay mangulug, mu adina aton di maphod ya maid di hilbina. Mialig nah adol an deket maid di linnawana ya mate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\