Juaneki 10

1Intuluy Jesus an kananay "Donglon yu tun kalyok ke dakayu. Nan tagun mumpaptok hi karnero ya idalanah hoob di pukungan, adi umat hanah mangako an idalanah hinnatkon. 3Deket nan mumpaptok di humgop ya ibughulan nan mungguwalya nah hoob nan pukungan. Hanadan karnerona ya imatunan day kalina te ohhaohhaona didan ngadanon on ahina impalah-un. 4Ta ipanguluna didan e ipattol ya miunud dan hiya te ininghaan day kalina. 5Mu deket hay tagun uggeda inila ya adida un-unudon mu bumtik da te uggeda impainghay kalin di udum." 6Hituwen inab-abig Jesus ya ugge naawatan nadan tatagu. 7Ot kanan mon Jesus di "Kalyok ke dakayu, makulug an ha-oy di kialigan diyen hoob an pangidalanan nadan karneron ume nah pukungan da. 8Am-in nadan namangulu mu ha-on an kanan day dida nan hoob ya umat da nah mangako, kinali ugge inun-unud nadan karnero dida. 9Ha-oy nimpe nan kay hoob di pukungan di karnero ta hanan mangidalan ke ha-oy ya mibaliw te ipaptok ku dida an umat hi pamaptok di munpattol hi karnero an deke on impalah-una dida ta ena dida impattol on ahina bo impaghop dida. 10Hanan mangako ya umali ya abun e mangako, pumate ya dumadag, mu ha-oy ke ya immaliyak an mangidat hi biyag an maid di kudang na. 11Ha-oy ya umatak nah maphod an tagun mumpaptok hi karnero an ikate nay pamaptokna hanadah karnerona. 12Mu hanan matangdanan an mumpaptok hi karnero ya adi miingngo nah kon karneroy pangikaguna hanadah karnero. Man-uke ya bokon hiyay kon karnero. Te gulat nat waday umalih ahun mangan hi karnero ya bumtik hituwen mumpaptok ta pungkan mon di ahuy udum ya pumpudug nay udum ta mahiyahhiyak da. 14Ha-oy di kialigan nan maphod an tagun mumpaptok hi karnero. Impakainnilak nadan tataguk ya impakainnilaak damdaman dida. 15Umat ke dakamin Ama an impakainnilaak ke hiya ya athidi bon ha-oy an impakainnilak hiya. Umatak nah tagun pakaippaptok nay karnerona te ha-oy ya ikatek di pamaptok kuh tataguk. 16Wadaday udum an tatagun adida mangulug ke ha-on ad uwani, mu hi udum hi algo ya pangulugok dida ta am-in da nan ahi mangulug ke ha-oy ya mun-u-unnud da ta ha-oy ya abuy ahi mumpaptok ke didan am-in ta kay da ohan halun an karnero an ohay mumpaptok. 17Impakappinhodak ke Ama te ikatek di kiphodan di tatagu ta miunnud nah pinhod na. Mateyak ta waday atok an ahi mamahuwan. 18Hi Amay nangidat hi kabaelak an mangiwalak ya mamangngad hi biyag ku, kinali adinadaman patayonak hin adik pinhod, mu mateyak hin pinhod ku." 19Dingngol nadan Judyuh tuwen kinalin Jesus ya nagodwa da. 20Kanan di udum ke diday "Antipet etaku dongdonglon di kalina yaden mun-ango te nahikpan hi dimonyo?" 21Mu kanan di udum di "Adi mabalin an athinay pungkalkallin di nahikpan. Oha bo ya kon waday kabaelan di dimonyon mangaan hi kulap?" 22Indani ya nadatngan bo nan piyestad Jerusalem an panginomnoman nadan Judyu hi niphodan nan templo da. Kediyen tiempo ya ahi kotolan. 23Hi Jesus ya e nundaldallanan nah kanan dan balkon Solomon nah templo. 24Wadada boy Judyun naamung hi kad-ana ot kanan dan hiyay "Kalyom ke dakamiy makulug hin he-a nan tinuddun Apu Dios an Kristo an mangipaptok hi tagu weno bokon, ta adi kami munhalinduwa." 25Ot kanan Jesus di "Kinalik ke dakayu, mu adiyu kulugon. Hanadan milagro an atoatok gapuh kandaman indat Aman ha-oy ya dadiyey pangitib-an yun intud-akak ke hiya, 26mu adi kayu mangulug te ugge kayu tuwali nibilang an taguk. 27Hanadan tataguk ya donglon day kalik ya un-unudonak an umat nadah karnero an madinol da nah mangipaptok ke dida. 28Dadiyen tataguy idatak hi biyag an maid di pogpog na ta adida mihi-an ke Apu Dios. Ya adinadaman waday e mamlon dida ke ha-on. 29Te hi Aman nangipangulug ke didan ha-oy ya makandama an maid di miingngon hiya, kinali maid di ohan kabaelanan e mamlon dida ke hiya. 30Dakamin Ama ya oha kami." 31Ya kahiaala nadan Judyu hi batun panugmil dan Jesus. 32Ot kananan diday "Inainat kuy maphod an kinalin Aman atok, mu ngannen dadiyey lummuh eyu panugmilan ke ha-on?" 33Ya kanan nadan Judyuy "Bokon nan maphod an inainat muy emi panugmilan ke he-a, mu gapu te hay panaltalanggaam ke Apu Dios an kanam di he-a ya hi Apu Dios ya oha kayu. He-a ya tagu ka ya abu mu kanam di he-ah Apu Dios." 34Mu kanan Jesus ke diday "Wada nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay `Dakayu ken tatagu ya kay kayu dios damdama.' 35Adinadaman etaku iwalong di kalin Apu Dios ya nomnomon taku an handidan profetas an nangitanuttuduh kalina ya tobalona dida an kananay kay da dios damdama. 36Ne deket athidi, tipet kanan yuy taltalanggaak hi Apu Dios hi pangalyak an ha-oy di Imbabalena? Makulug an ha-oy di tinudduna ya intud-ak nan umali tuh luta. 37Deket adi mainila nah atoatok an hi Amay nangipangunu kedadiye ya takomboy adiyak kulugon ke dakayu. 38Ya takon di adiyak kulugon, mu kulugonak ni-mo gapu nadah milagron atoatok ta inilaon yu ya mawatan yu an hi Ama ya wadan ha-oy ya athidi bon wadaak ke hiya." 39Gapu ketuwen kinalin Jesus ya eda ot bo dopapon, mu na-ala ya mange. 40Ot ume bon nah wangwang an Jordan ot mihmihdi nah kad-an di numbonyagan Juan hi tatagu. 41Indani ya dakol day immalih kad-ana ya munhimbabaggaan da an kanan day "Maid di inat Juan hi milagro, mu am-in nan kinalikali nan mipanggep ketuwen tagu ya makulug." 42Ot dakol nadah tataguh diy nangulug ke Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\