Juaneki 6

1Nala-uy kaatnan algo ya nun-agwat da Jesus nah dommang nan baybay an Galilee an Tiberias di oha bon ngadana. 2Niunud day dakkodakkol an tatagu gapu te tinibo day inainat nan milagro hi nangaananah dogon nadan tatagu. 3Nuntikid da Jesus nah bilid ot ena tuttuduwan nadan disipulosna. 4Kediye ya tuwen madatngan nan piyestan di Judyu an kanan dan Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 5Indait um-umbun da ya mangali day dakol an tatagu ot kanan Jesus ke Felipey "Daana nin di etaku pangal-an hi pakan taku hantudah tatagu?" 6Inilan Jesus di atona, mu kahimbaggaonan Felipe hin nganne tuwaliy ihumang na. 7Kanan Felipey "Takon nin di ongal di igatang hi kanon da ya makakuddang te dakkodakkol da." 8Kimmali bo nan ohan disipulos Jesus an hi Andres an tulang Simon Pedro ot kananay 9"Dehtu on unga an waday balunan liman tinapay ya duwan dolog, mu kon gumlan ipakan ke datuwen tatagu?" 10Ya kanan Jesus ke diday "Takombo, pab-unon yu dida." Ot pab-unon da nadan tatagu nah maholok. Hay uyap nadan linalakin naamung ya umeh limay libu, mu ugge nakiuyap nadan binabai. 11Inalan Jesus hidiyen liman tinapay ya duwan dolog ot mumpasalamat ke Apu Dios ot ipakap-ong na nadah tatagu. 12Nabhug da ot kanan Jesus ke diday "Amungon yuy tindaan da ta adi kumawa." 13Inamung da ya napnuy himpulut duwan kaba hi natdaan nah liman tinapay an impadakol Jesus. 14Handih tinibon nadan tataguh tuwen milagro an inat na ya kanan day "Makulug an hiya nan profetas an hadhad-on takun umali." 15Inilan Jesus an piliton nadan tatagun hiyay mun-ap-apu, mu adina pinhod ot tayanana dida an imme nah bilid ot e maoh-ohhah di. 16Handih mungkahilong ya imme nadan disipulos Jesus nah pingngit di baybay 17ot mumbangka da ot mange dad Kapernaum. Nakahillong mo yaden ma-ma-id hi Jesus an dumatong. 18Nahalman di dalluyun handih wadada nah baybay te nal-ot di dibdib. 19Lina-uwan day liman kilometro ya ahida nuppe tiniboh Jesus an tuwen mundallanan nah tap-on di danum an mangalih kad-an da. Timmattakut da, 20mu kimmali an kananay "Man ha-oy, adi kayu tumakut." 21Imma-amlong da ot paghopon da ya kal-inadi ya dimmatong dad Kapernaum. 22Handih nabiggatana ya nanongnan dehdi nadan tatagu nah pingngit di baybay. Kanan da on dehdih Jesus te tinibo dan ugge nakilugan ke dida nah bangka hi nangayan dad Kapernaum; oha bo ya abunah diyen bangka an maid di udum. 23Indani ya wadaday bangkan nalpud Tiberias an immali nah pingngit di baybay an nih-up nah numpakanan Apu taku hanadah tatagu handih numpasalamatana ke Apu Dios. 24Handih ininnilan dadiyen tatagu an maid da Jesus ya numpumbangka da ot umali dad Kapernaum an e manamak ke hiya. 25Handih inakhupan dah Jesus ya kanan dan hiyay "Apu, kakon-anay dinatngam hitu?" 26Ya kanan Jesus di "Kalyok ke dakayu, inilak an hay gapunah panamahamakan yun ha-oy ya bokon gapuh nanib-an yu nadah milagron inainat ku, mu gapu te nakabhug kayu nah tinapay an indat kud nakugab. 27Bokon ot hay makan di gagamgaman yu te hay makan ya map-u. Hay ot gamgaman yu ya nan makan an umidat hi biyag an maid di poppog na. Maid di udum hi mangidat kediye hin bokon ha-oy an Panguluwan di tagu te ha-oy di nangidinolan Ama an hi Apu Dios." 28Ya kanan nadan tatagu ke hiyay "Nganney aton mi ta hay pinhod Apu Dios di un-unudon mi?" 29Hinumang Jesus an kananay "Hay pinhod Apu Dios ya mangulug kayun ha-on an intud-ak na." 30Ya kanan bon nadan tataguy "Nganne ni-boy milagron ipatibom ke dakami ta pangulugan mi an intud-ak dakan Apu Dios? 31Hi peman Moses ya impakapakana nan kanan dan manna an nalpuh langit handidah aammod taku handih kawada da nah adi maboblayan. Hituwey impitudok Apu Dios an kananay `Indatana dida nah tinapay an nalpuh langit.'" 32Kanan Jesus ke diday "Donglon yu tun kalyok, kanan yu nin on hidiyen makan an indat Moses di makulug an makan, mu bokon te hay makulug an makan ya nan malpuh langit an idat Ama ke dakayu. 33Hidiyen kanak an makan an idat Apu Dios an malpuh langit ya hidiyey umidat hi tagu hi biyag an maid di poppog na." 34Kanan dan hiyay "Apu, idatan dakamih kabigabigat nah kanam an makan." 35Kanan Jesus di "Ha-oy di kialigan diyen makan an umidat hi biyag an maid di poppog na. Hanan tagun mangulug ya mundinol ke ha-oy ya adi maagangan ya adi mauwo. 