Lukaseki 1

1Teofilo, inilak an dakol day nangitudok hi mipanggep ke Jesus ya nan pangi-ena. Ya hay intudok da ya hanadan dingngodingngol min itanuttudun nadan tatagun naniboh inainat Jesus nipalpu handih lappunan nuntuttuduwana. Gapu te takon di ha-oy ya impakammahmahak ot pakainillaok am-in di makulug mipanggep ketuwe ya ninomnom kun itudok ke he-a ta inilaom di makulug an nituttudu. 5Handih tiempon di numpatulan Herod ad Judea ya wada din padin di Judyu an nungngadan hi Sakalia. Hanadan padin di Judyu ya nunhihinnatkon di ngadan di kapadi da. Hi Sakalia ke ya nid-um hanadah kanan dan Abihah. Takon nan inayanan hi Elisabet ya tanud din hi Aaron an padin dih done. 6Didan himbale ya makangngun-unud dah tugun Apu Dios, kinali makaphod dah hinangngab na. 7Mu maid di imbabaleda te adi pakaimbabaleh Elisabet. Oha bo ya nain-ina ya naam-ama damdamah Sakalia. 8Ohan algo ya mungngunuh Sakalia nah templo te nadatngan di tiempon di pungngunuwan nadan padin nid-umana. 9Hanah pangi-eda ya ibubunut da hin dahdiy muntolog nah insenso ya hi Sakaliay nabunut. Hinumgop nah templo ot tolgana nan insenso yaden mundasal damdama nadan tatagu nah dola. 11Ot kediye ya numpatibo on anghel Apu Dios ke Sakalia an timmaddog nah winawwan di altar an niha-adan di insenso. 12Handih tinibona nan anghel ya timmakut ya uggena inilay atona. 13Mu kanan nan anghel ke hiyay "Adika tumakut, Sakalia. Immaliyak ta kalyok ke he-a an dingngol Apu Dios di dasal mu. Hi Elisabet an inayam ya mun-imbabaleh lalaki ta ahiyu ngadanan hi Juan. 14Mun-am-amlong kayu hi kitungawana ya athidi bo hanadan udum an tatagu an mun-am-amlong da. 15Hiya ya ahi makatbal ke Apu Dios, adi uminum hi baya ya nadan udum an bumutong ya mipalpuh kitungawana ya wada tuwali nan Espiritun Apu Dios ke hiya. 16Nan ahina ituttuduy gumapuh pumbangngadan di dakol an tanud Israel ke Apu Dios. 17Te hiyay ahi mangidadaan hi tatagun ahi mangabulut nah itud-ak Apu Dios. Hiya ya ahi umat handin profetas an hi Elijah te waday kabaelan di Espiritun Apu Dios ke hiya. Ahina tuttuduwan nadan aammod ta mumbangngad di pamhod dah imbabale da ya ahina tugunon nadan mangohe ta iphod day pangi-eda." Hituwey kinalin nan anghel ke Sakalia mipanggep nah ahi iimbabalen Elisabet. 18Mu kanan Sakaliay "Nganney innuk an mangulug ketuwe an deyan naam-amaak ya nain-ina nan inayak?" 19Ya hinumang nan anghel an kananay "Ha-oy hi Gabriel an muttatyun Apu Dios. Intud-akak ke hiya ta kalyok ke he-a tun maphod an maat ke dakayu. 20Mipalpud uwani ya adika pakakali inggana mitungo nan imbabaleyu te uggem kinulug nan kinalik. Hituwe ya umannung hantuh algon gintud Apu Dios." 21Hanadan tatagu nah dola ya hahad-on dah Sakalia an kanan day "Tipet mihahaad hi Sakalia nah bohongna?" 22Indanit limmah-un ya adi pakakali an abunay isinyas nay pinhod nan kalyon. Kediye ya naawatan nadan tatagun waday numpatibon hiya nah bohongnan di templo. 23Nagibbuy ngununa nah templo ot umanamut hi baleda. 24Indai ya immannung an nawadaan hi Elisabet ot mitmittaluh baledah liman bulan. 25Kananah nomnom nay "Maphod ahan ta athituy inat Apu Dios ta maid moy gumapuh ek kibabainan." 26Nala-uy onom an bulan nipalpu handih numpatib-an nan anghel ke Sakalia ya intud-ak bon Apu Dios hidiyen anghel an hi Gabriel hidid Nasaret ad Galilee 27ta waday ena kalyon nah babain hi Maria an nitbin Joseph an tanud din hi David. 28Imme nan anghel hi kad-ana ot kananay "Maria, immaliyak an mangalin hayudutan dakan Apu Dios te hiya ya wada ke he-a." 29Namodwong ya nabulun hi Maria ot numanomnom hi kibalinan nan kinalin nan anghel. 30Ot kanan nan anghel ke hiyay "Adika tumattakut, Maria, te makahayyudut hi Apu Dios ke he-a. 31Ahika mawadaan ta mun-imbabale kah lalaki ya ahiyu ngadanan hi Jesus. 32Hiya ya ahi madayaw ya ahi mangadanan an Imbabalen Apu Dios. Ya nan kinapatul din ammod nan hi David ya ahi ipaboltan Apu Dios ke hiya 33ta ahi pumpatul hanadah tanud Jacob ta inggana." 34Kanan Maria nah anghel di "Nganney innuk an mawadaan an maid di inayak?" 35Hinumang nan anghel an kananay "Ipaalin Apu Dios nan Espirituna ta hay kandamanay mangat ta mawadaan ka. Hituwey gapunan hidiyen unga an maid di liwat na ya ahida kalyon di Imbabalen Apu Dios. 36Nan ibam an hi Elisabet an kanan day adi pakaimbabale ya nawadaan mo takon di nain-ina ya mikan-om adwaniy bulana. 