Santiago 3

1Dakayun iiba, tibon yu ot ta adi na-ala on eyu gamgaman an muntuttudu, mu mahapul an pakannomnomon yu te inila takun nahalhalman di punhumalyan Apu Dios hanadah muntuttudu mu hanadan ituttuduwan da. 2Ditakun tatagu ya wadan waday kihallaan taku. Mu deket waday tagun pakakonoknong hi tokona ta maid di kihallaan di kalkalyona ya hiya moy kapkaphodan ya damana mon konoknongonan am-in di atona. 3Hay kialigan di toko ya nan gumok an ipakamal hi kabayu an ittay, mu gapun diye ya un-unudon nan kabayuy pinhod nan nuntakke an pangipaeyana. 4Hay bo kialigan di toko ya nan gumok hi udun di bapor an ittay damdama, mu damanan bangiwona nan bapor nah pinhod nan munmaneho an pangipaeyana takon di ongal nan bapor ya takon di nal-ot di puwok. 5Hay bo toko ya ittay, mu ongal di kabaelan di kalyona an umat nah ittay an apuy an damanan gobhonay himbilidan. 6Makulug an hay toko taku ya kay apuy an manadag ke ditaku te kalpuwan di dakol an gaga-ihon kali. Hituwey punligligatan takun hananghanggaon takuh kabigabigat an hay kalpuwana ya hi Satanas. 7Hay tagu ya damanan ayumonay kumpulnan aggayam, hahamuti, nadan mumbulluwan hi luta ya nadan wadah baybay. Makulug an dakol di inayum di tagu ke datuwe. 8Mu maid di tagun kabaelanan konoknongon di toko na. Hay toko ya kalpuwan di gaga-ihon dumadag an kay kodot an pumate. 9Usalon takuy toko takun mundayaw ke Ama takun hi Apu Dios, mu deke on inusal taku bon mamihul hi ibba takun tagu ta kay taku damdama pinihul hi Apu Dios te kinapyanay tagun umat ke hiya. 10Adi maphod an iusal di toko an mundayaw ke Apu Dios ya inusal bon mamihul hi ibban tagu. Dakayun kaibaiba, adiyu iathidi te adi pinhod Apu Dios. 11Hay maphod ya adiyu kamkamhan di kalyon yu hi gaga-iho. Te umat hi ob-ob an deket maphod di liting na ya maphod tuwali an adi deke on munlanghi. Ya nan danum nah baybay an adi mainum, adi mabalin an eka humaklung hi mainum an danum hidi. Ya athidi bo hanadah bumunga an umat nah tabuyug an adi mabalin an e bumungah bayya-bat weno hay littukun bumungah tabuyug. 13Hay tagun makulug an nanomnoman ya mahapul an mumpakumbaba ya hay maphod di atona te athituy pangi-en di tagun nakannomnoman. 14Mu dakayu ya adiyu kanan di nanomnoman kayu hin munhin-a-amo kayu ya waday oha on pinhod nan hiyay maunud. 15Bokon athidiy ibilang Apu Dios an nanomnoman te nan athidin punnomnom ya umat hi punnomnom di adi mangulug an hidiye ya nalpuh dimonyo. 16Ta hidiye nan deket wadaday munhin-a-amo ya waday oha on pinhod nan hiyay maunud ya gaga-ihon am-in di maat ya maid di linggop. 17Hay tagun ibilang Apu Dios an nanomnoman ya abunay maphod di wadah nomnomna, maid di gaga-iho, paka-ippaptok na boy punhintutulangan, waday anus na, adina ipapilit di pinhod na, inila nan hummok hi ibba nah tagu, nun-iingngoy pangibilang na am-in hi tagu, adi munlangkak ya am-in di atona ya kiphodan di ibbanan tagu. 18Hay tagun mangat ke danae ya umat nah muntanom te kay na itanom di maphod an punhintutulangan ya hay ibungana ya nan dakol an maphod an maat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\