Juaneki 17

1Handih nagibbun kinalin Jesus am-in datuwe ya intangad nah kabunyan ot mundasal an kananay "Ama, nadatngan moy pangipatib-am hi dayaw ku an Imbabalem ta kidayawam damdama. 2Indat muy kandamak an mun-ap-apuh am-in hi tagu ta idat kuy biyag an maid di poppog na hanadah impangulug mun ha-on an dadiye nadan nanginila an he-a ya abuy Dios ya ha-oy hi Jesu Kristo an intud-ak mun immali tuh luta. 4Impatibok di kidayawam nah ginibbuk an ngunun indinol mun ha-on. 5Ya ad uwani Ama, ya ipatibom di dayaw ku hantuh pumbangngadak hinah langit an umat hi dayaw ku tuwali handih wadaak hi kad-am ot ahi maltu tun luta. 6Impainilak am-in di mipanggep ke he-a hanadah tatagun impangulug mun ha-on. Adida ni-an mangulug, mu pintok mu didan mangulug ke ha-on. Dida ya tagum tuwali, kinali nangulug dan ha-oy ya impaka-un-unud day tugun mu. 7Inila da mo an am-in nan inainat ku ya intuttuduk ya nalpun he-a. 8Intuttuduk ke dida nan tugun an indinol mun ha-on ot un-unudon da. Inila da mon nalpuwak ke he-a ya kulugon dan intud-akak ke he-a. 9Ama, idasalak dida ta baddangam dida. Bokon nadan adi mangulug ke ha-oy di idasalak, mu hanadan tatagun impangulug mun ha-on te tagum dida. 10Maid di tagum an bokon ku tagu. Athidi boh tataguk an tagum damdama dida. Ya hay dayaw ku ya mipatibon dida. 11Ama, an makaphod ya makandama, gagala moy panaynak ke dida te mibangngadak moh kad-am, kinali ipaptok mu datuwen impangulug mun ha-on ta miohha dat umat hi niohhaan ta. 12Handih wadaak ke dida ya impapaptok ku dida ot gapuh kandaman indat mun ha-oy ya maid ke diday nihi-an ke he-a, ammuna nan ohan tagu te hidiyey gahat na. Mu naat hidiye ta umannung nan impitudok mu. 13Umaliyak mo ya ipadngol kun dida datuwen kalkalyok ta uma-amlong dan umat ke ha-on. 14Impainilak am-in di tugun mun dida ot un-unudon da. Ta hidiye nan hingitan nadan adi mangulug dida te hay pangi-eda ya hinnatkon mo an umat hi pangi-ek. 15Adik ibaga an appilom nadan mangulug nadah adi mangulug, mu hay ibagak ya baddangam hanadan mangulug ta adida mahaul ke Satanas. 16Dida ya uggeda niingngo hanadah adi mangulug te umat dan ha-on an hinnatkon di pangi-ek hanadah adi mangulug. 17Baddangam didan mangun-unud nah tugun mu te makulug am-in di tugun mu. 18Itud-ak ku dida an e muntuttudu hanadah ugge nanginilan he-a, umat hi nangitud-akam ke ha-on tuh lutan muntuttudu mipanggep ke he-a. 19Gapun dida ya ihulug kuy adol ku ta hay pinhod muy un-unudok ta athidi damdaman dida an ihulug day adol da ta hay pinhod muy un-unudon da. 20Bokon ya abu hantudan disipulos kuy idasalak, te takon nadan ahi mangulug ke ha-on hi udum hi algo gapuh ituttudu da. 21Ama, idasalak dida ta miohha dan am-in umat hi niohhaan ta. Ya migappat dan dita ta miohha takun am-in ta inilaon nadan adi mangulug an he-ay nangitud-ak ke ha-on tuh luta. 22Impadayaw ku dida umat hi nangipadayawam ke ha-on ta miohha dan umat ke dita. 23Pinhod kun nanongnan wadaak ke dida umat hi kawadam ke ha-on, ta miohha dan am-in ta panginilaan nadan adi mangulug an intud-akak ke he-a, ya inilaon da bon impakappinhod mu hanadan mangulug an umat hi impaminhod mun ha-on. 24Ama, pinhod ku an datuwen pintok mun mangulug ke ha-oy ya makiha-ad dan ha-on hi langit ta tibon day dayaw kun indat mu gapuh ongal an naminhod mun ha-on handi tuwali uggem lintuy luta. 25He-a Ama an makaphod, ugge daka inila hanadah adi mangulug ke ha-on, mu inila dakan ha-on. Ya hantudan impangulug mun ha-oy ya inila dan intud-akak ke he-a. 26Impainilak ke diday mipanggep ke he-a ya itultuluy kuh diye ta pohdon day ibbadan tagu umat hi naminhod mun ha-oy ya ha-oy di ahida pun-ibba ta nangamung."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\