Lukaseki 11:24

24Wada boy ohah inab-abig na an kananay "Wada on dimonyo an nakaan nah tagun nihkopana ot e dumanallanan nah adi maboblayan an e manibotiboh kihkopana, mu maid di hinamak na. Ot kananay `Mibangngadak ot kattog nah tagun nihkopak ni-an.'

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More