37Hituwey kitib-anan hi Apu Dios ya makandama an damanan atonan am-in." 38Ot kanan Mariay "Takombo, abulutok hinaen kinalim te muttatyuwak ya abun Apu Dios. Hana ot ta umannung hinaen kinalim." Kinali nah tuwe ot tayanan nan anghel. 39Madandanin diye ya nundadaan hi Maria ot gal-anan ume nah mabilid an bobled Judea. 40Immeh balen da Sakalia ke Elisabet ot kananan Elisabet di "Immaliyak an mangidung-on he-a." 41Kediyen nangngolan Elisabet hi kalin Maria ya kimmobol nan golang hi putuna. Ya waday Espiritun Apu Dios ke Elisabet 42ot oltonay kalina an kananan Mariay "Hi am-in an binabai ya he-ay pakahayuddutan Apu Dios ya athidi bo nah ahim iimbabale. 43Maka-an-anlaak te immali ka. Mu kon dahdiyak ahan an em idung-o, yaden he-ay ahi mangitungon Apu taku? 44Hanah nangngolak hi kalim ya kimmobol tun golang hi putuk hi analana. 45Inilak an maka-an-anla kan mangulug an umannung nan kinalin Apu Dios." 46Kanan Mariay "Dayawok hi Apu Dios. 47Maka-an-anlaak te hi Apu Dios di mangibaliw ke ha-on. 48Takon di nababaak an tagu ya ninomnomak ni-mon muttatyuna kinali mipalpud uwani ya kalyon di tataguy nidatanak hi pun-amlongak 49gapu ketuwen inat Apu Dios an makandama ya maid di liwat na. 50Hiya ya homkonan am-in hanadan mangun-unud ke hiya ya hanadan tanud dan mangun-unud. 51Impatibo nay kandamana nah inainat na ya nun-iwahit na nadan mumpahhiyan tatagu an gaga-ihoy nomnom da. 52Kinaana nadan ap-apu hi pun-ap-apuwan da ot hanadan maid di nitaguwanay impatag-e na. 53Ya hanadah maagangan an tatagu ya indat nay mahapul da, mu hanada ken kakadangyan ya intud-ak na didan maid di indat na. 54Ditakun tanud Israel an muttatyuna ya binaddangan ditaku. 55Ya himmok nat nangamung hi Abraham ya ditakun tanud na ot ipaannung na nan kinalina handidah aammod taku." 56Tulun bulan di nakiha-adan Maria ke Elisabet ot ahi umanamut hi baleda. 57Nadatngan di puntungawan Elisabet ya lalakiy intungona. 58Am-in hanadan hinag-on da ya iibada ya inila da an ongal di homok Apu Dios ke Elisabet ot makiam-amlong dan hiya. 59Handih mikawalun algon nan golang ya kinugit da. Kanan nadan naamung di ipangadan day Sakalia an ngadan amana. 60Mu kanan inanay "Bokon! Hay ngadana ya hi Juan." 61Kanan dan hiyay "Mu maid di tutulang yuh nungngadan hi Juan." 62Ot isinyas dan Sakalia an hi amana hin nganney pinhod nan ipangadan. 63Nunsinyas an idatan dah puntudokana ot itudok nah tuwe "Hay ngadana ya hi Juan" ya namodwong da. 64Pinghanadi ya pakakali boh Sakalia ot dayawonah Apu Dios. 65Ya namodwong nadan hinag-on da. Am-in datuwen naat hi balen Sakalia ya nundingngol hi kabobbobled Judea. 66Ya am-in nadan nangngol ya nonomnomon dah tuwe an kanan day "Nganne nin di ahi pumbalinan diyen golang?" Nainila an waday kandaman Apu Dios ke hiya. 67Waday Espiritun Apu Dios ke Sakalia ot abigonay ahi maat an kananay 68"Dayawon takuh Apu Dios an kon tagu ke ditakun tanud Israel te ugge ditaku kinal-iwan, mu ipaali nay mamoklah liwat taku. 69Hidiyen ipaalina ya ohan tanud David an ongal di kandamanan mangibaliw ke ditaku. 70Hituwey kitib-anan umannung din impaabig Apu Dios hanadah profetas handih done 71an ahi ditaku ihwang hanadah buhul taku ya hanadah tatagun humihhingit ke ditaku. 72Hituwey pangipatib-anan immannung din kinali na handidah aammod taku an homkona dida. 73Datuwey hinamad nan kinali ke Abraham an ammod taku. 74Kananay ihwang ditaku hanadah buhul taku ta adi taku tumakut an mangun-unud ke hiya 75ta adi taku maliwat ya maphod di pangi-e takut nangamung. 76Ya he-a ken imbabale ya ahida kanan di profetas daka nah katagtag-ayan an Apu te he-ay mangipainila hanadah tatagu an waday Apu takun ahi umali. 77Ahim ituttudu hanadah tatagu an hay kapakomaan di liwat day kibaliwan da. 78Gapuh ongal an homok Apu Dios ya itud-ak na nan mangibaliw ke ditaku. Hantuh aliyan diyen itud-ak na ya umat nah manimil an algo 79an pat-alanay muntatapol te ahina ipainilah tataguy maphod an un-unudon da ta adida mihi-an ke Apu Dios. Ipainila na bo nan pangi-e an pangiun-unudan di tatagu ta luminggop da." 80Handih naongal ya nanomnoman hi Juan ya e nihaad nah adi maboblayan ingganay nadatngan di ena puntuttuduwan hanadah iIsrael.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\