Judas 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Juda an muttatyun Jesu Kristo ya tulang James. Muntudokak ke dakayun iibbak an napilin tatagun pakappinhod Ama takun hi Apu Dios ya ipappaptok Jesu Kristo. 2Hana ot ta munnananong di homok ya pamhod Apu Dios ke dakayu ya pakappallinggopon dakayu. 3Kaibaiba, pinhod kun abun itudok nan mipanggep hi kibaliwan takun am-in, mu bokon ad uwani. Hay mo kalyok ke dakayu ya kah-in di itultuluy takun mangitakdog nah kinulug taku tuwali te hidiyey impituttudun Apu Dios hanadah tataguna an adinadaman malumman. 4Kalyok hituwen dakayu te wadaday mun-ngohen Apu Dios an nid-um ke dakayu handi. Nihallay ituttudu da mipanggep nah hayudut Apu Dios an pangali dat mabalin an aton da hanadan adi maphod an pinhod di adol. Ya adida abuluton an hi Jesu Kristo ya abuy maunud an Apu, mu impitudok tuwalin Apu Dios handih done an makastigu nadan tatagun mangiathidi. 5Takon di inila yuy mipanggep ketuwe, mu pinhod kun ipanomnom ke dakayu an takon di impabudal Apu Dios nadan tataguna nah nihbutan da ot tayanan dad Egypt ta adida mo maligligatan hidi, mu indani ya pinatena bo nadan adi mangulug ke hiya. 6Ipanomnom ku bon dakayuy naat hanadah anghel an nangiwalong hi saad dah langit ot ipaen Apu Dios dida nah tapol ta kay da nabobodan hi bangkiling inggana hantuh Algon punhumalyaana ta makastigu da. 7Ya adiyu kal-iwan an umat hidi boy bimmoh-olan Apu Dios hanadah tatagud Sodom ya ad Gomorrah ya hanadan tatagu nah nungkihag-on an boble an ginhob na dida ot mumbalin dah dap-ul te nahalman di liwat da an aton day malalao umat hi makilalaki ya makibabai ya hay linalaki ya ihuyop day ibbadan linalalaki ya athidi boh binabai. Hi Apu Dios ya inat nah tuwe ta ipainilana am-in hi tatagu, an takon ad uwani ya wada nan munnananong an apuy an pangastiguna hanadah tatagun gaga-ihoy at-atton da. 8Hanadan mangituttuduh nihalla an kinalik ke dakayu ya umat da hanadah kinastigun Apu Dios te dida ya gaga-ihoy nonomnomon da an hay pun-amlongan di adol day at-atton da. Adida bo ibilang an waday natagtag-e mu dida ya nakababbay panibo da hanadah anghel hi langit. 9Hi Miguel an ap-apun di anghel ya uggena in-athidi, mu waday lispitona nah nakastigun anghel an hi Satanas. Te handih punhannuwan da hin dahdiy mangalah adol Moses ya maid di ad-adih kinali nan hiya. Ammunay kananay "Hi Apu Dios di nangamung an mamoh-ol ke he-a." 10Mu datuwen tatagu ya ibaag day kumpulnan adida maawatan. Ya kay da aggayam an adida nomnomon on inat da, ta hidiyey kakastiguwan dat inggana. 11Mahmok da te namahig di kastiguda te un-unudon day pangi-en din hi Kain an pinate nah tulang na. Ya gapu te gagamgaman day pihhu ya ituttudu day langkak ta haulon day tatagu an umat dan din hi Balaam. Kinahing dah Apu Dios, ta hidiye nan ahina dadagon dida, umat handin hi Korah an dinadag na te kinahing nah Moses. 12Datuwen tatagu ya diday pumappa-in dakayu nah kaam-amungan yu hi panginomnoman yuh natayan ya namahuwan Jesus. Hay adol da ya abuy nonomnomon da te malaglagaban dan mangan ya pun-itook day mainum ta mama-idan day udum. Ya maid di ibaddang dah ibbada te umat da nah nahyung an kulabut an kanan on idgo nay udan, mu e ot ya abu immama-uwan ya in-en di dibdib. Umat da bon nah kaiw an ahibungaan yaden maid pey bungana te adi tuwali bumunga ya namam-a bo te nate an nabagut. 13Umat da bon nah nal-ot an dalluyun nah baybay an ihaklit nay nganneh diyen lugit nah pingngit na. Hay kialigan diyen lugit ya nan kababain an at-aton da. Ya umat da bo hanadah mungkakag-an bittuwon an adi bo ya nad-op ta munhihhilong mo, ta hidiye nan indadaan Apu Dios nan tapottapol an ahida kiha-adan ta inggana. 14Hi Enoch an mikan-om an tanud Adam di nangabig hi kawadan datuwen gaga-ihon tatagu ya nan ahi maat ke dida. Kananay "Umalih Apu taku an ikuyug nay dakkodakkol an anghel 15ta humalyaon dan am-in di tatagu. Hanada ken ugge nangun-unud ke Apu Dios ya makastigu da te hay nangataatan dah gaga-iho ya hay kinalikali dan gaga-iho ke hiya." 16Datuwen tatagu ya munlili dah indat Apu Dios an gahat da. Hay gaga-ihon pun-an-anlaan di adol di at-atton da. Ya kimmali da ke bo on namahig an it-ok dan makakkaphod da. Ya nakala-ing da bon mangihapit ta maawis nan tagun waday maala dan hiya. 17Mu dakayun iibba, nomnomon yuy kinalin nadan apostoles Apu takun hi Jesu Kristo. 18Kanan day "Hantuh mungkadatngan di kapoppogan di luta ya wadaday manaltalangga ke ditakun mangulug ya mangmangngat hi gaga-ihon pinpinhod di adol da." 19Datuwen tataguy lummuh kapa-iyan di pun-uunnudan takun mangulug te maid nan Espiritun Apu Dios ke dida, kinali abuna nan impainghan di tatagu tuh lutay inila da. 20Mu dakayun kaibaiba, hay ot ya abu kihamadan di pangulug takun Apu Dios di gamgaman taku. Ya nah pundasalan yu ya mundinol kayu nah Espiritun Apu Dios. 21Ya mahapul an nanongnan idinol hi pamhod Apu Dios ad uwanin panpan-oddan taku nah biyag takun maid di poppogna an dawaton takun Apu takun hi Jesu Kristo gapu nah homok nan ditaku. 22Maphod boy baddangan taku nadan munhalinduwa ta loktat ya nan makulug an tuttudun inun-unud takuy un-unudon da. 23Tugunon yu dida ta mihwang dah kakastiguwan dad dalom. Ya hanada ken gaga-ihoy atoaton da ya homkon yu didat awison yu didan mangun-unud ke Apu Dios. Mu tibon yu bo te indani ya maagalinan kayu ot ya abu nah at-atton da. 24Madayaw hi Apu Dios an waday kabaelanan mangipaptok ke ditaku ta adi taku iwalong di pangulug takun hiya ta udum hi algo ya mumpatibo takun maka-am-amlong an napakomaan hi hinangngab na an nakattag-e. 25Maid di udum hi umat ke hiya, hiya ya abuy Dios an mangibaliw ke ditaku. Hana ot ta ahi tobalon am-in di tatagu an hi Apu Dios di kapkaphodan, katagtag-ayan ya hiyay nangdon hi am-in ya makandama tuwali handi, ad uwani ya inggana an matibo ke Apu takun hi Jesu Kristo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\