Juaneki 18

1Nagibbuh diyen dasal Jesus ot ume da. Inagwat da nan wa-el an Kidron ot dumatong da nah lagunta an natanoman hi kaiw an oliba. 2Hi Judas an nangihdul ke Jesus ya inila nah diyen nangayan da te hidi tuwaliy oggan da pangayan ke da Jesus. 3Ena ingkuyug nadan tindalu, nadan guwalyan di templo an intud-ak nadan Pharisee ya hanadan ap-apun di padi ot ipanguluna didah kad-an da Jesus an numpun-odon dah dilag ya otak. 4Mu inilan Jesus di maat ke hiya ot ena damuwon dida ot kananay "Dahdiy eyu hamakon?" 5Ya kanan day "Hi Jesus an iNasaret." Ot kanan Jesus ke diday "Ha-oy hidiye." Hi ke Judas an nangihdul ke hiya ya makitattaddog hanadah tindalu. 6Handih kanan Jesus di "Ha-oy hidiye" ya pun-ihunod da ot mungkatu-i da. 7Impidwan bon Jesus an kananay "Dahdiy eyu hamakon?" Ya kalyon da boy "Hi Jesus an iNasaret." 8Ya kananay "Kanak boy ha-oy hidiye, deket ha-oy di eyu hamakon ya adiyu ilagat hantudan iibbak ta ume da." 9Hituwey immannungan di kinalina handih kananay "Ama, maid di e mihi-an ke he-a hantudah tatagun impangulug mun ha-on." 10Hi Pedro an nunhikot ya inuknut nay otak na ot palangonay wawwan an ingan Malkus an muttatyun nan natag-en padi. 11Kinalyan Jesus hi Pedro an kananay "Ipabangngad mu nan otak nah hikot mu. Abulutok hituwen punholholtapak te hituwey pinhod Aman maat ke ha-on." 12Kinali nah diye ya imme nadan tindalu, nan ap-apuda ya nadan guwalyan di templo ot baludon dah Jesus. 13Hay namangulun nangiayan dan hiya ya hi kad-an Annas an aman nan ahawan Kaypas an natuddun natag-en padi kediyen toon. 14Hi Kaypas ya hiya handin nangali hanadah ibbanan ap-apun di Judyu an kananay "Kudukdul nay mateh naen ohan tagu, mu nan etaku maten am-in." 15Hi Simon Pedro ya nan oha hanadah disipulos Jesus ya niunud dan hiya. Hituwen kadwan Pedro ya inilan nan natag-en padi, kinali hiya ke ya naki-en Jesus nah dolan di balen diyen padi. 16Mu hi ke Pedro ya niha-ad nah hoob di alad diyen bale te ugge inilan nan padi. Ot mibangngad hidiyen ohan disipulos nah hoob ot e makihummangan nah babain mun-adug hi hoob ta pahgoponah Pedro. 17Kanan nan babai ke Pedroy "Kon bokon he-ay oha hanadah disipulos Jesus?" Ya kanan Pedroy "Bokonak!" 18Hanadan muttatyu ya guwalyan di templo ya nun-apuy da ot e makianiduh Pedron dida te kottokottol. 19Hi ke Jesus ya dehdin punhumalyan nan natag-en padi an manahmahanay mipanggep nadah disipulosna ya hay intuttudu nan dida. 20Ya kanan Jesus ke hiyay "Am-in di intuttuduk ya dingngol di katagutagu te nuntuttuduwak nah templo ya nadah simbaan an kaam-amungan di Judyu ya am-in di intuttuduk ya impadngol ku. 21Antipet ha-oy di punmahmaham hi mipanggep hi intuttuduk an bokon hanadan tatagun nangngol? Mahmaham ke dida ot inila da." 22Handih kinalin Jesus hituwe ya inapap nan ohan guwalyan nihag-on ke hiya ot kananan hiyay "Kon athinay panumang hi natag-en padi?" 23Kanan Jesus ke hiyay "Deket nihallay kinalik ya kalyom hidiyen nihallaak. Tipet apaponak hi pangalyak hi makulug?" 24Ot ipien Annas hi Jesus an nanongnan nabalud hi kad-an Kaypas an natag-en padi. 25Hi ke Simon Pedro ya wadan nah dolan makian-annidu ya waday kimmalin hiya an kananay "Kon bokon he-ay ohan disipulos diyen tagu?" Inhaut Pedro an kananay "Bokonak." 26Kanan bon nan ohan muttatyun nan natag-en padiy "Kon bokon he-a nan tinibok nah lagunta an ibban Jesus?" Hidiyen muttatyu ya iban nan muttatyun pinalang Pedroy ingana. 27Kediyen nangihautan bon Pedro ya pinghanadi ya timmalan-uy manuk. 28Nagibbuh mungkabigat di nunhumalyaan dan Jesus hi kad-an Kaypas ot ahida i-eh balen nan gobernador an hi Pilatu. Hanadan ap-apun di Judyu an nangien Jesus ya uggeda nakihgop te panio ke diday humgop hi balen di bokon Judyu te deket aton dahdi ya panio moy pakihamulan da nah piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios an mungkadatngan bo udot. 29Hidiyey gapunan limmah-un hi Pilatu hi kad-an da ot kananay "Kon nganney kanan yuh bahul tun tagu?" 30Kanan dan hiyay "Gulat nat maid di bahul na ya uggemi ot inali tuh kad-am." 31Kanan Pilatu ke diday "Awiton yu pe ta eyu humalyaon mipuun hi linteg yu." Ya kanan nadan Judyun hiyay "Nganney aton min e mamaten hiya an miadin dakami pe on pinate miy tagu te hidiyey olden yun iRoma ke dakami?" 32Hituwey immannungan din kinalin Jesus mipanggep hi ine-en di katayana. 33Hinumgop hi Pilatu nah punhumalyaana ot ipaayag nah Jesus ot kananan hiyay "Kon he-ay patul di Judyu?" 34Ya kanan Jesus di "Kon nalpuh nomnom muh naen kinalim weno dingngol muh udum an tatagu?" 35Kanan Pilatuy "Bokonak Judyu, kinali uggek inilay mipanggep ke he-a. Nganne tuwaliy inat mut edaka in-ali hantudah iibbam an Judyu ya nadan ap-apun di padi? Kon makulug peman an waday inat muh gaga-iho?" 36Kanan Jesus di "Hay kinapatul ku ya adi umat hi pumpatulan di taguh luta. Te gulat nat umat hidi ya wadan nakipatte nadan tataguk ta uggeyak ot in-alih tu hanadah Judyu. Hinaey kitib-anan hay kinapatul ku ya adi umat hi pumpatulan di tagu tuh luta." 37Ya kanan Pilatuy "Ta patul ka mo?" Kanan Jesus di "Om, makulug hinaen kinalim. Hituwey gapunah nangaliyak hituh luta ot mitungowak hi tagu ta waday atok an mangituttuduh makulug. Ta hanadan mangabulut kediye ya diday mangun-unud ke ha-on." 38Ya kanan Pilatuy "Kon mainilay makulug?" Kinali nah tuwe ya limmah-un boh kad-an nadan Judyu ot kananay "Maid di mahamak kuh bahul na, 39mu hi katootoon ya wada nah ine-eyu an deket piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya waday ohah potkon yu hanadah nikalabut an mipae. Ad uwanin toon, kon pinhod yun ipaek nan patul yun Judyu?" 40Kahitutukuk da ot ya abu an kanan day "Bokon hiyay ipaem. Hi Barabbas di ipaem." Hituwen hi Barabbas ya nundingngol an pimmate.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\