Juaneki 11

1Wada nan mundogod Betania an hi Lasarus. Waday duwan binabain tulangna an da Maria ke Marta. 2Hi Maria ya hiyay nunlanah hukin Jesus ot dan-iyanah buuk na. 3Immitud-ak dadiyen tulang Lasarus hi e mangipainilan Jesus an kanan day "Apu, mundogo nan gayyum mun impakappinhod mu." 4Dingngol Jesus ya kananay "Adina ikateh diyen dogona, mu hidiyey kitib-an di kandaman Apu Dios ta kidayawana ya kidayawak damdaman Imbabalena." 5Takon di ongal di impaminhod Jesus hanadah hintutulang an da Maria, hi Marta ya hi Lasarus 6ya hin-od na ni-an di duway algo ot ahi umen e nanibon Lasarus. 7Nagibbuh diyen duwan algo ya kananan nadah disipulos nay "Mibangngad taku bod Judea." 8Mu kanan dan hiyay "Apu, ihik nadan Judyuh di an patayon daka ta nganne boy etaku kibangngadan hidi?" 9Ya kanan Jesus di "Hay algo ya nagodwa, waday mapat-al ya waday hilong. Hay tagun mundallanan hi mapat-al ya adi mun-oga te matiboy dalan. 10Mu nan tagun mundallanan hi hilong ya mun-oga te tapol an adi matibo." 11Ya kanana boy "Hi Lasarus an gayyum taku ya nahuyop, mu umeyak ta ek bangunon." 12Ot kanan dan hiyay "Apu, maphod hin nahuyop ta waday atonan pumhod." 13Mu hay pinhod Jesus an kalyon ya nateh Lasarus, yaden kanan da pe on hay kanana ya nahuyop ya abu. 14Ot kalyon mon Jesus di "Nateh Lasarus. 15Mu maphod ta maidak hidi handih natayana ta waday aton yun maniboh atok ta mihamad di pangulug yun ha-on, kinali makayu ta ume taku." 16Hi Tomas an kanan dan hi Dappil, ya kananan nadah ibba nay "Maki-e takun am-in ta makikate takun Jesus." 17Handih dimmatong da Jesus hidid Betania ya dingngol dan opat di algoy nala-uh nilubukan Lasarus. 18Hidiyen bobled Betania ya nih-up ad Jerusalem an tulun kilometroy nundinnawwiyan da. 19Kinali dakol day Judyun iJerusalem an immen e mangal-alubyag ke Marta ya hi Maria mipanggep hi natayan tulang da. 20Handih dingngol Marta an mangali da Jesus ya immen e manamun dida, mu hi ke Maria ya nibatih baleda. 21Handih nundadammu da ya kanan Marta ke Jesus di "Gulat nat immal-aliyan ka ya ugge ot nateh tulang ku. 22Mu takon, inilak an takon di nganney ibagam ke Apu Dios ya atona." 23Kanan Jesus di "Tumaguh tulang mu." 24Kanan Martay "Inilak an ahi tumagu hantuh kamahuwan am-in di nate hantuh udidin di algo." 25Ya kanan Jesus ke hiyay "Ha-oy di munmahuh nate ya ha-oy di kalpuwan di biyag. Nan tagun mangulug ke ha-oy ya takon di nate ya nanongnay biyag nah kad-an Apu Dios ya tumaguh ohan algo. 26Ta hidiye nan am-in di tagun mangulug ke ha-oy ya adida mate te waday biyag dan maid di poppogna an malpun ha-on. Kon kulugom?" 27Kanan Marta ke hiyay "Om, Apu, kulugok an he-ah Kristo an tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya kulugok an Imbabale dakan Apu Dios. He-a nan hinhin-od min umali tuh luta." 28Kinalin Martah tuwe ot umen e mangayag ke tulang nan hi Maria. Ingkutyam na an kananay "Immalih Apu takun pun-ibaga daka." 29Handih dingngol Maria ya nangintataddog ot ena damuwon hi Jesus. 