Juaneki 8

1Hi Jesus ke ya imme nah bilid an Oliba. 2Nabigat ot humalaman bon imme nah templo. Indani ya mungkaamung day tatagu ot umbun an muntuttudu. 3Kediyen muntuttudu ya in-alin nadan muntuttuduh Tugun Moses ya nadan Pharisee on babain naakhupan an nakihuyop hi bokona inayan. Impataddog dah diyen babaih gawwan nadan naamung an tatagu 4ot kanan dan Jesus di "Hituwen babai ya inakhupan min makihkihhuyop hi bokona inayan. 5Hay Tugun Moses ya kananay nan tagun umat hidi ya mahapul an tugmilan ta mate, he-a ya-, nganney kanam?" 6Man-uket kinali dah tuwe ya pinhod dan patnaan hi Jesus ta deket mihallay kalyona ya waday pangigadulan dan mangidiklamun hiya. Nunyuung hi Jesus ot pun-ikul-it nay gamat na nah luta. 7Mu tagan day mahman hiya ot tumaddog ot kananay "Deket waday ohan dakayun maid di liwat na ya hiyay mamangulun manugmil tuh babai." 8Ya nunyuung boh Jesus ot tagana boy kul-it hi gamat na nah luta. 9Dingngol dah diyen kinalina ya namangulu nadan nungkaam-aman aap-apu an naohha-ohhan imme ta loktat ya nama-id dan am-in. Hi Jesus ya nan babai ya abuy wadah di. 10Timmaddog moh Jesus ot kanana nah babaiy "Daan da bo? An imme da nan manugmil ke he-a?" 11Kanan nan babaiy "Apu, imme dan am-in." Ot kanan Jesus di "Takombo, umanamut ka, mu itikod mu mo tuwalin munliwat. Adi daka kastiguwon ke ha-on." 12Indani ya e bo nuntuttuduh Jesus nah templo. Kananay "Ha-oy di dilag an mamat-al hi nomnom di tagu. Nan tagun mangulug ke ha-on an un-unudonay maphod ya hiyay idatak hi biyag an maid di poppog na." 13Ya kanan nadan Pharisee ke hiyay "Langkak muh nae. He-a pe on kalkalyom di mipanggep hi adol mu." 14Kanan Jesus di "Takon di kalkalyok di mipanggep hi adol ku ya makulug am-in datuwe te inilak di nalpuwak ya inilak di ahik pangayan. Dakayu ya uggeyu inilay nalpuwak ya hay ahik pangayan. 15Athinay kalyon yu te nipuun hi punnomnom di taguy punnomnom yu. Mu adi athidin ha-on, te ha-oy ke ya niptok di punnomnom ku te bokon ha-oy ya abuy kon nomnom, mu nomnom min Ama an nangitud-ak ke ha-on. 17Takon nan nitudok an Tugun Moses ya kananay `Nan iuh-un di duwan tagu ya makulug.' 18Deket athidi ya makulug di kanalyok mipanggep hi adol ku te wadah Aman nangitud-ak ke ha-on an mangiuh-u." 19Ya kanan nadan Pharisee ke Jesus di "Daanay kad-an amam?" Kananay "Uggeyak inilan dakayu, ta hidiye nan uggeyu damdama inilah Ama. Gulat nat inilaak ya inila yu damdamah Ama." 20Datuwey kinalin Jesus handih nuntuttuduwana nah templo hi kad-an nan kahon an pangiamungan hi pihhun idat di tatagu, yaden maid di e nampap ke hiya te ugge ni-an nadatngan di tiempona. 21Kanan bon Jesus di "Umeyak ta ahiyak hamahamakon ke dakayu, mu maid di hilbina. Mate kayun ugge nakaan di liwat yu, ta hidiye nan adinadaman ekayu umali nah pangayak." 22Munhuhummangan nadan Judyu an kanan day "Kon nin mumpate, antipet kananay adinadaman etaku ume nah pangayana?" 23Kanan Jesus ke diday "Dakayu ya tagu kayu ya abu, kinali hay punnomnom di wada tuh lutay punnomnom yu. Mu adi athidin ha-on te nalpuwak hi langit. 24Kinalik ke dakayu an mate kayun ugge nakaan di liwat yu ya makulug an athidiy maat ke dakayu hin adiyu kulugon an ha-oy ya abuy Kristo an tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu." 25Ya kanan nadan Judyuy "Kon dahdi ka?" Ya kanan Jesus di "Kinalik tuwali ke dakayu handi, takon ad uwani, mu adiyu kulugon. 26Kalyok ot am-in di kinagaga-iho yu, mu kalyok ya abu nan dingngol ku nah nangitud-ak ke ha-on an makulug am-in di kalyona." 27Am-in da nan nangngol ketuwe ya uggeda naawatan an hi Apu Dios di kalkalyon Jesus. 