Juaneki 19

1Nibangngad moh Pilatu ot ena pahoplat hi Jesus hanadah tindaluna. 2Immala nadan tindaluh hubit ot kumapya dah pongot ot ipapngot dan Jesus. Ya impumbulwati dah maingit an umat hi bulwatin di patul. 3Imme dah kad-ana on tinaltalanggaan da an kanan day "Dayawon taku peman tun patul di Judyu!" on nunhin-aappapan da. 4Limmah-un boh Pilatu ot kanana nadah Judyuy "Ipalah-un ku ta panginilaan yu an maid di mahamak kuh bahul na." 5Ot lumah-un hi Jesus an nanongna nan impabulwati dan maingit ya nan impapngot dan hubit ke hiya. Ot kanan Pilatu ke diday "Teya tun tagu." 6Handih tinibon nadan ap-apun di padi ya nadan guwalyah Jesus ya kahitutukuk da ot ya abu an kanan day "Ipatak hi krus! Ipatak hi krus!" Ot kanan Pilatuy "Dakayu pe ya eyu ipatak hi krus te maid di mahamak kuh bahul na." 7Kanan nadan Judyu ke hiyay "Waday bahul na te nginohe nay linteg mi an kananay hiyay Imbabalen Apu Dios, kinali mahapul an mate." 8Dingngol Pilatuh tuwe ya namam-an timmakut. 9Impahgop bon Pilatu hi Jesus nah punhumalyaan ot kananan hiyay "Kon daanay nalpuwam?" Mu adi humumang. 10Ot kanana boy "Antipet adika humumang? Kon uggem inilan waday kalebbengak an mangipaen he-a ya mangipipatak ke he-ah krus?" 11Ya kanan Jesus ke hiyay "Gulat nat ugge in-abulut Apu Dios ya maid ot di kalebbengam an mangat hi nganneh diyen ha-on. Kinali ong-ongal di bahul nadan tatagun nangialin ha-on hituh kad-am mu he-a." 12Pinhod ot Pilatu an ipaeh Jesus, mu muntutukuk nadan Judyu an kanan day "Ipaem keh naen tagun kananay hiyay patul ya ad-adiyon dakan Cesar an ap-apu takud Roma. Te nan tagun kananay hiyay patul ya makibuhul ke Cesar." 13Dingngol Pilatuh tuwe ya impalah-una boh Jesus. Inumbun hi Pilatu nah punhumalyaan an waday natping hi taddogan. Hay ngadan diyen punhumalyaan hi hapit di Judyu ya Gabbata. 14Tuwen maal-algo kediyen algon pundadaanan dah piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya kanan Pilatu hanadah Judyuy "Teya tun patul yu." 15Mu muntutukuk da ot ya abu an kanan day "Mahapul an mate! Mahapul an mate! Pipatak muh krus!" Ot kanan Pilatuy "Kon pinhod yun pipatak kuh krus tun patul yu?" Ya kanan nadan ap-apun di padiy "Maid di udum hi patul mi hin bokon hi Cesar ya abu." 16Ot iabulut mon Pilatu an alan dah Jesus ta eda pipatak hi krus. Hanadan tindalun iRoma ya impipah-on dan Jesus 17nan krus an kipatakana ot ieda nah kanan di Judyun Golgota an hay kibalinana ya gunit di ulu. 18Ot ipatak dah Jesus ya wada boy duwan nipatak an nunbinah-elan dah Jesus. 19Waday impitudok Pilatu ot ipatak dah tap-on di ulun Jesus nah krus an kananay "Hituweh Jesus an iNasaret an Patul di Judyu." 20Nan eda nangipatakan ke Jesus ya nih-up ad Jerusalem, kinali am-in di Judyun mala-uh di ya binidbid da te nitudok hi tulun kali an kalin di Judyu, Latin ya Greek. 21Kanan nadan ap-apun di padi ke Pilatuy "Kudukdul nay hannotan hidiyen nitudok an kananay `Patul di Judyu' ta kanan di `Hituwen tagu ya kananay ha-oy di patul di Judyu.'" 