Juaneki 5

1Gagala ya nadatngan di piyestan di Judyu ad Jerusalem ot ume da Jesus. 2Wada nan lobong ad Jerusalem an kanan dah kalin di Judyuy Betesda an nih-up nah hoob an hogpan di karnero. Nah pingngit diyen lobong ya waday liman ab-abbung an punhiduman. 3Dadiyen liman ab-abbung ya napnuh tatagun mundogo. Wadaday nakulap, napilay ya naparalyze. 4[Miha-ha-ad dah di te halipat-an day kibyayyongan nan danum nah lobong te waday anghel an oggan umalin mangihal nah danum. Ta nan mamangulun gumawa hin kimmibyayyong nan danum ya makaan di dogona, takon di nganneh diyen dogo.] 5Wadah di on tagun nundogoh tuluy pulut walun toon. 6Tinibon Jesus ya inilanan nabayag an nundogo ot kananan hiyay "Kon pinhod mun makaan di dogom?" 7Ya kanan diyen mundogoy "Om, mu deket kimmibyayyong nan danum ta kanak ot di maunnaak an gumawa on waday naunna. Maplohanak ta nangamung te maid di bumaddang ke ha-on." 8Ot kanan Jesus ke hiyay "Tumaddog ka! Alam mo nan abok mu ta umanamut ka." 9Pinghanadi ya nakaan di dogon nan tagu ot alana nan abok na ot mange. Hidiyen algo ya Sabadun tungo. 10Wadaday Judyu an nangang-ang nah tagu ot kanan dan hiyay "Antipet Sabadun tungod uwani yaden em ihanawwangan nan abok mu?" 11Ya kananan diday "Kinalin ot tuwalin nan nangaan hi dogok di `Alam nan abok mut umanamut ka.'" 12Kanan nadan Judyuy "Dahdi ni-boh diyen nangalin he-a?" 13Ugge inilan nan tagu hin dahdih diyen nangaan hi dogona te pinghanadi ya tinayanan Jesus ot mikamo nadah dakol an tatagu nah pingngit di lobong. 14Indani ya dinatngan Jesus hidiyen tagu nah templo ot kanan Jesus ke hiyay "Deyan pinumhod ka, itikod mu mon munliwat ta adika midatan hi nahalhalman mu nan dinggom." 15Inilan mon nan tagu an hi Jesus hidiyen nangaan hi dogona ot ena kalyon hanadah Judyu. 16Hidiyey gapunan bumobboh-ol nadan Judyu ke Jesus te inat nah tuwe yaden Sabadun tungo. 17Mu kanan Jesus ke diday "Kanan yuy panion ditakun Judyuy mungngunuh Sabadu. Mu hi Aman hi Apu Dios ya mungngunungunuh kiphodan di tagu takon di ngannen algo. Kinali hidiye damdamay atok." 18Dingngol nadan Judyuh diyen kinalin Jesus ya namam-an pinhod dan patayon, bokon ya abu hay ena nungngohayan hi pangi-e da mipanggep hi Sabadun tungo, mu hay ena bo kanan di Amanah Apu Dios ta athidi ke mo ya in-ingngo nay adol na ke Apu Dios. 19Kanan Jesus ke diday "Donglon yu tun kalyok ke dakayu, makulug an adik ipadayaw di adol ku te adi mabalin an na-ala on inat kuy pinhod ku, kah-in di tobalon Ama. Ha-oy an Imbabalena ya atok ya abu hanadan tibok an atona, ta hidiye nan am-in nan atona ya hidiye damdamay atok. 20Hi Aman hi Apu Dios ya impakappinhodak an Imbabalena, kinali am-in di atona ya ituttudu nan ha-on. Bokon ya abuh nae, mu waday ipaat nan ha-on an namam-an umipamodwong. 21Mahuwan bon Amay nate ya idat nay biyag da, athidi bon ha-on an Imbabalena an idat kuy biyag nah tagun pinhod kun pangidatan. 22Bokon hi Amay manumalyah tagu te indinol nan ha-on an Imbabalenay manumalyah tagu 23ta ha-oy an Imbabalena ya dayawonak hi tatagu umat hi pundaydayaw dan hiya. Nan tagun adi mundayaw ke ha-oy ya adina damdama dayawon hi Ama an nangitud-ak ke ha-on. 24Donglonak te makulug an hay tagun kulugonay kalik ya kulugonah Apu Dios an nangitud-ak ke ha-oy ya adi makastigu. Hidiyen tagu ya wada moy biyag na an maid di poppog na hi kad-an Apu Dios hi langit. 