Juaneki 2

1Nala-uy duway algo ya waday kasal ad Kana hidid Galilee ya wadah dih inan Jesus. 2Impakiayag da damdamah Jesus ya hanadan disipulosna. 3Indani ya nap-u nan baya ot kanan inan Jesus ke hiyay "Maid moy baya." 4Ya kanan Jesus ke inanay "Ina, nangamungak, adika madanagan te inilak di atok, mu ugge ni-an nadatngan di tiempon pangipatib-ak hi kandaman Apu Dios." 5Mu takon di athidi ya immeh inana ot kanana hanadah muttatyun mumpaptok di "Un-unudon yuy kalyon Jesus ke dakayu." 6Wada nan onom an angang an kiha-adan di danum an pun-ulahan di tatagu te hay ohan pangi-en di Judyu ya kah-in di mun-ula da. Hay mihuduh ohan angang ya umeh tuluy pulun galon. 7Kanan Jesus hanadah muttatyuy "Punuwon yuh danum nadan angang." Ot un-unudon da. 8Kanan bon Jesus ke diday "Itaug yu ya unnaon yu nan mumpaptok tuh kasal." Ot eda itaugan. 9Tinamtaman nan mumpaptok nah kasal nan danum an numbalin hi baya, mu uggena inilay nalpuwana. Abuna hanadan muttatyun nanginila. Impaayag nan mumpaptok hanah kasal nan lalakin mungkasal 10ot kananay "Hay inilak hi pangi-e taku ya unnaon taku nan makakkaphod an bayan ipainum ta deket nap-u ya ahi intun-ud di lagat ten wada. Mu antipet dakayu ke ya dehtuy eyu intaluh makakkaphod ta eyu pangudidiyon an itaug?" 11Hidiyen inat Jesus ad Kana hidid Galileey namangulun milagron nangipatib-anah kandamana. Ta hanadan disipulosna ya namammam-an nangulug dan hiya. 12Indani ya immeh Jesus ad Kapernaum an naki-eh inana ya hanadan tutulang na ya hanadan disipulosna ot miha-ad dah dih kaatnay algo. 13Mungkadatngan moy piyesta an kanan dan Nala-uwan di Anghel Apu Dios ot ume da Jesus ad Jerusalem. 14Imme dah templo ya dakkodakkol day munggattang hi baka, karnero ya paloma ya nadan munsilyuh pihhu an inumbun dah kad-an di lamesaan da. 15Immalah Jesus hi linubid ot kapyaonah huplit ot pun-abul na nadan igattang dan babaka ya kakarnero ot puntu-i nay lalamesaan nadan munsilyuh pihhu ot mungkiwahit nadan kalang. 16Kanan Jesus hanadah munggattang hi palomay "Pungkaan yu hantudan palomayu. Tipet pumbalinon yuh malkadu tun balen Ama?" 17Ninomnom nadan disipulosna nan nitudok an kananay "Apu Dios, ongal di pangikaguk tuh balem, mahakit di nomnom ku ten nalgom di kiatana." 18Kanan nadan Judyu ke Jesus di "Ipatibom di milagro ta kitib-anan waday kalebbengam an mangat nah inat mu." 19Ya kanan Jesus ke diday "Pa-iyon yu tun templo ot bohwatok hi tulun algo." 20Kanan nadan Judyuy "Antipe udot ta nap-at ta onom di toon di namohwatan dan tuwe ya em kanan di bohwatom hi tulun algo?" 21Mu hay nangialigan Jesus nah templo ya hay adol na te nate ot handih mikatlun algo ya namahuwan. 22Handih namahuwanay nunnomnoman nadan disipulos nah kinalina an kananay bohwatonah tulun algo nan templo hin mapa-i. Hituwey gapunah nangulugan da nah impitudok Apu Dios mipanggep hi kamahuwan Jesus ya nan kinalin damdaman Jesus mipanggep kediyen kamahuwana. 23Handih wadah Jesus ad Jerusalem kediyen piyestan di kanan dan Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya inainat nay milagro ot dakol di tatagun nangulug ke hiya. 24Mu adi madinol hi Jesus an nahamad di pangulug da te inila nay pangi-en di tagu takon di adida kalyon di wadah nomnom da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\