Juaneki 4

1Handih dingngol Jesus an ininnilan nadan Pharisee an dakdakol day mumpabonyag ke hiya mu hi Juan ya tinayanan day Judea ot mibangngad dad Galilee. Mu hay kakulugana ya ugge numbonyag hi Jesus te hanadan disipulosnay oggan mamonyag hanadah tatagu. 4Handih pangayan dad Galilee ya dinatngan day Saykar an bobled Samaria an nih-up nah lutan impaboltan din hi Jacob nah imbabale nan hi Joseph. 6Dinatngan da nan bubun an kina-utan Jacob ot umbun hi Jesus te naatu. Hanadan disipulosna ya imme da nah boblen e gumatang hi makan. Yaden hi Jesus ya nabati nah kad-an di bubun. Tuwen maal-algo kediye ya immali on babain iSamaria an e humagob. Kanan Jesus ke hiyay "An damana ahan an idatanak hi liting ta inumok?" 9Namodwong nan babai an kananay "Antipet eka mumbagan ha-on hi liting yaden iSamariaak ya he-a ke ya Judyu ka?" Kinalin nan babaih tuwe ke Jesus te munhihinningit day Judyu ya iSamaria. 10Kanan Jesus di "Gulat na ot ta inilam nan idat Apu Dios ya inilam hin dahdiyak ya wadan mumbaga kan ha-on hi liting an kalpuwan di biyag." 11Kanan nan babaiy "Deya ot an adalom tun bubun ya maid di panan-uk mu. Daanay pangalaam nah kanam an liting an kalpuwan di biyag? 12Kon natagtag-e ka mu hi Jacob an hi apu taku an nanga-ut ketuwen bubun? Hituwen bubun di imminuinuman da Jacob ya hanadan imbabalena ya hanadan aggayam da." 13Kanan Jesus ke hiyay "Tun liting tuh bubun ya inumon di tagu, mu gagala on nauwo da. 14Mu nan tagun manginum nah liting an idat ku ya adi mauwo te hidiye ya umat hi liting an mun-otbol an adi matduk. Ta hanan tagun mangabulut kediyen idat ku ya waday biyag nan munnananong." 15Ot kanan nan babaiy "Apu, idatanak ya- kediyen liting ta ad-addiyak mauwo ta adiyak mo umalialih tun e humagob." 16Kanan Jesus ke hiyay "Ume ka ta em ni-an awiton nan inayam." 17Hinumang nan babai an kananay "Man maid di inayak." Ya kanan Jesus di "Makulug an maid di inayam 18te man-ut naminlima kan nakiine, mu nan binalem ad uwani ya bokon mu inayan. Makulug di kinalim." 19Kanan nan babaiy "Apu, maawatak mo an profetas ka, 20kinali pinhod kun mahmahan ke he-a hin tipet handidan ammod mi ya hituh bilid di pundayawan dan Apu Dios, mu dakayu ken Judyu ya kanan yuy mahapul an hidid Jerusalem di pundayawan ke hiya?" 21Kanan Jesus di "Kulugom tun kalyok an wadan tuy tiempo an adi mahapul an tuh bilid weno ad Jerusalem di pundayawan ke Ama. 22Dakayun iSamaria ya kanan yuy hi Apu Dios di daydayawon yu, mu adiyu maawatan di pangi-ena, mu dakami ken Judyu ya adimi ya abu daydayawon, mu hiya ya impakainnila mi te dakamin Judyuy nalpuwan nan tinuddun Apu Dios an mangibaliw hi tagu. 23Athidiy ine-ena, mu ad uwani ya takon di dahdi ya damanan mihayyup ke Apu Dios. Hay kitib-an tuwe ya wadada mo nadan mundayaw ke Apu Dios hi nomnom da ya impakainnila da hiya. Hay umat ke diday pinhod Apu Dios an mundayaw ke hiya. 24Hi Apu Dios ya Espiritu, kinali nan tagun makulug an mundayaw ke hiya ya mahapul an dayawonah nomnom na ya makulug an impakainnila na." 25Kanan nan babaiy "Inilak an ahi umali nan tinuddun Apu Dios an hi Kristo an ahi mangipaptok am-in hi tagu. Hantuh aliyana ya ipainila nan am-in ke ditaku hanadan adi taku maawatan." 26Ya kanan Jesus ke hiyay "Ha-oy an makihumhummangan ke he-a ya ha-oy nan kanam an hi Kristo." 27Pungkali nah tuwe ya dimmatong nadan disipulos. Namodwong da te makihumhummangan hi Jesus nah babai, mu maid ke diday nunmahma hin nganney ibagan nan babai weno tipet munhumhummangan da. 28Tinayanan nan babai nan ena ihagob ot mibangngad nah boble ot kanana nadah tataguy 29"Makayu ke. Dehdi nan tagu an inila nan am-in di inainat ku. Hiya nin hi Kristo an tinuddun Apu Dios an mangipaptok am-in hi tagu." 30Am-in nadan tatagu nah boble ya immali dan nanibo ke Jesus. 