Juaneki 14

1Kanan Jesus hanadah disipulos di "Adi kayu madanagan. Idinol yun Apu Dios ya idinol yu damdaman ha-on. 2Hi kad-an Ama ya dakol di kiha-adan, kinali umanamutak ta ek idadaan di kiha-adan yu. Adik kalyon hituwe ten adi makulug. 3Ta deket indadaan ku mo ya mibangngadak an mangikuyug ke dakayu ta makiha-ad kayuh kad-ak ta inggana. 4Ya inila yu nan dalan an ume nah pangayak." 5Kanan Tomas ke hiyay "Apu, uggemi inila nan pangayam ta nganney panginilaan mih dalan?" 6Kanan Jesus ke hiyay "Ha-oy ya abuy dalanon di tagun umeh kad-an Ama. Ha-oy di makulug an maunud ya ha-oy boy kalpuwan di biyag. Maid di mabalin an umeh kad-an Ama hin adida idalan ke ha-on. 7Hin makulug an inilaak ke dakayu ya inila yu ot boh Ama. Ad uwani ya inila yu ya tinibo yu moh Ama." 8Kanan Felipe ke hiyay "Ipatibom ke dakamih Amam ta adi kami munhalinduwa." 9Kanan Jesus ke Felipey "Nakabayyag di nakikuyukuyugak ke dakayu yaden uggeyak pay inila? Antipet kanam di ipatibok hi Aman dakayu? Hay tagun nanibon ha-oy ya tinibo na damdamah Ama. 10Kon adim kulugon an ha-oy ya wadaak ke Ama ya athidi bon Ama an wadan ha-on? Am-in di kanalyok ya bokon ha-oy di kon nomnom, mu nalpun Ama. Ya am-in di ataoatok ya hi Aman wadan ha-oy di mangat. 11Mahapul an kulugon yu an ha-oy ya wadaak ke Ama ya hiya ya wada damdaman ha-on. Mu deket bokon tun kinalik di pangulugan yun ha-oy ya nan ni-mon tinibotibo yun inainat kun adi kabaelan di taguy pangulugan yun ha-on. 12Kalyok ke dakayuy makulug, hay tagun mangulug ke ha-oy ya damanan atona damdama nadan inainat ku. Ya nan pumbalinan di atona ya ong-ongal mu dadiyen inainat ku te ha-oy ya mibangngadak ke Ama ta waday atok an bumaddang ke dakayu. 13Takon di nganney ibaga yun Ama ya atok gapuh nangulugan yun ha-on ta midayaw hi Ama gapun ha-on an Imbabalena. 14Am-in di ibaga yun Ama ya atok gapuh pangulug yun ha-on. 15Deket pinhodak ke dakayu ya un-unudon yuy tugun ku. 16Ahik ibagan Ama ta ahina ipaalin dakayu nan mihannot ke ha-on an bumaddang ke dakayu, hidiye ya ahi miha-ad ke dakayu ta inggana. 17Hidiyen ipaalina ya nan Espirituna an mangipainilah makulug. Hidiyen Espirituna ya adinadaman ume nadah adi mangulug ke ha-on te uggeda inila ya adida pakaawat ke hiya. Mu dakayun mangulug ke ha-oy ya inilaon yu te miha-ad ke dakayu ta inggana. 18Takon di tayanan dakayu ya adi dakayu iwalong te ahiyak bo mibangngad ke dakayu. 19Gagala mo ya adiyak tibon hanadah adi mangulug ke ha-on, mu dakayu ke ya ahiyak bo tibon. Ahi waday biyag yu an maid di poppog na te mataguwak ya mitagu kayun ha-on ta inggana. 20Ahiyu inilaon kediye an ha-oy ya wadaak ke Ama ya wadaak ke dakayu ya athidi bon wada kayun ha-on. 21Hay tagun un-unudonay tugun ku ya hidiyey kitib-anan pinhodak ke hiya. Hanan tagun naminhod ke ha-oy ya hiyay pinhod min Ama ya hiyay pangipaawatak hi mipanggep ke ha-on." 22Kimmalih Judas an bokon nan hi Judas Iskariote, kananan Jesus di "Apu, tipet dakami ya abuy pangipainilaam hi mipanggep ke he-a an bokon am-in hi tatagu?" 23Himmumang hi Jesus an kananay "Om, te hay tagun maid di pamhod nan ha-oy ya adina un-unudon di tugun ku, mu hay tagun waday pamhod nan ha-oy ya un-unudonay tugun ku. Ya hi Ama ya pohdona hiya ya mawada kamin duwa ke hiya. Ya hituwen kalyok ya ugge nalpuh nomnom ku ya abu, mu nalpu damdaman Ama an nangitud-ak ke ha-on. 25Kinalik datuwed uwanin wadaak ni-an an makiha-ha-ad ke dakayu, 26mu ahi umali hanan itud-ak Apu Dios an mihannot ke ha-on an bumaddang ke dakayu, hidiye nan Espirituna ta ituluy na tun ngunuk ta pakaawwatan yuy mipanggep ke ha-on. Ya hiya boy mangipanomnom hanadah intuttuduk ke dakayu. 27Takon di tayanan dakayu ya itayan kun dakayuy linggop an adi umat hi linggop nadan adi mangulug, kinali adi kayu madanagan ya adi kayu tumakut. 28Dingngol yu nan kinalik an kanak di umeyak, mu ahiyak bo mibangngad ke dakayu ta deket makulug an pinhodak ya umamlong kayuh pangayak hi kad-an Ama an natagtag-e mu ha-on. 29Kalyok datuwed uwanin ugge ni-an naat ta deket umannung an maat ya ahi kayu mangulug ke ha-on. 30Adi mo mabayag di pakihumhummanganak ke dakayu te tuwen madatngan di aliyan Satanas an ap-apun di gaga-iho an ena ipatiboy kabaelana, mu maid di kabaelanan ha-on. 31Mu takon di waday maat ke ha-oy ya abulutok hidiyen maat ta panginilaan di tagu an ongal di impaminhod kun Ama, ya un-unudok am-in di itugunan ha-on." Nagibbuh diyen kinalin Jesus ya kananay "Makayu ta ume taku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\