30Ugge ni-an dimmatong da Jesus nah boble te nanong nan dehdi da nah e nanamuwan Martan dida. 31Handih tinibon nadan Judyun immen e mangal-alubyag an limmah-un hi Maria ya niunud dan hiya te kanan da nin on umen e kumga nah lubuk tulang na. 32Dimmatong hi Mariah kad-an da Jesus ya nundukkun hi hinangngab na ya mungkoga an kananan hiyay "Gulat nat immal-aliyan ka ya ugge ot nateh tulang ku." 33Handih tinibon Jesus an mungkogah Maria ya nadan Judyu an niunud ke Maria ya namahig di homok nan dida. 34Ot kananay "Daanay nangilubukan yun hiya?" Kanan day "Apu, ume takut etaku tibon." 35Ya takon hi Jesus ya munluluwa. 36Ot kanan nadan Judyuy "Impakappinhod nan abu nan nate." 37Ya kanan bon di udum di "Hiyay nangaan hi kulap nan ohan tagu ya gulat na ot ta wadah tu ya kinaana damdamay dogon Lasarus ta ugge ot nate." 38Nanongnan namahig di homok Jesus ke dida ot handih dimmatong da nah gungat an liyang an natangoban hi batu 39ya kananay "Kaanon yu nan batu." Kanan Marta an tulang nan natey "Apu, adi, makahammuy mo pe te opat di algoy nala-uh natayana." 40Kanan Jesus ke hiyay "Kinalik ke he-a an deket waday pangulug mu ya maawatam di kinatag-en Apu Dios." 41Kinaan da nan batu ot itangad Jesus hi kabunyan ot kananay "Ama, mumpasalamatak te dingngolak ke he-a. 42Inilak an donglonak ta nangamung ke he-a, mu impadngol kuh tuwen kalik hantudah tatagu ta kulugon da an intud-akak ke he-a." 43Indani ya inlot Jesus di kalina an kananay "Lasarus, bumudal ka." 44Ya bimmudal hi Lasarus an nanongnan nalibbutan di hukina ya taklena ya hinnatkon bo tuwaliy libbut di uluna. Kanan Jesus ke diday "Kaanon yuy libbut nat waday atonan umanamut." 45Dakol hanadah Judyun nakiki-en Mariay nangulug mon Jesus te nan tinibo dan inat na. 46Mu imme day udum an e nangidatdatong hi inat Jesus hanadah Pharisee. 47Ot maamung nadan ap-apun di padi, nadan Pharisee ya nadan ap-apun di Judyu ot kanan day "Nganney aton taku, deyan tagan diyen taguy patiboh milagro? 48Adi taku ke ipatikod ya loktat ta mangulug dan am-in di tatagun hiya ya bumoh-ol nadan ap-apud Roma ta immam-anan kaanon day lebbeng takun mangat nadah pangi-e takun Judyu ya pa-iyon da nan templo taku." 49Kediye ya hi Kaypas di natuddun natag-en padi. Kanana nadah ibbanay "Ya kon maid di inila yu. 50Kon uggeyu inilan kudukdul nay mateh tuwen ohan tagu ta kiphodan am-in di tagu mu nan etaku madadag am-in?" 51Hituwen kinalin Kaypas an mateh Jesus hi kiphodan di Judyu ya ugge nalpuh nomnom na, mu impainilan Apu Dios ke hiya te hiyay natuddun natag-en padi kediyen toon. 52Hay katayan Jesus ya bokon kiphodan ya abun nadan Judyu, mu kiphodan damdaman am-in di tagun Apu Dios an nihinap hi kabobboble ta miohha dan mangulug ke hiya. 53Nipalpun diyen algo ya humanuhummangan nadan ap-apun di Judyu hi aton dan mamaten Jesus. 54Ta hidiye nan intikod mon Jesus an e muntuttudu hanadah Judyu ot tayanan day Judea ot maki-e nadan disipulosna ke hiya nah bobled Ephraim an nih-up nah adi maboblayan ot miha-ad da ni-an hidi. 55Tuwen madatngan nan piyestan di Judyu an kanan dan Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya dakol day Judyuh kabobboblen immed Jerusalem ta eda aton di pangi-e dah pundadaanan dan makipiyesta. 56Hamahamakon dah Jesus ot handih naamung da nah templo ya waday oha on kananay "Nganne nin, umalin makipiyesta weno adi?" 57Man-uke ya kanan nadan ap-apun di padi ya nadan Pharisee hanadah tataguy "Wada ken dakayuy nanginilah kad-an Jesus ya umalih kad-an min mangipainila ta emi dopapon."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\