Santiago 5

1Dakayu ken kakadangyan ya donglon yu tun kalyok ke dakayu. Kudukdul nay u-umyungan kayuh punnomnoman yuh ahi pangastiguwan Apu Dios ke dakayuh udum hi algo gapuh liwat yu. 2Maid di hilbin di kinadangyan yu te ahi matalak, maid di hilbin di dakol an bulwati yu te ahi madunut. 3Ahi madadag nadan balituk yu ya pihhuyu. Hidiyey pangimatunan an mahumalya kayu. Ahi dakayu kastiguwon ke Apu Dios te naimut kayu ya tinagan yuy amung hi ikadangyan yu. 4Hi Apu Dios ya inilana an hay ingkadangyan yu ya uggeyu indat di tinangdan nadan impungngunungunu yuh payoyu. Ta deyan mumpahpahmok dan Apu Dios an makandaman Apu. Hiya ya donglonah tuwen pumpahpahmokan dan hiya. 5Hay pun-an-anlaan yu ya hay nalam-ay an nitaguwan yu te wadan am-in di mahapul yu, mu uggeyu ninomnom nan algon ahi punhumalyaan Apu Dios hi tagu te umat kayu nah bakan taganay kakan hi holok ta tumaba, mu uggena inila an nih-up di algon kaklongana. 6Ya hay bo ohan gaga-ihon inat yu ya takomboy maphod nadan tatagun maid di bahul da ya namahig an eyu dida indiklamu ya pinate yu nadan udum an adi pakaibalo. Abunah tuwen kalyok ke dakayun kakadangyan. 7Mun-anus kayun kaibaiba, anusan takuy ligat inggana hantuh kibangngadan Apu takun hi Jesus. Tibon yuy pun-an-anus nadan munliyak an munhood hi udan ta ahida muntanom ne hinhin-od da bo ta mat-ong ta ahida aniyon. 8Athitu kuma damdamay pun-anus yun munhood hi kibangngadan Apu taku. Pakodholon yuy nomnom yu an mangun-unud ke hiya te gagala ya umali. 9Dakayun kaibaiba, adi kayu munhimpipihul ya munhintutumbuk ta adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios tedeyan gagala mo ya umalin munhumalyah tatagu. 10Nomnomon yun kaibaiba handidan profetas an intud-ak Apu Dios an mangipainilah kalina an inan-anusan day ligat, diday pangiun-unudan yun mangan-anus hi punligligatan yu. 11Inila takun maka-an-anla da mo te inan-anusan day ligat da takon di nahalman di hinolholtap da. Athidi damdama ke Job an nahalman di nunligligatana, mu inan-anusana an uggena inwalong di pangulug na ot handih udidina ya impatibon Apu Dios di ongal an homok na ya baddang na ke hiya. Athidi te ongal di homok ya pamhod Apu Dios hi tataguna. 12Hay oha boh importante an kalyok ke dakayun kaibaiba ya deket waday kalyon yu ya adiyu isapata ke Apu Dios weno hi kumpulna. Na-ala ya kanan di om, hin om ya adi, hin adi ta adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios. 13Deket wadan dakayuy maligligatan ya mahapul an mundasal ke Apu Dios. Ya dakayu ke damdaman mun-am-amlong ya ikankanta yuy pundayaw yun Apu Dios. 14Ya deket waday ibbayun mundogo ya maphod di ipaayag na nadan mangipangpangulu ke dakayun mangulug ta idasalan da ya ha-adan dah lanay adol nah pumbagaan dah baddang Apu Dios ta makaan di dogona. 15Deket kediyen pundasalan da ya waday pangulug dan Apu Dios ya makulug an pumhod ya hin waday liwat na ya mapakomaan damdama. 16Ta hidiye nan am-in kayu ya waday oha on kalyonay nunliwatana hi ibbana ya munhindadasal kayu ta pumhod kayu. Ya nomnomon yun ongal di kabaelan nan dasal nan tagun nahamad di pangulug na ke Apu Dios, 17umat ke Elijah an ohan profetas Apu Dios dih done. Hiya ya tagun umat ke ditaku, mu inhamahamad nan nundasal ke Apu Dios ta adi umudan, ya makulug peman an ug-ugge immudan hi tuluy toon ta onom di bulan. 18Ot handi bo nundasal ta umudan ya immudan ot tumagu day nitanom. 19Dakayun kaibaiban mangulug, kal-ina ket wadan dakayuy mibahhoy pangulug na, mu waday ohan dakayu an manugun ke hiya ta mibangngad nah makulug an pangulug 20ya binaddanganah diyen tagu hi ena ot kihi-anan ke Apu Dios ta inggana. Ya gapu kediyen inat na ya am-in nan liwat diyen tagu ya pakomaan Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\