Juaneki 12

1Waday onom an algo ta ahi madatngan nan piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya imme da Jesus ad Betania an boblen Lasarus an hiya nan minahuwan Jesus. 2Hanadan bimmoble ya nundadaan dah makan hi ipakan dah datngan da Jesus ya hi Martay nangipaptok hi kanon da. Ot mangan da ya hi Lasarus ke ya nakihayuyung ke dida. 3Hi Maria ya inalana on butilya an naha-adan hi nakangnginan lana an kanan dan nard ot umiduyag hi hukin Jesus ot dan-iyanah buuk na. Ot nan bohongnan di bale ya napnuh hamuy di lana. 4Hi Judas Iscariote an disipulos Jesus an hiyay mangihdul ke hiya ya tinomyo na nan inat Maria an kananay 5"Ayyokah naen lana! Gulat nat nigattang ya ongal ot an pihhun midat hanadah nawotwot." 6Kay hanan ikakagu na hanadan nawotwot nah kalina, mu adi te hiya ya makangngako. Hay ngununa ya hiyay mangmangdon hi pihhu an oggan idat di tatagun dida, mu oggana italuy udum. 7Kanan Jesus di "Nangamung pen hiya te hinaen lana ya induddulina tuwali an miusal ke ha-on an mialig an pundadaana hantuh kilubukak. 8Hanadan nungkawotwot an pangidatan yuh baddang yu ya wadadat nangamung, mu ha-oy ke ya adiyak makihkihtun dakayu ta nangamung." 9Indani ya ininnilan di dakol an Judyu an wadah Jesus ad Betania ya mangali dan am-in hidi. Bokon hiya ya abuy eda tibon, mu pinhod da damdaman tibon hi Lasarus an minahuwana. 10Ta hidiye nan inhuhummangan nadan ap-apun di papadi an pipate da damdamah Lasarus 11te hay nunmahuwan Jesus ke hiyay hinumlun hi dakol day nangiwalong hi pangi-en di Judyu ta hi Jesus moy kulugon da. 12Nabigat ya dingngol nadan dakol an tatagun e makipiyestad Jerusalem di aliyan Jesus hidi 13ot eda mangalah tubun di palma ot eda damuwon hi Jesus. Kahitutukuk da an kanan day "Madayaw hi Apu Dios! Madayaw hantun intud-ak na! Hiyay Patul di Israel." 14Tinibon Jesus on ka-ongalna an kabayu ot hidiyey puntakkayana. Hituwey immanungan nan impitudok Apu Dios an kananay 15"Adi kayu tumakut an iJerusalem te mangali nan Patul yu an nuntakkeh ka-ongalna an kabayu." 16Hanadan disipulos Jesus ya adida ni-an maawatan datuwen ma-ma-at. Handi nuppeh namahuwan ot tumalakdang hi langit di nun-awatan dan am-in ke dadiyen na-na-at ya hidiyey immannungan am-in nan nitudok mipanggep ke hiya. 17Am-in da nan tatagun naniboh nunmahuwan Jesus ke Lasarus ya eda kinalih katagutagu. 18Hidiyen milagro an inat nay gapunah dakol day immen e nanamun hiya. 19Wada moy oha hanadah Pharisee on kananay "Daan ot hinat etaku impatikod hi Jesus? Tibon yu ke, am-in di tagu ya hiya moy daydayawon da." 20Wadaday Greek an immalid Jerusalem an nakipiyesta. 21Imme dah kad-an Felipe an iBetsaida ad Galilee ot kanan dan hiyay "Apu, pinhod min makihummangan ke Jesus." 22E kinalin Felipe ke Andres ot ume dan duwah kad-an Jesus ot eda kalyon ke hiya. 23Kanan Jesus ke diday "Nadatngan moy gintud Apu Dios hi kipatib-an di kidayawak an Panguluwan di tagu. 24Donglon yu tun kalyok ke dakayu. Hay buwa ya mahapul an mitanom ta ahi dumakol. 