Santiago 4

1Nganney humlun hi punhahallaan yu ya punhimboboh-olan yu? Hay humlun ya gaga-ihoy nomnom yu an hay gamgaman yu ya nan pun-amlongan yu. 2Ta deket adiyu kabaelan an alan nan pinhod yu on ittay nadi on pumate kayu. Ya athidi bon hay amo yuh udum di gapunah pakihannuwan yu hin adi kayu pakaala nah pinhod yun alan ke dida. Hay kakulugana ya adiyu maala nan pinhod yun alan te adiyu ibagan Apu Dios. 3Mu takon nin di mumbaga kayun hiya ya nunna-ud an adina idat te ad-adiy wadah nomnom yu. Mumbaga kayu te iusal yu hi pun-an-anlaan yu. 4Adi kayu maphod, uggeyu impunnanong nan insapata yun Apu Dios an kanan yuy hiyay un-unudon yu. Kon uggeyu inila an nan tagun pinpinhod nan iun-unud hi pangi-en nadan adi mangulug ya mungnguddan an makibuhul ke Apu Dios? 5Kon pangali yu on maid di hilbin nan impitudok Apu Dios an kananay "Mahakit di nomnomna te bokon hiya an nunlutu ke ditakuy un-unudon taku." 6Mu takon di athidi ya hiya damdaman ongal di baddang na ke ditaku ta mabalin an un-unudon taku. Makulug hituwe te wada boy impitudok na an kananay "Nan tagun mumpakumbaba te inila nan makahhapul nay baddang ya hiyay homkon Apu Dios, mu nan tagun mumpahhiya ya hiyay kastiguwona." 7Ta hidiye nan hi Apu Dios di un-unudon taku. Labanon takuh Satanas ot tayanan ditaku kayan hiya. 8Mihayyup takun Apu Dios ot mihayyup damdaman ditaku. Ya dakayu ken munliwaliwat ya mahapul an itikod yu danaen gaga-ihon atoaton yu. Ya dakayu ken munhalinduwah pangulug yu ya iohha yuy pangulug yu ke Apu Dios ta hiyay un-unudon yu. 9U-umyung kayu ya muntutuyu kayuh nunliwatan yu ta bokon nan ekayu umanan-anla yaden naliwat kayu. 10Mumpakumbaba taku ke Apu taku ta ipadayaw ditakun hiya. 11Dakayun iiba, adi taku pihulon di ibba taku. Te nan tagun pihulonay ibbana ya pinihul na nan Tugun Apu Dios an kananay mahapul an munhimpopohhodan takun tatagu. Te deket pihulon yuy ibbayu ya hidiyey kitib-anan adiyu un-unudon hidiyen tuguna. 12Hi Apu Dios an nalpuwan nan Tugun di waday kalebbenganan munhumalyah tatagu. Hiya ya abuy waday kandamanan mangibaliw weno mangastiguh tagu, kinali adi na-ala on kanan yuy adi maphod di ohan tagu. 13Donglonak ke dakayu, deke on kanan yuy "Ad uwani weno hi bigat ya ume kami kediyen boble ta mihaad kamih dih hintoon ta munggattang kami ta waday atonan dumakol di pihhu mi." 14Kon inila yuy maat hi bigat weno hi ohhandi? Hay biyag ya umat nah kulabut an man-ut wada an matibo, mu mada-dai ya nama-id. 15Hay ot tuwali wadah nomnom taku ya kanan di "Hi Apu Dios di nangamung hin iabulut na an hituwe weno hidiyey aton taku." 16Mu dakayu ya mumpahhiya kayu te ongal di dinol yuh adol yu an bokon ke Apu Dios. Ya hay pangiathidiyan yu ya gaga-iho. 17Nan tagun inila nay maphod, mu adina aton ya nunliwat ke Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\