36Kinalik tuwalin dakayu an takon di tibotibon yuy atoatok ya adi kayu mangulug ke ha-on. 37Mu nadan tatagun indinol Ama ke ha-oy ya kulugonak ya mun-am-amlongak an mangabulut ke dida 38te ha-oy ya intud-akak ke Ama tuh luta ta atok di pinhod na, bokon hay pinhod ku. 39Hay pinhod nan atok ya ipaptok kun am-in nadan tatagun indinol na ke ha-on ta mahuwak didan am-in tuh udidin di algo ta maid di ohan mihi-an ke hiya. 40Man-uke ya pinhod Ama an am-in nadan tatagun mangulug ya mangabulut an ha-oy di Imbabalena ya ahik mahuwan didah udidin di algo ta waday biyag dan maid di poppog na." 41Hanadan Judyu ya mungngudu da te hay kinalin Jesus an kananay hiya nan makan an nalpuh langit. 42Ot kanan day "Tipe udot ta ena kanan di hiya ya nalpuh langit? Kon bokon hiya nan imbabalen din hi Joseph? Kon ugge taku inilah amana ya hi inana?" 43Kimmalih Jesus ot kananay "Itikod yun ngumudungudu te adi mabalin an na-ala on nangulug di ohan tagu ke ha-on, kah-in di baddangan Ama an nangitud-ak ke ha-on. Dadiyen mangulug ke ha-oy ya ahik mahuwan dida hantuh udidin di algo. 45Intudok handidan profetas Apu Dios an kanan day `Tuttuduwan Apu Dios didan am-in.' Ta nan tagun mangngol ta un-unudonay ituttudun Apu Dios ya kulugonak ke hiya. 46Maid di nanibon Apu Dios mu ha-oy ya abu. Tinibok hi Aman hi Apu Dios te nalpuwak ke hiya. 47Donglon yu tun kalyok ke dakayu, hay tagun mangulug ke ha-oy ya waday biyag na an maid di poppog na. 48Ha-oy di kialigan nan makan an umidat kediyen biyag. 49Man-u te kinakinan handidan aammod taku nan makan an kanan dan manna handih kawada da nah adi maboblayan, mu nate da damdama. 50Mu tun makan an kalkalyok an nalpuh langit ya adi matey mangan ketuwe. 51Ha-oy hidiyen makan an nalpuh langit ya nan tagun mangan ketuwe ya waday biyag nan maid di poppog na. Hidiyen kanak an makan ya hantun adol ku an ahik iappit ta mibaliw di tagu." 52Gapu kediye ya muntututut nadan Judyu. Kanan day "Nganne ni-boy aton tun tagun mangipakan hi adol na ke ditaku?" 53Kanan Jesus ke diday "Makulug an deket adiyu kanon di adol ku, ya adiyu inumon di dalak an Panguluwan di tagu, ya adi kayu midatan hi biyag an maid di poppog na. 54Hay tagun mangan hi adol ku ya manginum hi dalak ya waday biyag nan maid di poppog na ya ahik mahuwan hi udidin di algo 55te hay adol kuy makulug an makan ya hay dalak di makulug an mainum. 56Hay tagun mangan hi adol ku ya manginum hi dalak ya wadaak ta nangamung ke hiya ya wada damdaman ha-on ta nangamung. 57Hi Ama an makulug an Dios di nangitud-ak ke ha-oy ya hiyay kalpuwan di biyag, kinali nanongnan mitaguwak ke hiya. Athidi bo hanah tagun mangan hi adol ku an mitagu ke ha-on damdama. 58Ha-oy nan makan an nalpuh langit, adi umat nah makan an kanan dan manna an kinakinan handidan aammod taku, mu nate da. Mu nan tagun mangan ketuwen makan an nalpuh langit ya waday biyag nan maid di poppog na." 59Hituwey intuttudun Jesus nah simbaan di Judyu ad Kapernaum. 60Dingngol nadan miunuunud ke Jesus hituwen intuttuduna ya kanan day "Naligat an maawatan hituwen intuttudu na, dahdi nuppe ahan di mangulug kediye?" 61Inilan Jesus hituwen kalkalyon da ot kananay "Kon balawon yuh tuwen intuttuduk? 62Nganney punnomnom yu hin tibonak an Panguluwan di tagu an manalakdang hi langit an kawad-ak tuwali? 63Hay Espiritun Apu Dios di mangidat hi biyag an maid poppog na, bokon hay kandaman di tagu. Hidiyen intuttuduk ke dakayu ya hidiyey ituttudun nan Espiritun Apu Dios kinali hay tagun mangabulut ketuwe ya dawatonah diyen biyag. 64Mu waday udum ke dakayu an adi mangulug ke ha-on." Kinalin Jesus hituwe te inila na tuwali nadan adi mangulug ke hiya ya inila na bo nan ahi mangihdul ke hiya. 65Kanana boy "Hituwey gapunan kanak handiy adi mabalin an na-ala on kulugonak hi tagu, kah-in di baddangan Ama." 66Nipalpun diye ya dakol hanadah miunuunud ke Jesus di adi mo mangun-unud ke hiya ot tayanan da. 67Kanan Jesus nadah himpulut duwan disipulos nay "Kon takon di dakayu ya tayananak damdama?" 68Kanan Simon Pedroy "Apu, tayanan daka ke ya dahdi moy kiunudan mi? Inila mi an hay ituttudum ya abuy mangidat hi taguh biyag an maid di poppog na. 69Inila mi ya kulugon mi an he-a nan intud-ak Apu Dios an mangipaptok hi tagu." 70Ya kanan Jesus ke diday "Ha-oy di namilin dakayun Himpulut duwan disipulos ku, mu waday ohan dakayun umat ke Satanas di nomnom na." 71Hidiyen kanan Jesus an umat ke Satanas di nomnom na ya hi Judas an imbabalen Simon Iskariot te inila nan hiyay ahi mangihdul ke hiya, takon di hiyay oha hanadah disipulosna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\