Lukaseki 11:17

17Mu hi Jesus ya inila nay wadah nomnom da ot kananan diday "Donglon yu ke, takon di daanan boble ya madadag hin maganodwa ya mumbubuhhulan nadan bimmobleh di, umat bon nah hin-am-a ya hin-in-a an deket athidiy aton da ya loktat ta nunhihi-an da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More