Juaneki 13

1Kediyen hilong an hi kabigatana ya hidiyey kilappuwan di piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya inilan Jesus an hidiyen hilong moy udidin di pakiha-adana tuh luta te mibangngad moh kad-an Amanah langit. Hi Jesus ya impakappinhod nay tataguna tuh luta ya ipatibo na mod uwanih diyen ongal an impaminhod nan dida. 2Handih mangan da Jesus ya impanomnom Satanas ke Judas Iscariot an imbabalen Simon di atonan mangihdul ke Jesus. 3Hi Jesus ya inila nan indat Amanan am-in di kandamanan hiya ya inila nan hiyay nalpuwana ya inila bon ahina ibangngad ke Amana. 4Indani ya timmaddog ot kaanonay bulwatina ot alana nan tuwalya ot iawako nah gitang na. 5Immiduyag hi danum nah palanggana ot pun-ulahanay hukin nadan disipulosna on dinan-iyana bo nah tuwalyan in-awako na. 6Indanit nadatngan hi Simon Pedro ya kananay "Apu, tipe mo ahan ta he-ay mangulah hukik?" 7Kanan Jesus ke hiyay "Adim ni-an maawatan tun at-attok, mu indai ot maawatam." 8Kanan Pedro ke hiyay "Adinadaman ulaham di hukik te mihahhinun he-ay mangula." Ya kanan Jesus ke hiyay "Deket adi daka ulahan ya bokon daka mo disipulos." 9Ot kanan Simon Pedroy "Deket athina ne pakiulam moy taklek ya hay uluk." 10Mu kanan Jesus di "Nan tagun nun-amo ya malini ta ammunay hukinan ulahan te hidiyey nahuhupuk hi ena nundanallanan. Dakayu ya malini kayu, mu waday ohan adi." 11Man-uket kinalinah tuwe ya inilana nan ahi mangihdul ke hiya, kinali kananay adida malinin am-in. 12Nagibbun inulahan Jesus di hukida ya numbulwati bo ot umbun ot kananan diday "Kon inila yuy gapunah nangulahak hi hukiyu? 13Kanan yuy ha-oy di mittuluyu ya Apuyu ya makulug hinaen kinali yu. 14Takon di ha-oy di mittuluyu ya Apuyu ya kayak muttatyun dakayu te ulahak di hukiyu, athidi damdamay aton yuh ibbayu. 15Hituwen inat kuy pangiun-unudan yu. 16Donglon yu tun kalyok ke dakayu, makulug an hay muttatyu ya adi natagtag-e mu hay apuna. Ya athidi bo nan nitud-ak an adi natagtag-e mu nan nangitud-ak ke hiya. 17Deket naawatan yu datuwen kinalik ya aton yu ta umamlong kayu. 18Mu bokon dakayun am-in di pangalyak ketuwe. Ha-oy ya impakainnilak di hin-oh-an dakayu an pinilik. Mu ahi umannung nan impitudok Apu Dios an kananay `Nan ohan disipulos an nakikakikan ke ha-oy ya hiya ot ya abuy ahi mangihdul ke ha-on.' 19Kalyok hituwed uwanin ugge ni-an naat ta deket umannung ya ahi yu kulugon an ha-oy ya abuy Kristo an tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu. 20Kalyok ke dakayu, makulug an hay tagun mangabulut hi intud-ak ku ya abulutonak damdama. Ya hay tagun mangabulut ke ha-oy ya abulutona damdamah Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on." 21Kinalin Jesus hituwe ya mahakit di nomnom na ot kananay "Hituwey kalyok, waday ohan dakayu an ahi mangihdul ke ha-on." 22Munhintotokkolan da te uggeda inila hin dahdin diday kanan Jesus. 23Nihag-on ke Jesus nan oha hanadah himpulut duwan disipulosna an hiya nan impakappinhod na ot hiyay 24pangikutyaman Simon Pedro an kananay "Ibagam ya- ke hiya hin dahdin ditaku nan kanana." 25Ot ibagan tuwen nangikutyaman Pedro ke Jesus an kananay "Apu, dahdin dakami nan kanam?" 26Ya kanan Jesus di "Itam-ol ku tun tinapay ta nan tagun pangidatak ya hiyah diye." Ot itam-ol na nan tinapay ya hi Judas Iscariote an imbabalen Simon di nangidatana. 27Handih dinawat Judas nan tinapay ya nihkop hi Satanas ke hiya ot kanan Jesus ke Judas di "Gal-am ta atom mo nan nomnomnomom an aton." 28Maid hanadah nakikan ke Jesus di nun-awat ketuwen kinalin Jesus ke Judas. 29Hanadan udum an ibbada ya kanan da pe on kinalin Jesus hituwe te pinhod nan e gumatang hi Judas hi mahapul da nah piyesta weno ena idat nan pihhu hanadah nungkawotwot te hiyay mangmangdon hi pihhuda. 30Kinan Judas nan tinapay an indat Jesus ya limmah-un ot tayanana dida yaden nahilong mon diye. 31Imme moh Judas ya kanan Jesus di "Nadatngan moy kipatib-an di kidayawak an Panguluwan di tagu. Ad uwani moy pangipatib-ak hi dayaw Apu Dios. 32Deket midayaw hi Apu Dios gapu ke ha-oy ya athidi bon ipadayawak ke hiya ya maid uhup ya atonah tuwe. 33Kalyok ke dakayun iibba an nakatang mo ya abuy pakiha-adak ke dakayu. Indanit maidak ya eyak hamahamakon ke dakayu, mu kalyok bon dakayu nan kinalik hanadah Judyu an nah pangayak ya adinadaman ekayu miunud hidi. 34Ya hay balun itugun kun dakayu ya munhimpopohhodan kayu. Munhimpopohhodan kayu umat hi impaminhod kun dakayu. 35Deket munhimpopohhodan kayu ya hidiyey panginilaan am-in di tagu an dakayuy mangun-unud ke ha-on." 36Kanan Simon Pedro ke hiyay "Apu, daanay pangayam?" Kanan Jesus di "Nah pangayak ya adi mabalin an eka maki-eh did uwani, mu hi udum an algo ya ahika miunud." 37Ya kanan bon Pedroy "Antipet adi mabalin an eyak maki-en he-ad uwani? Ha-oy ya adiyak tumakut an mangikaten he-a." 38Kanan Jesus di "Kon makulug an ikateyak? Donglom te kalyok ke he-ah tuwe an mumpitlun ihaut mun kanam di uggeyak inilan he-a ta ahi tumalan-uy manuk."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\