Lukaseki 11:23

23Kanana boy "Hay tagun adi mangun-unud ke ha-on ya makibuhul ke ha-on, ya nan tagun adi mangawis hi tatagun mangun-unud ke ha-on ya hiya ot ya abuy umabul hanadah e ot mangun-unud ke ha-on."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More