Lukaseki 11

1Waday ohan algon mundasal hi Jesus, handih ginibbuna ya kanan nan ohan disipulos nay "Apu, tuttuduwan dakami pubon mundasal, umat ke Juan an tinuttuduwana handi nadan disipulosna." 2Ot kalyona ke diday "Hituwe tuwaliy idasal yu. `Ama, hana ot ta he-ay midayaw ya he-ay mun-ap-apu. 3Hana ot ta idatan dakamih itanud mi hi kaalgoalgo. 4Pakomaam di liwat mi, umat ke dakami an pakomaan miy numbahul ke dakami ya baddangan dakami ta adi kami maliwat.'" 5Indani ya kanan bon Jesus di "Dahdi ke dakayuy umeh balen di ohan ibbana hi gawan di hilong ta e mungkugkug an kananay `Idatanak anhan hi makan 6te deyan waday kad-atong nan ibbak yaden maid di ek idadaan.' 7Ya himmumang nan ibbana an kananay `Adi kan di manukal. Nidakig di panto an mahuyop kami mo. Humigaak an bumangun an mangidat nah ibagam.' 8Kalyok ke dakayu an takon di humigan bumangun ya bumangun kaya ta idat nah diyen mahapul nan ibbana, bokon gapu te ibbana, mu gapu te adi manghop an mangibagabaga. 9Ta athidin dakayu an deyan kalyok di ibaga yun Apu Dios di mahapul yu ot idat na, eyu hamakon nan mahapul yu ot wada, mungkugkug kayu ot mibughulan kayu. 10Te hanan mumbaga ya midatan, nan e manamak ya hamakona nan ena hamakon ya nan mungkugkug ya mibughulan. 11Dakayun waday imbabalena, kon mumbaga key imbabale yuh dolog ya hay ulog di idat yu? 12Ya kon mumbaga keh itlug ya gayyaman di idat yu? 13Tibon yu, dakayu ya gaga-iho kayu, mu inila yun umidat hi maphod hanadah imbabaleyu ot namam-an mon Ama takuh langit te hiya ke ya nan Espiritunay idat na hanadah mumbaga ke hiya." 14Wada nan tagun nanganga te waday nihkop ke hiya. Mu kinaan Jesus nan nihkop ya pakakali mo nan tagu ot makammodwong nadan tatagu. 15Mu wadaday udum hanadah nangang-ang an kanan day "Man-uket kabaelanan mangaan hi nihkop ya gapuh kandaman Satanas an ap-apun di dimonyo." 16Hanada bo damdaman udum ya kahing dan hiya an kanan day "Umipatibo kah ohan milagro ta kitib-anan hi Apu Dios di nalpuwam." 17Mu hi Jesus ya inila nay wadah nomnom da ot kananan diday "Donglon yu ke, takon di daanan boble ya madadag hin maganodwa ya mumbubuhhulan nadan bimmobleh di, umat bon nah hin-am-a ya hin-in-a an deket athidiy aton da ya loktat ta nunhihi-an da. 18Athidi damdamah pun-ap-apuwan Satanas an maganodwa hin mumbubuhhulan nadan tataguna. Kanan yuy hiyay kalpuwan di kandamak an mangaan hi nihkop, 19mu deket makulug hidiyen kanan yu, dahdi moy kanan yuh kalpuwan di kabaelan nadan ibbayun mangaan hi nihkop? Kon hi Satanas? Hituwey kitib-anan nakaihhalla kayu. 20Ha-oy ke ya hay kandaman Apu Dios di bumaddang ke ha-on an mangaan hi nihkop, hituwey kitib-anan dehtuh kad-an yu nan intud-ak Apu Dios an mun-ap-apu." 21Pinhod Jesus an ipainilan dida an hiya ya nalnal-ot mu hi Satanas ot athituy kanana "Deket waday ohan mahinadol an tagun nakadaddaan an mungguwalyah balena ya maid di e maako hi nganneh diyen wadan hiya. 22Mu deket waday ohan nalnal-ot mu hiya an umali ya pulhona nan otak ya pahul na an pundinolana ne inalanan am-in di wadah balen diyen tagu ta ikap-ong na hanadah ibbana." 