Lukaseki 11:31

31Hay kitib-anan gaga-iho kayu ya athitu: wada din babain ap-apud Sheba ad Arabia an nakaiddawwin boble. Hiya ya inhanakul na ot umalin mundongol ke Solomon hi ituttudunan malpun Apu Dios. Ad uwani ya dehtuwak an natagtag-e mu hi Solomon, yaden adiyak kulugon ke dakayu, ta hinae mo nan ahi kayu makastigu hantuh kahumalyaan am-in di tagu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More