25Hay tagun hay nitaguwana tuh luta ya abuy nonomnomona ya mihi-an ke Apu Dios ta inggana ya maid di biyag nan munnananong. Mu nan tagun bokon hay nitaguwana tuh lutay nonomnomona ya waday biyag nan maid di poppog na. 26Hay tagun naminhod an munhilbin ha-oy ya mahapul an un-unudonak ke hiya ta takon di daanay kad-ak ya dehdi damdama ya hiyay ipadayaw Aman hi Apu Dios." 27Ya kanan bon Jesus di "Makahakkit di nomnom kuh punholholtapak mu takon di athidi ya adik ibaga ke Ama ta ihwangak hi kate te hituwey gapunah inaliyak tuh luta." 28Nagibbun kinali nah diye ya mundasal an kananay "Ama, ipatibom di kinatag-em." Ya waday kimmalih langit an kananay "Impatibok tuwali handiy kinatag-ek hanah inainat mu, mu ipatibok bo." 29Dingngol nadan naamung hidiyen kali ya kanan di udum on kidul. Hanadan udum ya kanan day anghel Apu Dios an nakihummangan ke hiya. 30Ya kanan Jesus di "Hidiyen dingngol yu ya bokon ha-on, mu dakayuy gapunah nangipadngolan Apu Dios kediye ta inilaon yu an dingngol na nan kinalik ke hiya. 31Tuwen madatngan di kahumalyaan nadan adi mangulug ke ha-on ta makastigu da. Ya gapuh maat ke ha-on ya mainilay kaapputan Satanas an ap-apun di gaga-ihon tatagu. 32Hantuh ahik kipatag-ayan ya pangulugok di tatagu." 33Kinali nah tuwe ta ipainila nah tataguy ine-en di ahina katayan. 34Ya kanan nadan naamung di "Hanah Tugun Moses ya kananay adi mateh Kristo, mu antipet kanam di ahi mate nan Panguluwan di tagu? Dahdih diyen kanam an Panguluwan di tagu?" 35Kanan Jesus ke diday "Ha-oy di mamat-al hi nomnom yu ta maawatan yuy makulug, mu adi mabayag di pakiha-adak ke dakayu. Kinali ad uwanin wadaak ni-an ya un-unudon yuy ituttuduk ta adi kayu kay wadah tapol. Nan tagun mundallanan hi tapol ya uggena inilay pangayana. 36Ta hidiye nan kanak di ad uwanin wadaak ni-an an mamat-al ke dakayu ya mangulug kayun ha-on ta mapat-alan kayu." Kinalin Jesus hituwe ot tumayan ot ugge numpatibon dida. 37Takon di tinibotibon nadan Judyu datuwen dakol an milagron inat Jesus ya hiya damdaman adida mangulug ke hiya. 38Hituwey immannungan din kinalin Isaiah an profetas. Kananay "Apu Dios, tipet maid day mangulug nah itanuttudu mi? Dahdi da moy nangipatib-am hi kandamam?" 39Hituwe boy kinalin Isaiah mipanggep hi adida pangulugan, kananay "Hi Apu Dios ya kinulap na dida ya impakulhi na boy nomnom da, ta hidiye nan adida pakatibo, adida pakaawat hi pangi-ena ya adida muntutuyuh liwat da. Gulat nat adida athidi ya maawatan day mituttudun dida ta muntutuyu dah liwat da ta paphodona dida." 41Datuwey kinalin din hi Isaiah mipanggep ke Jesus te tinibo nah in-inop nay dayaw Jesus. 42Takon di athidin dakol day adi mangulug ke Jesus ya dakol da damdama hanadah ap-apun di Judyuy nangulug ke hiya, mu adida ipainila te tumakut dah pangaanan nadan Pharisee ke dida nah simbaan da. 43Te dida ya hay pambalan di ibbadan taguy gagamgaman da an bokon hay pambalan Apu Dios ke dida. 44Inlot Jesus di kalina an kananay "Hay tagun mangulug ke ha-oy ya mangulug damdaman Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on. 45Athidi bo an nan tagun manginilah kakulugana hin dahdiyak ya inilaona damdama nan nangitud-ak ke ha-on. 46Te ha-oy ya immaliyak hituh luta ta pat-alak di nomnom di tagu ta inilaon dah Apu Dios ta am-in da nan mangulug ke ha-oy ya adida mo kay wadah tapol. 47Nan tagun mangngol hi kalyok mu adina un-unudon, ya adik humalyaon te hay immaliyak tuh luta ya mangibaliw hi tagu, bokon hay munhumalya. 48Nangamung hantuh kadatngan di algon kahumalyaan di taguy ahi kakastiguwan nadan tatagun kahing ke ha-oy ya adi mangulug hi kanalyok. Dadiyen kinalik di kipuunan di kahumalyaan da 49te dadiye ya ugge nalpuh nomnom ku ya abu, mu nalpun Aman nangitud-ak ke ha-on. 50Ya deket kulugon di tagu dadiyen kalin Ama ya waday biyag dan maid di poppog na. Am-in nadan kinalin Aman ha-oy ya dadiyey kalyok."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\