23Kanana boy "Hay tagun adi mangun-unud ke ha-on ya makibuhul ke ha-on, ya nan tagun adi mangawis hi tatagun mangun-unud ke ha-on ya hiya ot ya abuy umabul hanadah e ot mangun-unud ke ha-on." 24Wada boy ohah inab-abig na an kananay "Wada on dimonyo an nakaan nah tagun nihkopana ot e dumanallanan nah adi maboblayan an e manibotiboh kihkopana, mu maid di hinamak na. Ot kananay `Mibangngadak ot kattog nah tagun nihkopak ni-an.' 25Nibangngad ot tibona ya maid di nihkop ta daydayuna bon kihkopan. 26Ot ume nan dimonyo ot umawit hi pitun ibbanan dimonyo an nahalman di kinagaga-iho da mu hiya ot eda mihkop kediyen tagu ta nakammam-a mo mu handi." 27Handih kinalinah tuwe ya wada on ohan babai hanadah naamung an kananay "Ongal di amlong nan babain nangiimbabale ya nangipainu-inum ke he-a." 28Mu kanan Jesus di "Hiya, mu ong-ongal di amlong nadan tatagun mangngol ya mangun-unud hi kalin Apu Dios." 29Handih mungkadakol da nan tatagun naamung ya kanan Jesus di "Gaga-iho kayun tatagud uwani te kudangon yuy tinibotibo yun inainat ku an mangipainilan intud-akak ke Apu Dios ta deyan mumbaga kayu boh milagro. Mu maid di ipatibok hi pangimatunan yu, abuna nan umat hi naat ke Jonah. 30Handidan tatagud Nineveh handih done ya nan naat ke Jonah di nangimatunan da an hiya ya ohan profetas an intud-ak Apu Dios. Ya athidin ha-oy an Panguluwan di tagu an nan ahi maat ke ha-on di ahiyu pangimatunan an ha-oy ya intud-akak ke Apu Dios. 31Hay kitib-anan gaga-iho kayu ya athitu: wada din babain ap-apud Sheba ad Arabia an nakaiddawwin boble. Hiya ya inhanakul na ot umalin mundongol ke Solomon hi ituttudunan malpun Apu Dios. Ad uwani ya dehtuwak an natagtag-e mu hi Solomon, yaden adiyak kulugon ke dakayu, ta hinae mo nan ahi kayu makastigu hantuh kahumalyaan am-in di tagu. 32Hay oha boh kitib-anan gaga-iho kayu ya handidan tatagud Nineveh an nuntutuyu dah liwat da te inidngol dah tugun Apu Dios an intuttudun din hi Jonah, mu dakayu ya adi kayu muntutuyu yaden dehtuwak an natagtag-e mu hi Jonah, ta hinae nan hantuh kahumalyaan am-in di tagu ya makastigu kayu. 33Kon tolgan di taguy dilag ta haniyana weno ena italu? Adi te ipattuk na ta pakatibo nadan humgop. 34Hay dilag di adol ya hay mata te hidiyey panibo, ta deket maphod di mata ya maphod boy panibo. Athidih nomnom te hidiyey panginilaan di tagu hi maphod ya gaga-iho. Deket maphod di nomnom ya maphod boy pangi-e. Mu deket gaga-ihoy nomnom ya gaga-iho boy pangi-e. 35Deket athidi ya halipat-an yu ta adi mahannotan nan maphod an nomnom yu hi gaga-iho. 36Deket maphod di nomnom yu ya maphod di pangi-e yu damdama. Hituwey kialigan nan dilag an pat-alanan am-in." 37Nagibbun kimmalih Jesus ya inayagan nan ohan Pharisee an makikan hi baleda. Naki-e ot indait eda mangan 38ya namodwong nan Pharisee te ugge nun-ula yaden hidiyey pangi-en di Judyu. 