28Kanan Jesus ke diday "Hantuh ahiyu pangipatag-ayan ke ha-oy an Panguluwan di tagu nah kaiw di ahiyu panginilaan hi kakulugana hin dahdiyak ya inilaon yu bo an am-in di atoatok ya kalkalyok ya intuttudun Ama. 29Nan nangitud-ak ke ha-oy ya wadan ha-on ta nangamung an adiyak taynan te atok am-in di pinhod na." 30Kinalinah tuwe ya dakol day tatagun nangulug ke hiya. 31Kanan Jesus nadah Judyun nangulug ke hiyay "Deket itultuluy yun mangun-unud hi ituttuduk ya dakayuy makulug an mangulug ke ha-oy 32ya inilaon yuy makulug mipanggep ke ha-oy ya mapoppog di nihbutan yu." 33Kanan nadan udum an Judyu ke hiyay "Dakamin tanud Abraham ya maid di e nihbut ke dakami ot nangamung. Nganney pinhod mun kalyon nah kanam di mapoppog di kihbutan mi?" 34Hinumang Jesus an kananay "Donglon yu tun kalyok, makulug an hay tagun gaga-ihoy at-attona ya hidiyey ininghaana te hiya ya himbut di liwat. 35Nan tagun himbut ya adi mibilang nah pamilyan kiha-ha-adana te hiya ya baalon ya abu ta takon di ngannen algo ya damanan palah-unon da nah bale, adi umat hi imbabale tuwali an nabalol ta nangamung nah pamilya. 36Ha-oy an Imbabalen Apu Dios ya kabaelak an bumaddang ke dakayu ta adiyu aton di gaga-iho ta hay maphod di aton yu. Kinali deket kulugonak ya mapoppog di nihbutan yu. 37Inilak an holag dakayun Abraham, mu adi kayu umat ke hiya te dakayu ya pinhod yun patayonak te adiyu abuluton di ituttuduk. 38Hay kalkalyok ya hanadan tinibok ke Ama, mu dakayu ya un-unudon yuh amayu, ta hidiye nan gaga-ihoy at-atton yu." 39Kanan da boy "Maid di udum hi ammod mi hin bokon hi Abraham." Ya kanan Jesus di "Gulat nat hi Abraham di ammod yu ya maphod ot di atoaton yun umat hi inainat na. 40Mu adi, te dakayu ya pinhod yun patayonak te ipainilak di dingngol ku ke Aman hi Apu Dios. Hi Abraham ya maid di inat nah athidi. 41Am-in kayu ya atoaton yuy umat hi atoaton amayu." Ya kanan dan hiyay "Kon pangalim on inlaglag-a kami? Man bokon kami inlaglag-a te wadah Apu Dios an hi Amami." 42Kanan Jesus di "Gulat nat hi Apu Dios di Amayu ya pinhodak ot ke dakayu te hiyay nalpuwak. Immaliyak tuh luta te intud-akak ke hiya, adi gapu te pinhod ku. 43Adiyu maawatan di ituttuduk te adiyu pinhod an donglon. 44Imbabale dakayu tut-uwa ahan ke Satanas te pinpinhod yun aton nadan pinhod na. Hiyay hinumlun hi katayan di tagu, ta hidiye nan ingganad uwani ya matey tagu. Adina pinhod di makulug te maid di makulug ke hiya. Hiyay kalpuwan di haul ya langkak te abunay hauhaul ya langkak an wadan hiya. 45Hidiye mo nan adiyak kulugon hi pangalyak hi makulug. 46Dahdin dakayuy mangali an waday liwat ku? Maid. Ya antipet takon di makulug di kalkalyok ya adiyu kulugon? 47Hay makulug an tagun Apu Dios ya un-unudonay tuguna. Mu dakayu ya bokon dakayu tagun Apu Dios, kinali adiyu un-unudon di tuguna." 48Kanan nadan Judyu ke Jesus di "Tibom! Makulug nan kanan mi an iSamaria ka an gaga-ihon tagu ya makulug bo an nahikpan kah diyablu." 49Hinumang Jesus an kananay "Uggeyak nahikpan. Ha-oy ya daydayawok hi Ama yaden pihulonak ke dakayu. 50Takon di pihulonak ot bokon hay kidayawak di gamgamak te waday ohan naminhod an midayawak ya hiyay nanginila hin maphod di tagu weno adi. 51Nomnomon yu tun kalyok, hay tagun un-unudonay ituttuduk ya adi mate." 52Kanan bon nadan Judyu ke Jesus di "Ya- kon makulug an nahikpan ka! Kon uggem inilan hi apu Abraham ya handidan profetas ya man-ute nungkatag-e da, mu nate da damdama? Kon pangalim on natagtag-e ka mu dida? Antipet kanam di adi mate nan tagun mangun-unud hi ituttudum, dahdi ka ni-bo?" 54Hinumang Jesus an kananay "Deket ha-oy di mangipadayaw hi adol ku ya maid di hilbina, mu nan mangipadayaw ke ha-oy ya hi Ama an hi Apu Dios an kanan yuy Dios yu. 55Hay kakulugana ya uggeyu inilah Apu Dios, ha-oy ya inilak. Deket kanak di uggek inila ya umatak mon dakayun makallangkak. Ha-oy ya inilak, kinali paka-un-unudok di kalyona. 56Hi Abraham an ammod taku ya nahalman di amlong na te ininnila nay algon aliyak tuh luta ot handih immannung ya ongal di amlong na." 57Kanan nadan Judyuy "Makudang hi nalimay toon mu yaden tipet kanam di tinibom hi Abraham an nateh done?" 58Mu kanan Jesus di "Makulug tun kalyok an wadaak tuwali ot ahi mitungoh Abraham." 59Kinalinah tuwe ya kahiaala nadan Judyu hi batun panugmil dan hiya, mu nundalunu ot tayanana dida nah templo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\