25Kalyok bo ke dakayu, makulug an mipalpud uwani ya hanadan kay nate gapuh liwat da ya donglon day kalyok an Imbabalen Apu Dios. Ya hanadan mangabulut kediye ya idatak didah biyag an maid di poppog na 26te hi Ama ya wada tuwalin hiyah diyen biyag, kinali damdaman umidat kediye ya athidi bon ha-on an Imbabalena an wadah diyen biyag te indinol nan ha-on. 27Ya indat na bon ha-oy di kalebbengak an munhumalyah tagu te ha-oy di Panguluwan da. 28Adi kayu mamodwong tuh kalyok te makulug an ahi madatngan nan tiempon am-in di nate ya donglon day kalik ya bumudal da. Hanadan maphod di inainat da ya midatan dah biyag an maid di poppog na. Mu hanadan gaga-ihoy inainat da ya makastigu da ta inggana." 30Intuluy bon Jesus an kananay "Gulat nat ugge indat Apu Dios di kalebbengak an mangat hi nganneh diye ya maid di kandamak an mangat ke datuwen atoatok. Adi na-ala on inat kuy pinhod ku, mu hay atok ya miunnud nah pinhod Ama an nangitud-ak ke ha-on. Ta hidiye nan hay punhumalyak hi tagu ya maandong te deket munhumalyaak ya miunnud hi intuttudun Aman ha-on. 31Gulat nat ohaak an mangalkalih mipanggep hi adol ku ya adi ot makulug hanadan kanalyok. 32Mu wadah Aman mangiuh-u hi kakulugana hin dahdiyak. Ya inilak an adi mihallay kalyona mipanggep ke ha-on. 33Wada handiy intud-ak yuh kad-an Juan an mumbonyag an e nunmahmah mipanggep ke ha-on ot kalyonay makulug. 34Adi mahapul an waday tagun mangiuh-u hi mipanggep ke ha-on, mu ipanomnom kuh diye ta mangulug kayu ta mibaliw kayu. 35Din hi Juan ya mialig hi makaddilag an dilag te nuntuttudu mipanggep ke ha-on. Ot mun-am-amlong kayu, mu nakatang ya abu. 36Makulug am-in di kinalin Juan mipanggep ke ha-on, mu waday nahamad an pangitib-an an intud-akak ke Ama an dadiye nadan atoatok an adi kabaelan di tagu an indinol Aman ha-on an gibbuwok. 37Hi Ama an nangitud-ak ke ha-on ya impainila na boy mipanggep ke ha-on, mu adi kayu pakaawat hi ipainilana ya ipatibona ya adi yu un-unudon di kalina te adiyak kulugon ke dakayu an intud-ak na. 39Adaadalon yu nadan impitudok na te kanan yu on hidiyey mangidat hi biyag an maid di poppog na, mu kalyok ke dakayu, am-in dadiyen impitudok Apu Dios ya iuh-unay mipanggep ke ha-on yaden adiyak kulugon ke dakayu. Gulat nat kulugonak ke dakayu ya mawadah diyen biyag ke dakayu. 41Adik gamgaman di pundayawan di tagun ha-on, 42mu inilak ot maid di impaminhod yun Apu Dios te 43intud-akak an mangipainilah mipanggep ke hiya, mu adiyak kulugon ke dakayu. Mu gulat na nin ta hay udum di umalin muntuttudun dakayu ya inilak ot kulugon yu takon di ugge intud-ak Apu Dios. 44Gagamgaman yuy pundayaw di ibbayu, mu adiyu gamgaman di pundayaw Apu Dios ke dakayu, kinali adinadaman ekayu mangulug ke ha-on. 45Indani ya pangali yuy ha-oy di mangali ke Ama an makastigu kayu, mu hay kakulugana ya adi mahapul an kalyok te nunna-ud an makastigu kayu te adiyu un-unudon nan Tugun Moses yaden hidiyey nangidinolan yu an tobalon dakayun Apu Dios. 46Gulat nat paka-un-unudon yuy Tugun Moses ya wada ot an kulugonak te hidiyen intudok na ya mipanggep ke ha-on. 47Mu deyan uggeyu kinulug dadiyen Tugun Moses, kinali immam-anan adi kayu mangulug hantudah kanalyok ke dakayu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\