Lukaseki 10

1Indani ya pinilin bon Jesus di napitut duwan tatagu ot hindudwaona didan impamangulun intud-ak hanadah kabobboblen nomnomnomonan pangayan. 2Kananan diday "Dakol day tatagun ugge nanginilan ha-on, mu makudang di umen e muntuttudun dida. Mialig nah dakol an maani, mu makudang di mun-ani. Kinali mundasal kayun Apu Dios an mialig an kon payo ta wadaday e mangituttuduh mipanggep ke ha-on. 3Itud-ak dakayun kay impan di karnero an maayup an e muntuttudu hanadah kay aggayam an katatakut. 4Deket ume kayu ya adi kayu umal-alah pihhu, hakbat ya apatut. Ya adi kayu makihanummangan hanadah damuwon yuh dalan. 5Am-in di balen duttukon yu ya hay mamangulun kalyon yu ya `Hana ot ta malinggop kayu tuh nunhituwan yu.' 6Deket waday mangabulut hi kalyon yu ya umannung hidiye, mu deket waday adi mangabulut ya adi umannung. 7Hanah balen dinuttuk yuy kiha-adan yu ya pakikanan yu. Hidiyey kay yu tangdan te hay mungngunu ya mahapul an matangdanan. Adi kayu e mun-ottaottan hi udum an babale. 8Deket nah boblen pangayan yu ya maapnga dah dinatngan yu ya takon nganney idadaan da ya kanon yu. 9Kaanon yuy dogon nadan mumpundogon diyen boble ya kalyon yu hanadah tataguh diy `Immali mo nan intud-ak Apu Dios an mun-ap-apu.' 10Mu wada key bobleh pangayan yun adida maapngan dakayu ya ume kayun nah kalatat kanan yuy 11`Pukpukon miy inhulut di huki mih hupuk tuh bobleyu ta panginilaan yun naliwat kayu. Nomnomon yuh tuwe an gulat na ya migappat kayu nah pun-ap-apuwan Apu Dios, mu adiyu pinhod.'" 12Ya kanan bon Jesus di "Hantuh punhumalyaan Apu Dios ya nahalhalman di kastigun dadiyen tatagu mu handidan tatagud Sodom dih done. 13Indani bo ya kanan Jesus di "Mahmok kayun iKorasin ya iBetsaida te tinibotibo yuy milagro, mu ugge kayu nuntutuyuh liwat yu. Gulat nat hanadan gaga-ihon tatagud Tyre ya ad Sidon di nanibon dadiyen milagro ya wadan numbulwati dah nabikbik-i ya dinap-ulan day adol da ta pangipatib-an dah nuntutuyuwan dah liwat da. 14Nahalman di kastiguyu hantuh punhumalyaan Apu Dios mu nadan tatagud Tyre ya ad Sidon. 15Dakayun iKapernaum, pangali yu on dakayuy katagtag-ayan an datngan yuy kabunyan, mu adi, te mipada-ul kayu ingganay datngan yud dalom." 16Kanan Jesus hanadah itud-ak nay "Hay tagun mangabulut hi ituttudu yu ya abulutonay ituttuduk ya hanan mangahing ke dakayu ya kahingonak ya athidi bon kahingona nan nangitud-ak ke ha-on." Datuwey tuguna hanadah intud-ak na. 17Nala-uy kaatnan algo ya nibangngad da nan napitut duwan intud-ak Jesus an maka-an-anla da. Kanan dan Jesus di "Apu, takon nadan nihkop ya inun-unud dakami ot makaan da handi nginadan miy ngadan mu." 18Himmumang hi Jesus an kananay "Om, inilak te tinibok hi Satanas an mungkakag-an nalpuh langit an kay kil-at te naapput. 19Oha bo ya indat kuy kandamayu ta takon di igatin yuy ulog ya gayyaman ya maid di maat ke dakayu. Ya idat kuy kandamayun mangapput hi buhul yu an hi Satanas. 