Juaneki 15

1Wada nan in-alig Jesus an kananay "Ha-oy di makulug an wakal ya hi Ama hanan mumpaptok. 2Dakayun mangulug ke ha-on an mialig nah bumungan haping di wakal ya ipaptok dakayun Ama te umat nah mumpaptok an ipaptok na ya puttuttana nadan bumungan haping ta dumakol di bungada. Mu hanadan adi mangulug ke ha-on an dida nan mialig nah adi bumungan haping ya kaanon Ama didah kad-ak te umat nah mumpaptok an puttutana nadan adi bumungan haping ta iwele na. 3Dakayu ya umat kayun nah haping an naputtutan te inabulut yuy intuttuduk ke dakayu. 4Mahapul an punnanongon yuy pangulug yun ha-on ta nanongnan wadaak ke dakayu te hay haping di wakal ya adi bumunga ten nakhat di adol na. Mahapul an nanongnah adol na an adi makhat ta ahi bumunga. Athidin dakayu an kah-in di punnanongon yuy pangulug yun ha-on ta ahi maphod di kiatan yu. 5Ha-oy di mialig nah wakal ya dakayu damdamay mialig nah haping na. Hay tagun punnanongonay pangulug nan ha-on ta nanongnan wadaak ke hiya ya atonay maphod ta kay dakol di bungana. Te makulug an kah-in di baddangak di tagu ta ahina kabaelan an aton di maphod. 6Nan tagun adina punnanongon di pangulug nan ha-oy ya maid di hilbin di biyag na te umat nah haping an maid di ibungana an maputtut ta miwele ne deket namag-anan ya inapuyan. 7Deket punnanongon yuy pangulug yun ha-oy ya iha-ad yuh nomnom yu nadan intuttuduk ya takon di nganney ibaga yu ya atok. 8Hay kidayawan Ama ya nan dakol an ibunga yu ya hay ibunga yu ya nadan maphod an aton yu an hidiyey kitib-anan paka-un-unudonak ke dakayu. 9Hay naminhod Aman ha-oy ya athidiy naminhod kun dakayu, kinali mundinol kayuh impaminhod kun dakayu. 10Deket un-unudon yuy tugun ku ya munnanong kayun madinol hi naminhod kun dakayu. Ha-oy ya inun-unud kuy tugun Ama ya madinolak hi naminhod nan ha-on. 11Kinalik datuwen dakayu ta nan amlong an wadan ha-oy ya mawada damdaman dakayu ta maid di pungkudangan di amlong yu. 12Hay umanhan an itugun kun dakayu ya munhimpopohhodan kayu umat hi impaminhod kun dakayu. 13Hay tagun ikate nay kiphodan di ibbana ya hidiyey kitib-anan ongal di impaminhod na, maid di pakaingngon diyen pamhod. 14Ya dakayuy makulug an gayyum ku hin un-unudon yuy tugun ku. 15Adi dakayu mo ibilang an muttatyun ha-on te hay muttatyu ya uggena inilay wadah nomnom di apuna, mu ibilang dakayun gayyum ku te am-in di dingngol kun Aman hi Apu Dios ya impainilak ke dakayu. 16Uggeyak pinilin dakayu, mu ha-oy di namilin dakayu an mangituttuduh mipanggep ke ha-on ta dumakol di mangulug ke ha-on an hidiyey kay yu bungan maphod an munnananong. Ot idat Amay nganneh diyen ibaga yun hiya hin idinol yun ha-on. 17Pidwaok bon itugun ke dakayu an munhimpopohhodan kayu. 18Deket hingitan dakayu nadah adi mangulug ya nomnomon yu an ha-oy di namangulun hiningitan da. 19Gulat nat umat kayu hanadah adi mangulug ya adi dakayu ot hingitan ke dida. Mu adi kayu umat ke dida te pinili dakayun ha-on ta hay pangi-ek di un-unudon yu. Hituwey gapunah hingitan dakayu. 20Nomnomon yu din kinalik ke dakayu handi an hay muttatyu ya adi natagtag-e mu hay apuna. Paddung nan dakayu ya ha-on. Impunholholtapak nadah adi mangulug ya makulug an punholholtapon dakayu damdama. Ya athidi bon gulat nat inun-unud day intuttuduk ya wada ot an un-unudon day ituttudu yu. 21Ahi dakayu hingitan ya punholholtapon te hay pangun-unudan yun ha-on, gapu te uggeda inilah Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on. 22Gulat nat uggeyak immali tuh lutan muntuttudu ya ugge ot nainilay liwat dah pangahingan dan ha-on. Mu immaliyak an nuntuttudu ya kapyanan adiyak kulugon, kinali maid di eda pangigadulan an makastigu da. 23Hay tagun humihhingit ke ha-oy ya hingitana damdamah Ama. 24Gulat na bot uggek impatiboy milagro an adi kabaelan di tagu ya ugge ot nainilay liwat dah pangahingan dan ha-on. Takon di tinibotibo da dadiye ya kapyanan humihhingit da ke dakamin Ama. 25Hituwey immannungan din nitudok an Tugun Moses an kananay `Hihingngitanak hi maid gapuna.' 26Mu takon, itud-ak ku nan bumaddang ke dakayu an malpun Ama an hidiye nan Espirituna ta ituttudu nay makulug. Hantuh aliyana ya ipainila nay mipanggep ke ha-on. 27Takon di dakayu ya eyu ipainilay mipanggep ke ha-on te nikuyukuyug kayun ha-oy dih lappunah nuntuttuduwak ingganad uwani."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\