31Uggeda ni-an dimmatong ya kanan nadan disipulos Jesus di "Apu, mangan ka mo." 32Mu kanan Jesus di "Wadan ha-on nan makan an uggeyu inila." 33Ot munhinmamahma da an kanan day "Kon waday immialih kanona?" 34Kanan Jesus di "Hay umanhan ke ha-oy ya hay pangatak hi pinhod Apu Dios an nangitud-ak ke ha-oy ya hay pangibbuwak nah ngunun indinol nan ha-on, kinali kayak adi maagangan." 35Kanan bon Jesus di "Wada nan oggan yu kalyon an kanan yuy `Deket nitunod di page ya mala-uy opat di bulan on ahi inani.' Mu kalyok ke dakayu, ad uwani moy pun-aniyan te nat-ong di page. Tibon yu nadan dakol an tatagun nidadaan an mangulug ke ha-on. Diday mialig nah nat-ong an pagen maani. 36Hanadan mun-ani an mialig hanadah muntuttuduh pangi-ek ya waday gun-udon da. Hay mialig hi aniyon da ya hanadan mangulug hi ituttudu da an dadiye nadan midatan hi biyag an maid di poppog na. Hituwen maphod an maani ya hituwey pumbalinan di ngunun di muntanom ya mun-ani. Hituwey gapu nan mun-am-amlong dan duwa. 37Makulug nan kali an kananay `Waday muntanom ya waday mangani.' 38Dakayu ya mialig kayu hanadah mun-ani te pinili dakayun muntuttuduh pangi-ek. Wadada damdama nadan nialig hi nuntanom te diday namangulun nangituttuduh pangi-ek ot midadaan nadan tatagun mangulug ke ha-on. Athidi te ad uwani ya dakayuy mangituluy kediyen ngunuda an hituwey kialigana an dakayuy mangani hi intanom di udum." 39Dakol da moy iSamaria an nangulug ke Jesus te hay nangalyan nan babaih nanginilaan Jesus hi inainat na. 40Ot kediye ya inayagan nadan iSamariah Jesus an makiha-ad ni-an hi boble da. Timbal na ot makiha-ad da hi duway algo ke dida. 41Handih niha-adan da Jesus hidi ya dakol day nid-um an nangulug te hay intuttudu na. 42Kanan nadan tatagu nah babaiy "Bokon nan kinalim ya abuy gapunah nangulugan mi, mu dingngol miy intuttudu na ot kulugon mi an hiya nan hadhad-on takun umalin mangibaliw hi tagu." 43Nala-uy duwan algoh niha-adan dahdi ot ume dad Galilee. 44Waday kinalin Jesus handi an kananay "Hay profetas ya adi dayawon di kaboblayana." 45Mu handih dimmatong da Jesus ad Galilee ya mun-am-amlong nadan tatagu te tinibo day inainat nad Jerusalem handih piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 46Indani ya imme bo da Jesus ad Kana hidid Galilee an hidiy nangatan Jesus hi milagro an impumbalinay danum hi baya. Wadad Kapernaum on ohan ap-apun di gubilnu an mundogoy imbabalena. 47Dingngol nan dimmatong da Jesus ad Galilee an nalpu dad Judea ya immalin mangayag ke hiya ta kaanonay dogon nan imbabalena an mungkatkate. 48Kanan Jesus nah ap-apuy "Kon kah-in di waday atok hi milagro ta ahi kayu mangulug ke ha-on?" 49Kanan nan ap-apuy "Maka ahan te mungkatkate nan imbabalek." 50Kanan Jesus di "Umanamut ka ot ya abu. Takon di adiyak maki-e ot pumhod kaya nan imbabalem." Kinulug nan ap-apuh diyen kinalin Jesus ot ume. 51Kabigatana ya nundadammu dah dalan hanadah muttatyuna ot kalyon dan hiya an pinumhod mo nan imbabalena. 52Minahmahana ke dida hin kakon-anay nakaanan nan dogona ya kanan day "Handih ala una ad nakugab." 53Inilana an kediyen oras di nangalyan Jesus an nakaan di dogon nan imbabalena. Ot kediye ya am-in dan himpamilya, takon di nadan nidkop ke dida ya nangulug da mon Jesus. 54Hidiyey mikadwah nangipatib-an Jesus hi kandaman Apu Dios dih nibangngadan dad Galilee hi nalpuwan dad Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\