22Mu kanan Pilatuy "Adinadama, nan nitudok ya hiyah diye." 23Handih nagibbun impatak nadan opat an tindaluh Jesus ya inala day bulwatina ot ikap-ong da. Inlagat da nan naabol an bulwati na an niohha an maid di kugut na. 24Ot ihuhummangan da an kanan day "Adi taku bik-iyon hituwe, mu ibubunut taku ta nangamung ke ditakuy mangala." Hituwey immannungan nan impitudok Apu Dios an kananay "Ingkap-ong day bulwatik ya imbubunut day mangalan nah bulwatik an naabol." Hituwey inat nadan tindalu. 25Wadadah di da inan Jesus, hi tulang inana, hi Maria an ahawan Cleopas ya nan oha an hi Maria Magdalena an muntattaddog nah kad-an di krus an nipatakan Jesus. 26Wada boh din makitadtaddog nan impakappinhod Jesus an disipulosna. Handih tinibon Jesus dida ya kanana ke inanay "Ina, ad uwani ya ibilang muh naen imbabalem." 27Ya kanana bo kediyen disipulos nay "Ibilang mu hiya an hi inam." Ot nipalpun diye ya inawit diyen disipulos hi inan Jesus ot makiha-ad hi baleda. 28Inilan Jesus an ginibbu nan am-in di pinhod Apu Dios an atona ot kananay "Nauwowak." Ketuwen kinalina ya immannung nan impitudok Apu Dios. 29Wadah di on pimmakin baya ot itam-ol dah diy kapo ot ipalat dah paul ta idutum dah tokon Jesus. 30Timmitip hi Jesus ya kananay "Nagibbu moy ngunuk." Ot iyuung na ot mate. 31Adi pinhod nadan ap-apun di Judyu an munnanong nadan nipatak hi krus inggana mabigat te hi kabigatana ya Sabadu an hidiye nan pakangillinon dah panginomnoman dah Nala-uwan di Anghel Apu Dios. Ot eda mo ibagan Pilatu hin damanan gi-uwon day hukin nadan nipatak ta gagala dan mate ta eda ilubuk dida. 32Ot umitud-ak hi Pilatu hi tindalu ot gi-uwon day hukin nadan duwan ibban Jesus an nipatak. 33Mu handih imme dah kad-an Jesus ya tinibo dan nate ot adida mo gi-uwon di hukina. 34Mu hinudpak nan ohan tindaluy taglang na hi pahul na ya nibughak di dala ya danum. 35Am-in hituwen na-na-at ya makulug te tinibok, kinali intudok ku ta mangulug kayu. 36Hanan ugge nangi-uwan nadan tindaluh hukin Jesus di immannungan nan impitudok Apu Dios an kananay "Maid di magi-uh gunit na." 37Immannung bo nan impitudok Apu Dios an kananay "Ahi totokkolon di tatagu nan hinudpak dah pahul." 38Wada nan hi Jose an iArimatea an imme ot ena ibagan Pilatu ta alanay adol Jesus ta ena ilubuk. In-abulut Pilatu ot ume moh Jose ot alana nan adol Jesus. Hiya ya oha hanadah mangulug ke Jesus, mu ugge na impainila te tumakut nadah Judyu. 39Hay ibban Jose ya hi Nikodemus an hiya nan nakihummangan ke Jesus handi ohan hilong. Waday inal-alanah umeh nap-at ta limay kilon spice an mira ya aloes di nakapyaana. Hidiye nan iha-ad dah adol di nate ta adi mabuluk. 40Hina-adan day adol Jesus hi spice ot ahida libbutan hi mumbobolan luput te hidiyey pangat nadan Judyu hipamaptok dah adol di nate. 41Hanah e-elen nan nangipatakan dan Jesus ya waday lagunta an wada on ka-apyan gungat an maid di nilubuk hidi. 42Gapu te nih-up hidiyen gungat ya hidi moy nangilubukan dan Jesus, ginalgal-an dan inlubuk te hi kabigatana ya Sabadun tungo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\