20Takon di athinan waday kandamayu ya bokon nan nangun-unudan di dimonyon dakayuy eyu pun-an-anlaan, mu gapu nah nitudokan di ngadan yuh langit an kad-an Apu Dios di pun-an-anlaan yu." 21Kediye ya maka-an-anlah Jesus te impaanlan nan Espiritun Apu Dios ot mundasal an kananay "Ama, an Ap-apuh langit ya luta, mumpasalamatak ke he-a te uggem impainilay mipanggep hi pun-ap-apuwam hanadah nungkanomnoman ya numpun-adal, mu impainilam hanadah ugge nun-adal ya ugge nanomnoman te hidiyey pinhod mu." 22Ot kanan Jesus di "Hi Aman hi Apu Dios ya indinol nan am-in ke ha-on. Hiya ya abuy nanginilan ha-on ya maid di udum hi nanginilan hiya hin bokon ha-oy ya abu ya nadan pinhod kun pangipainilaan mipanggep ke hiya." 23Ot iang-ang na hanadah disipulosna ot dida ya abuy kumaliyana. Kananay "Kudukdul kayu te tibotibon yuy atoatok. 24Handidan dakol an profetas Apu Dios ya handidan patul handih done ya pinhod dan abun tibon hantudan tinibo yu ya donglon nadan dingngol yu, mu ugge da." 25Waday naminghan an immali on ohan muntuttuduh Tugun Moses ta patnaanah Jesus. Kananay "Apu, nganney atok ta ahiyak midatan hi biyag an munnananong hi kad-an Apu Dios?" 26Kanan Jesus di "Nganney kanana nah nitudok an Tugun? Nganney pun-awat mun diye?" 27Hinumang nan tagu an kananay "Hay pun-awat ku nah nitudok ya hi Apu Dios di umanhan an pohdon taku ta am-in di nomnomon ya aton, ya inomnom am-in ke hiya. Ya pohdon takuy ibba takun tagu umat hi pamhod takuh adol taku." 28Kanan Jesus di "Niptok hinaen kinalim. Atom datuwe ta waday biyag mun maid di poppog na hi kad-an Apu Dios." 29Mu hidiyen tagu ya inilana an uggena impaka-un-unud hidiyen tugun ot kahimbagga-ona an kananay "Dahdiy kanan di tugun an ibbak an mahapul an pohdok?" 30Hinumang Jesus hi ab-abig. Kananay "Wada on ohan ibba takun Judyu an nalpud Jerusalem an umed Jerico. Hidin nah dalan ya wadaday mangakoh dinamuna ot alan dan am-in di wadan hiya. Takon di bulwatina ya nakiala da. Pinanat-uwan da ingganay mungkatkate ot ahida taynan. 31Nakaippaddin hidi damdamay nangidalanan hanan ohan padi an ibbanan Judyu. Mu tinibo nah diyen tagu ya indalana ot ya abuh pangngel na ot mala-u. 32Indani ya immali bo nan ohan tanud Libay an ibbanan Judyu, mu athidi bon tinibo nah diyen tagu ya inliglig na damdama ot la-uwana. 33Mu indait hanan ohan iSamaria an bokona ibban Judyuy immali ot tibona ya himmok na 34ot ulahana nadan liput na, inagahana ot ahina itakken nah kabayuna ot iena nah mabayadan an pun-iyanan ot ipaptok nah di. 35Nabigat kediye ot mumbayad nah kon balen diyen nun-iyanan da ot kananay "Ipaptok mu tun tagu ta ahik bayadan di pangipaptokam ke hiya hantuh kibangngadak." 36Ot kanan Jesus nah tagun muntuttuduh Tugun Moses di "Dahdin dadiyen tuluy makalih ibban nan liniputan di mangako?" 37Ya kanan nan muntuttuduh Tugun Moses di "Nan nammok ke hiya." Ot kanan Jesus di "O, ne eka ta hay athidi damdamay atom." 38Handih mange da Jesus ya nadan disipulosna ya dinatngan da on boble an wada on ohan babain nungngadan hi Marta an maka-apngah nanib- anan dida ot ayagana didah baleda. 39Waday tulang na an hi Maria. Kediyen muntuttuduh Jesus hi baleda ya immeh Mariah kad-ana ot e umbun te pinpinhod nan dongdonglon di ituttuduna. 40Mu hi ke Marta ya mabulun te dakol di mingunuh pundadaanan dah kanon ot umeh kad-an Jesus ot kananay "Tibom keh Maria an tinayananak ta oh-ohhaak di ngunu. Kalyom ke hiya ta baddanganak." 41Ya kinalin Jesus ke hiyay "He-a ke pubo Marta ya bokon hanan dakol an ingunuy kabulubulunam, 42te hay makahhapul an abu ya hantun kalkalyok. Tibom tun ibam an hiya ke peman ya hantun kalkalyok di pakudukdulonan dongdonglon te hituwey makahhapul ya adi matalak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\