39Ot kanan Jesus ke hiyay "Man dakayu ken Pharisee ya man-ut ikakagu yuy pangun-unudan yuh pangi-eyu mipanggep hi lini te pangali yu on hidiyey pangun-unud yun Apu Dios, mu adi te gaga-ihoy nomnom yu ya talamon yuy ibbayu. 40Maid di nomnom yu. Kon uggeyu inilan hi Apu Dios ya inilanay wadah nomnom di tagu te kon bokon hiyay nunlutun am-in, hay matibo ya hay adi matibo? 41Bokon nan pangi-e yuh mipanggep hi liniy ikakagu yu, mu hay ot ya abu pamaddangan yu hanadah mahmok an tatagu te hidiyey kitib-an di pangun-unudan ke Apu Dios. Aton yuh di ta abuluton dakayun hiya. 42Dakayun Pharisee ya mahmok kayu te makastigu kayu. Man-ut umidaidat kayuh intanom yu ke Apu Dios, mu adiyu aton di maphod hi ibbayun tagu ya hay kakulugana ya adiyu pinhod hi Apu Dios. Lebbeng na tuwalin umidat kayu hi intanom yu, mu adiyu iwalong nan udum an pinhod Apu Dios an aton yu. 43Mahmok kayun Pharisee te atoaton yuy ad-adi. Pinhod yun umbun hi ubunan di madayaw an tagu nah simbaan. Ya pinhod yun abun pitpitbal nah malkadu an kawad-an di dakol an tatagu. 44Makulug an mahmok kayu, takon di adi mainila an gaga-iho kayu ya nunna-ud an gaga-iho kayu. Kinali mialig kayu nah ugge nangadanan an lubuk an punhinggagattinan di tatagu te uggeda inila, mu hiya damdaman lubuk." 45Kimmali nan ohan muntuttuduh Tugun Moses ke Jesus ot kananay "Apu, takon di dakami ya nakabba-inan kami nah kinalim." 46Kanan Jesus di "O, makulug an takon di dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya mahmok kayu damdama te dakol nadan naligat an tugun an ipapilit yun un-unudon di tatagu, mu takon di dakayu ya adiyu un-unudon yaden maid di homok yuh tatagu. 47Oha bo ya mahmok kayu te man-ut manganapya kayuh makakkaphod an lubuk handidan profetas an pinatepaten handidan aammod yu 48ta ipatibo yu an dayawon yu nadan profetas, mu hay kakulugana ya umat kayu handidah aammod yu an uggeda dinayaw dida, mu pinate da dida ta deyan mangapya kayuh lubuk da. 49Hi Apu Dios ya inilana tuwalih tuwe, kinali kananay `Itud-ak ku hanadan mangituttuduh pangi-ek ya hanadan profetas, mu patayon day udum ya punholholtapon day udum.' 50Ta hidiye nan dakayun tatagud uwaniy kastiguwon Apu Dios te hay namatepateyan handidan aammod yu handidah profetas nipalpun dih lappuna ingganad uwani, 51an nipalpun Abel ot ingganah namatayan da ke Sakalia nah numbattanan di altar ya templo. Pidwaok an kalyon an dakayun tatagud uwaniy kastiguwon Apu Dios. 52Mahmok kayun muntuttuduh Tugun Moses te hay adiyu pangipainilaan hi makulug an kibalinan diyen Tugun, ta hidiye nan maid di ohah pakaawat takon di dakayu. Takon di dakayu ya adiyu pinhod an un-unudon, ta hidiye nan dakayuy manandi hi pangun-unudan nadan tatagun naminhod." 53Handih e umeh Jesus ya niunud nadan Pharisee ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ot dakol di manahmahan dan hiya 54an hahalipat-an day kihallaan di ihumang na ta waday pangigadulan dah ipabahul dan hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\