Lukaseki 11:22

22Mu deket waday ohan nalnal-ot mu hiya an umali ya pulhona nan otak ya pahul na an pundinolana ne inalanan am-in di wadah balen diyen tagu ta ikap-ong na hanadah ibbana."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More