Juaneki 7

1Nagibbuh diye ot ume da Jesus hi kabobbobled Galilee, mu uggeda immed Judea te inila da an pinhod nadan ap-apun di Judyuh di an patayon hi Jesus. 2Kediyen tiempo ya tuwen madatngan nan piyestan di Judyu an kanan dan piyestan di Kampu. 3Ta hidiye nan kanan nadan tutulang Jesus ke hiyay "Tayanam hituwen boble ta ume kad Judea ta tibon nadan mangulug ke he-a nadan milagron atoatom. 4Hay tagun pinhod nan mumpainilah katagutagu ya adina italuy atona. Kinali gulat na ya ipatibom hi tatagu hin makulug an milagro nan atoatom." 5Hituwey kinalin nadan tutulang Jesus ke hiya te takon di dida ya adida mangulug ke hiya. 6Hinumang Jesus an kananay "Ugge ni-an nadatngan di tiempon pangipatib-ak hi kandamak, adi umat ke dakayun tatagu an nalgom on impatibo yuy nganneh diyen kabaelan yu. 7Te dakayu ke ya adi dakayu hingitan hanadah adi mangulug, mu ha-oy ke ya hingitanak te ipainilak di gaga-ihon atoaton da. 8Takon di mamangulu kayun ume nah piyesta. Adiyak maki-e te ugge ni-an nadatngan di algon pangipatib-ak hi kandamak." 9Ot mihdi ni-an ad Galilee. 10Mu handih imme nadan tutulang na ya uggena impainila ot miunud ke dida. 11Hanadan ap-apun di Judyu ya hahalipat-an dah Jesus nah piyesta. Waday ohan dida on kananay "Antipet ma-ma-id hi Jesus?" 12Am-in nadan tatagu ya hay mipanggep ke Jesus di kalkalyon da. Hanadan udum ya kanan day maphod hi Jesus, mu nadan udum ya kanan day hauhaulonay tatagu. 13Adi padpadngol nadan tataguy kalkalyon da te tumakut da hanadah ap-apun di Judyu. 14Handih nungkaginawway piyestan nadan Judyu ya e nuntuttuduh Jesus nah templo. 15Namodwong nadan ap-apun di Judyu hi nangngolan dah ituttudun Jesus ot kanan day "Antipet nalaing hituwen tagu yaden ugge nun-adal?" 16Inilan Jesus hidiyen kalkalyon da ot kananan diday "Hituwen ituttuduk ya ugge nalpuh nomnom ku, mu nalpun Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on. 17Hanan tagun naminhod an mangat hi pinhod Apu Dios ya inilaona hin nalpun Apu Dios hantudan ituttuduk weno nomnom ku ya abu. 18Oha bo ya hay tagun abunay adol nay kalkalyona ya gamgamanay pundayawan di tagun hiya. Mu ha-oy ya adi athidi te hay gamgamak ya hay kidayawan Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on, hituwey kitib-anan adiyak humaul. 19Dakayu ya abuluton yu an Tugun Apu Dios nan indat Moses ke dakayu, mu adiyu un-unudon. Gulat nat un-unudon yuh diyen Tugun ya tipet pinhod yun patayonak?" 20Kanan nadan tataguy "Ya nahikpan kah diyablu! Kon dahdiy mamaten he-a?" 21Kanan Jesus ke diday "Bumobboh-ol kayun ha-on te kinaan kuy dogon nan ohan tagu yaden Sabadun tungo. 22Yaden dakayu ke ya kugiton yuy golang hi algon di Sabadu gapu te hanah Tugun Moses ya kananay pakugit yuy imbabale yun linalaki. Hay kakulugana ya handidan aammod taku handih doney nangilappun mungkugit ot ahi wada nan Tugun. Paka-un-unudon yuh diyen Tuguna ta takon di Sabadu an tungo ya mungkugit kayu. Ya tipet bumoh-ol kayuh nangaananak hi dogon nan ohan tagu hi Sabadu? 24Hay maphod ya pakannomnomon yu on ahi kayu kimmali ta adi na-ala on kanan yuy nibahhoy inat di ohan tagu." 25Ya kanan nadan udum an iJerusalem an nangngol nah kinalin Jesus di "Kon bokon hiya nan kanan nadan ap-apu takun Judyu an eda patayon? 26Deya ot kayan dehtun taganan muntuttudu yaden maid di mangipatikod ke hiya. Kon inilan nin nadan ap-apu an hiya hi Kristo an intud-ak Apu Dios? 27Mu nganney innunan e hiyah Kristo yaden nan kanan dan hi Kristo ya adi mainilay kalpuwana? Yaden hituwe ken tagu ya inila takuy nalpuwana." 28Kediyen muntuttuduh Jesus nah templo ya inlot nay kalina. Kananay "Kanan yuy inilaak te inila yu nan boblen nalpuwak, mu hay kakulugana ya uggeyak inilan dakayu. Gulat nat inilaak ya inila yu ot nan nangitud-ak ke ha-on. Hay immaliyak ya bokon ha-oy di kon nomnom, mu gapu te hidiyey pinhod nan nangitud-ak ke ha-on. Hiya ya uggeyu inila, 29mu ha-oy ke ya inilak te nalpuwak ke hiya ya hiyay nangitud-ak ke ha-on." 30Ya gapu kediyen kinalin Jesus ya namam-an ihik dan dopapon, mu uggeda te ugge ni-an nadatngan di algon gintud Apu Dios an pampapan dan hiya. 31Mu dakol hanadah tataguy nangulug ke Jesus. Kanan day "Hituwe man ahan nan tinuddun Apu Dios an umalin mangipaptok hi tagu, te kon waday udum hi umalin ong-ongal di kandamanan mangat hi milagro mu hiya?" 32Dingngol nadan Phariseey kalkalyon nadan tatagu mipanggep ke Jesus ot dida ya nadan ap-apun di padi ya immitud-ak dah guwalyan e mampap ke Jesus. 33Kimmalih Jesus ot kananay "Adiyak mabayag an makiha-ad ke dakayu ya mibangngadak nah nangitud-ak ke ha-on. 34Ahiyak e hamahamakon ke dakayu, mu adi kayu pakahamak ke ha-on te adinadaman ekayu miunud nah pangayak." 35Dingngol nadan Judyuh diyen kinalin Jesus ya waday oha on kananay "Daana ni-boy pangayana ta etaku adi pakahamak ke hiya? Wadan umeh kad-an nadan ibba takun Judyu nah boblen nadan bokon Judyu. Wadan nadan hingitan takun bokon Judyuy ena tuttuduwan. 36Te tipet ena kanan di ahi taku e hamahamakon, mu adi taku pakahamak ya ena bo kanan di adinadaman etaku miunud nah pangayana? Nganne nin di pinhod nan kalyon?" 37Kediyen udidin di algon nan piyesta an hidiyen abuy importanten algo nah piyestan di Judyu ya timmaddog hi Jesus hi hinangngab nadan katagutagu ot oltonan kumali an kananay "Wadah na key nauwo ya umalih kad-ak ta uminum. 38Te kananah impitudok Apu Dios an nan tagun mangidinol ke ha-on ya mawadan hiya nan liting an kalpuwan di biyag ta hiyay kay ob-ob an adi matduk." 39Hidiyen kanan Jesus an liting an kalpuwan di biyag ya nan Espiritun Apu Dios an ahi mawada nah tagun mangulug ke hiya. Handih kinalin Jesus hituwe ya maid ni-an di Espiritun Apu Dios hi tatagu te ugge ni-an numbangngad hi Jesus hi langit an kadayawana. 40Dingngol nadan tataguh tuwen kinalina ya kanan di udum di "Makulug an hituwe nan profetas an kinalin Apu Dios an ipaalinan ditaku." 41Hanadan udum ya kanan day "Hiya nan Kriston tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu." Mu kanan di udum di "Bokon man ahan te bokon ad Galileey kalpuwan Kristo. 42Hay bo nitudok nah kalin Apu Dios ya kananay hana ken Kristo ya tanud David ya mitungo ad Betlehem an boblen David." 43Adi mun-uunnud di punnomnom nadan tatagu mipanggep ke Jesus. 44Wadada nadan udum an pinhod dan dopapon hi Jesus, mu maid di nangipatna. 45Nibangngad nadan intud-ak da ot kanan nadan ap-apun di padi ya nadan Pharisee ke diday "Tipe bot uggeyu in-alih Jesus?" 46Kanan day "Uggemi te handih dingngol miy panuttudu na ya inila min maid di miingngon hiya." 47Kanan nadan Phariseey "Kon nihapitan kayu damdamah langkak na? 48Maid di ohan dakamin Pharisee ya nadan ap-apu takuy nangulug ke hiya. 49Hanada ken nangulug ke hiya ya uggeda naawatan di Tugun Moses, ya nunna-ud an ahi kastiguwon Apu Dios dida." 50Kimmalih Nikodemus an oha hanadah ap-apuh di an kananay "Hay linteg takun Judyu ya adinadaman kastiguwon di ohan tagu hin ugge ni-an nahumalya te ugge ni-an nainila hin nganney bahul na." Hituwen hi Nikodemus ya hiya nan e nakihumhummangan ke Jesus handi. 52Kanan dan hiyay "Antipet pakaihakkit muh Jesus, kon iGalilee ka damdama? Pakabbidbidom ke nan impitudok Apu Dios, maid di kananah malpud Galileen profetas." 53Nagibbuh diyen inhanumhummangan da ot mumpanganamut da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\